"to cede" translation into Swedish

EN

"to cede" in Swedish

EN to cede
volume_up
[ceded|ceded] {verb}

The Netherlands had to cede this territory 40 years ago under pressure from America, which was looking to establish good relations with Indonesia.
Efter påtryckningar från Förenta staterna, som ville ha goda förbindelser med Indonesien, tvingades Nederländerna att avstå området för 40 år sedan.
Instead, they should be opposing the fact that national parliaments are ceding much more power than the European Parliament is gaining.
I stället borde de opponera sig mot att nationella parlament får avstå från mycket mer makt än vad Europaparlamentet vinner.
 To what extent can a state or a public institution cede future revenues in favour of loans, and are there EU rules in this connection?
 I vilken utsträckning får en stat eller en offentlig institution avstå från kommande intäkter till förmån för krediter, och finns det EU-rättsregler för detta?
to cede
The British Government is prepared to cede some of the sovereign base territory surplus to its needs, if this will help.
Den brittiska regeringen är beredd att avträda en del av de suveräna basernas territorium som man inte behöver, om det skulle hjälpa.

Context sentences for "to cede" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI've learned to cede control of the classroom over to the students over time.
Jag har lärt mig att överlämna kontrollen av klassrummet till eleverna, med tiden.
EnglishWe will not cede our European identity to the American way.
Vi tänker inte ge upp vår europeiska identitet för det amerikanska sättet.
EnglishPeople want more local control over their own lives, but our governments continue to cede powers to regions and to Brussels.
Det finns mängder av sådana irrelevanta och störande EU-lagförslag på gång.
EnglishLaurent Gbagbo must resign immediately and cede power to Alassane Ouattara, the legitimately elected President.
Laurent Gbagbo måste omedelbart avgå och överlämna makten till den rättmätige presidenten Alassane Ouattara.
EnglishIt must remain a matter for the Member States to decide what powers they wish to cede to the EU and/or the Commission.
Det måste förbli en fråga för medlemsstaterna att besluta vilka befogenheter de vill överlämna till EU och/eller kommissionen.
EnglishWe must not cede on this point.
Vi får inte ge efter på denna punkt.
EnglishPeople want more local control over their own lives, but our governments continue to cede powers to regions and to Brussels.
Människor vill ha mer lokal kontroll över sina liv, men våra regeringar fortsätter att överlämna makt till regionerna och till Bryssel.
EnglishThis is in contrast to intergovernmental, where nation states freely cooperate, but do not cede powers to a higher central authority.
Detta är motsatsen till mellanstatlighet, där nationalstater fritt samarbetar, men inte avstår makt till högre en centralmakt.
EnglishThat is not the case; rather, the European Union is founded on the Member States' agreement to cede competences to the European level.
Så är det inte, utan Europeiska unionen är grundad på ett fördragsverk där medlemsstaterna avstår från behörighet till den europeiska nivån.
EnglishThat is not the case; rather, the European Union is founded on the Member States ' agreement to cede competences to the European level.
Så är det inte, utan Europeiska unionen är grundad på ett fördragsverk där medlemsstaterna avstår från behörighet till den europeiska nivån.
EnglishThe British Government is prepared to cede some of the sovereign base territory surplus to its needs, if this will help.
Jag hoppas i likhet med många av mina kolleger att folkomröstningsprocessen skall gå bra och kommer att stödja resultatet av folkomröstningen den 24 april, hur det än går.
EnglishIn the course of this procedure, we will have the opportunity to improve the motion by means of amendments and, as Mr Häusling suggested, to cede powers.
Under loppet av detta förfarande kommer vi att få möjlighet att förbättra yrkandet genom ändringsförslag för att som Martin Häusling föreslog överlåta befogenheter.
EnglishI think that the time has finally come, as his regime is collapsing in the wake of defections by his supporters, for Mr Gbagbo to cede power to the rightful President, Alassane Ouattara.
Nu när Gbagbos regim kollapsar till följd av hans anhängares avhopp anser jag att tiden äntligen har kommit för honom att överlämna makten till den rättmätige presidenten Alassane Ouattara.