EN

chance {noun}

volume_up
It gave a chance to the citizens to come with their serious problems and concerns.
Det gav medborgarna en möjlighet att komma med sina allvarliga problem och bekymmer.
Is there a chance here of extra aid to industry or for information purposes?
Finns det här en extra möjlighet till hjälp åt näringslivet eller till information.
The whole point of this resolution is to give Iraq a chance to disarm peaceably.
Syftet med resolutionen är att ge Irak möjlighet till en fredlig avrustning.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Jag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
We must give the industry a second chance and the industry must grasp this second chance.
Vi måste ge näringslivet en andra chans, och näringslivet måste ta denna andra chans.
There is every chance that these amendments will be adopted on Thursday nevertheless.
Det finns en chans att dessa ändringsförslag ändå kommer att antas på torsdag.
We have to work together to de-escalate the tension and to give diplomacy a chance.
Vi måste samarbeta för att trappa ned spänningen och ge diplomatin en utsikt att lyckas.
Because they are disadvantaged areas, restructuring activities stand very little chance of success.
På grund av att de är sämre gynnade områden, har omstruktureringsåtgärderna mycket små utsikter att lyckas.
And while this practice is in use, the chances of achieving our goals concerning sustainable development are very slim.
Och så länge det systemet tillämpas är våra utsikter att uppnå målet hållbar utveckling mycket små.
This is a chance to make Europe relevant to people and not just to markets.
Detta är ett tillfälle att göra EU viktigt för folket och inte bara för marknaderna.
The Community will soon have a chance to match its words with deeds.
Gemenskapen kommer snart att få tillfälle att låta dessa ord följas av handlingar.
Those with hearing impairments must be given a chance to take part in public debate.
De döva måste ges tillfälle att delta i samhällsdebatten.
chance (also: accident, coincidence, hap, hazard)
volume_up
slump {comm. gen.}
It is by chance that the United States has a stranglehold over the world's media.
Det är en slump att internationella medier är i händerna på Förenta staterna.
Moreover, it is not by chance that this debate is taking place at 10 p. m. and in secret.
Det är förresten ingen slump att debatten äger rum vid 22-tiden, och i hemlighet.
It is by chance that the United States has a stranglehold over the world' s media.
Det är en slump att internationella medier är i händerna på Förenta staterna.
chance
Things sometimes happen better by chance than by Europe's political logic.
Ibland lyckas slumpen ordna det mycket bättre än den politiska logiken i det här Europa.
In fact, they had nothing to do with either fate or chance.
De var faktiskt inte en följd av vare sig ödet eller slumpen.
Madam President, chance occasionally organises things rather well.
Slumpen är ibland mycket effektiv.
chance (also: lookout)
If security is not shared, it has no chance of succeeding.
Om säkerheten inte är en delad säkerhet finns det inga utsikter att den kan bli en framgång.
Because they are disadvantaged areas, restructuring activities stand very little chance of success.
På grund av att de är sämre gynnade områden, har omstruktureringsåtgärderna mycket små utsikter att lyckas.
We need to achieve more intelligible provisions, which will thereby have a greater chance of being implemented.
Vi måste få mer lättolkade bestämmelser, som därigenom har större utsikter att faktiskt tillämpas.

Context sentences for "chance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is something we should do better now, if we still have the chance to do so.
Detta är något vi bör göra bättre nu, om vi fortfarande har chansen att göra det.
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten ger oss möjligheten att åtgärda detta.
EnglishBut we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
Men nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
EnglishLarge sections of the population have the chance of a longer, healthier life.
Stora befolkningsgrupper har fått förmånen att njuta ett längre och friskare liv.
EnglishWhenever the people of Europe get the chance of a referendum, they reject it.
När EU-medborgarna får chansen att delta i en folkomröstning förkastar de den.
EnglishWith ten retirements in five years it was a good chance that I would get a job.
Med tio pensionsavgångar på fem år var chansen stor att jag skulle få jobb.
EnglishIt is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Det är inte en tillfällighet att nästan samtliga europeiska öar omfattas av mål 1.
EnglishThese delays do indeed exist, but here gain we have a good chance of making them up.
Det finns fortfarande eftersläpning när det gäller mål 2- och mål 5programmen.
EnglishLet us not forget that early detection of cancer offers the best chance of curing it.
Vi får inte glömma att tidig upptäckt av cancer är den bästa chansen att bota den.
EnglishThis is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.
Detta är ingen tillfällighet, grannländerna har alltid känt till situationen bättre.
EnglishWe must do so now because that is the only chance we have to take Europe forward.
Vi måste göra det, eftersom det är den enda möjligheten vi har för att föra EU framåt.
EnglishYou have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
Ni har chansen att bilda en ny kommission som kan vinna parlamentets stöd.
EnglishIf it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
Om projektet förslås under denna post har det goda chanser att bedömas som behörigt.
EnglishThis means that there is no chance of meeting the Treaty criteria by 1998.
Det betyder att en riktig hantering av fördragskriterierna inte finