"central" translation into Swedish

EN

"central" in Swedish

SV

"central" in English

volume_up
central {comm. gen.}

EN central
volume_up
{adjective}

1. general

central
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.
The Irish stability programme is central to the budgetary process in Ireland.
Det irländska stabilitetsprogrammet är centralt för budgetprocessen i Irland.
The creation of an International Criminal Court is central to this fight.
Upprättandet av en internationell brottmålsdomstol är centralt för denna kamp.

2. "important, main, critical, key"

central
volume_up
central {adj.} (viktig, ledande, huvud-)
The central element, still, of the notion of return, a central part of the life of Judaism.
Det centrala elementet i budskapet om återkomst, en central del i judendomens liv.
The classic European solution is institutional competition - not central control.
Den klassiska europeiska lösningen är institutionell konkurrens - inte central kontroll.
Model projects should also be developed for the central and eastern European countries.
Dessutom bör modellprojekt för de central- och östeuropeiska länderna utarbetas.
central
volume_up
viktig {adj.} (viktig, ledande, huvud-)
This is another important, central challenge for the Europe of the future.
Det utgör ytterligare en viktig utmaning för det framtida Europa.
The occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
Det har ibland framförts kritik om att den sociala dimensionen inte är så viktig.
It was also a very important and central question during the Sochi Summit.
Det var också en mycket viktig och framträdande fråga under toppmötet i Sochi.
central
volume_up
ledande {adj.} (viktig, ledande, huvud-)
Mr President, the main principle of the European Central bank is neo-liberalist ideology.
Europeiska centralbankens ledande idé är den nyliberala ideologin.
The ECB adopted a different strategy for the crisis than other leading central banks around the world.
ECB valde en annan strategi för att hantera krisen än andra ledande centralbanker runtom i världen.
They were implemented under a spirit of imposition by one or another powerful central bank in Europe, or even by a powerful bank outside Europe.
Den utövades i en anda av ålägganden från den ena eller den andra ledande centralbanken i Europa eller från någon annan ledande bank utanför Europa.
central
volume_up
dominerande {adj.} (viktig, ledande, huvud-)
My topic is macro-financial assistance for Serbia, which I consider to be the central economy of the Balkans.
Min fråga rör ett makroekonomiskt stöd för Serbien, som jag anser är den dominerande ekonomin på Balkan.
What is, however, clear is that the issue may be expected to become one of the dominant issues during this year's session and that the EU will be one of the central players.
Klart är emellertid att frågan kan förväntas bli en av de dominerande under årets session och att EU blir en av de centrala aktörerna.
What is, however, clear is that the issue may be expected to become one of the dominant issues during this year' s session and that the EU will be one of the central players.
Klart är emellertid att frågan kan förväntas bli en av de dominerande under årets session och att EU blir en av de centrala aktörerna.
central
volume_up
huvud- {adj.} (viktig, ledande, huvud-)
The national central banks, if at all, will continue to be responsible for bank supervision.
De nationella centralbankerna är i fortsättningen ansvariga för kontrollen av bankerna, om nu över huvud taget någon är det.
What is the Commission's opinion on this issue, and what indeed is its view of the independence of the European Central Bank?
Hur ser kommissionen på den frågan och hur ser den över huvud taget på Europeiska centralbankens oberoende ställning?
The result has been a significant fall in the competitiveness of many Central and Eastern European businesses.
Under de senaste åren har vår uppmärksamhet främst varit riktad mot den tragiska situationen i Afrika söder om Sahara och i utvecklingsländerna över huvud taget.
central
volume_up
vital {adj.} (viktig, ledande, huvud-)
As the conflicts of the 1990s have proved, sustainable stability in the Western Balkans is an issue central, not to say vital, to European security.
Som konflikterna under 1990-talet har visat är hållbar stabilitet på västra Balkan en central, för att inte säga vital fråga för EU:s säkerhet.

3. "of or located in the middle"

central
The styles or documents contained there appear in the central list box.
Mallarna eller dokumentet som finns i kategorin visas i listrutan i mitten.
Central Africa wants a full EPA by July, and west Africa intends to reach a full EPA in mid-2009.
Centralafrika vill ha ett fullständigt ekonomiskt partnerskapavtal till juli, och Västafrika siktar på att nå ett fullständigt EPA-avtal i mitten av 2009.
Kyrgyzstan attracts special interest from the United States and Russia because of its strategic location in the middle of Central Asia.
Kirgizistan drar till sig särskilt intresse från Förenta staterna och Ryssland på grund av dess strategiska läge i mitten av Centralasien.
central
Central Africa wants a full EPA by July, and west Africa intends to reach a full EPA in mid-2009.
Centralafrika vill ha ett fullständigt ekonomiskt partnerskapavtal till juli, och Västafrika siktar på att nå ett fullständigt EPA-avtal i mitten av 2009.
Kyrgyzstan attracts special interest from the United States and Russia because of its strategic location in the middle of Central Asia.
Kirgizistan drar till sig särskilt intresse från Förenta staterna och Ryssland på grund av dess strategiska läge i mitten av Centralasien.
Rotate in the third dimension perpendicular to the page by placing the cursor on one of the central handles of the four sides and dragging.
Rotera i tredje dimensionen, vinkelrätt mot sidan, genom att placera markören på ett av handtagen i mitten av de fyra sidorna och dra.
central
If this problem persists, check the Webmaster Central Help Forum for updates.
Om problemet kvarstår besöker du hjälpforumet i Googles center för webbansvariga.
Mr President, I am very pleased that the European Central Bank is set to establish an Analysis centre for counterfeits.
Det gläder mig mycket att Europeiska centralbanken är redo att inrätta ett center för analys av förfalskningar.
A report presented in January 2010 by the Legal Aid Centre and the La Strada Foundation entitled 'Preventing Trafficking in Women from Central and Eastern Europe.
I en rapport som offentliggjordes i januari 2010 av Legal Aid Center och La Strada-stiftelsen med titeln ”Att förebygga handel med kvinnor från Central- och Östeuropa.
central (also: collective, composed, poised, together)
volume_up
samlad {adj.}
central (also: concentrated)
It has been an interesting debate, focusing on some familiar and central themes.
Det har varit en intressant debatt som har varit koncentrerad kring några välbekanta och centrala ämnen.
The Union's energy policy vis-à-vis the countries of Central and Eastern Europe is focused on the safe operation of the existing nuclear facilities.
Unionens energipolitik med avseende på länderna i Central- och Östeuropa och de nya oberoende staterna är koncentrerad på en säker användning av befintliga kärnkraftverk.
central
We also have mountain regions in Central Europe and mountain regions in Northern Europe.
Vidare har vi bergsområdena i mellersta Europa samt bergsområdena i norra Europa.
The first cormorants appeared here, in this area on the central Upper Rhine, in 1973.
Här, inom detta område vid mellersta delen av övre Rhen, fanns 1973 de första skarvarna.
The country's central and eastern parts have long been under the influence of Russia and many Russians live there.
Landets mellersta och östra delar har däremot länge tillhört Rysslands intressesfär och där är det ryska befolkningsinslaget stort.

Synonyms (English) for "central":

central

Synonyms (Swedish) for "central":

central
Swedish

Context sentences for "central" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishThis is the case, for example, with Mexico and the countries of Central America.
Detta är till exempel fallet när det gäller Mexiko och länderna i Centralamerika.
EnglishAs an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
EnglishWe criticised the Stability Pact and the functioning of the European Central Bank.
Vi har kritiserat stabilitetspakten och Europeiska centralbankens funktionssätt.
EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Tyvärr är både Förenta staterna och Europeiska centralbanken delaktiga i detta.
EnglishFirstly, to enhance and underscore the independence of the European Central Bank.
För det första att förstärka och understryka Europeiska centralbankens oberoende.
EnglishI will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue...
Jag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan...
EnglishPoverty and social instability are central factors in the lives of migrant women.
Fattigdom och social instabilitet är centrala faktorer i migrerande kvinnors liv.
EnglishI mean here a positive decision about the presidency of the European central bank.
Jag avser ett klart beslut angående ordförandeskapet i Europeiska centralbanken.
EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Den oberoende Europeiska centralbanken ansvarar för de monetära frågorna i EU.
EnglishI will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
Jag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan ...
EnglishDo you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
Anser ni att Europeiska centralbankssystemet fungerar ordentligt för närvarande?
EnglishWe are disappointed that this aspect of your work has not been the central focus.
Vi är besvikna över att den här aspekten av ert arbete inte har stått i fokus.
EnglishAs regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.
EnglishThese amounts may be offset against the national central banks ' monetary income.
Sådana belopp får avräknas från de nationella centralbankernas monetära inkomster.
EnglishMr President, we have been shocked to see the devastation in Central America.
Herr ordförande! Vi är chockade av katastrofen som har ägt rum i Centralamerika.
EnglishAgainst this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
EnglishThe European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.
Europeiska centralbanken är en totalt oavhängig bank och det är så vi förstår den.
EnglishThe Central Bank will be independent, but it will not be able to be irresponsible.
Centralbanken kommer att vara självständig, den kommer inte kunna vara oansvarig.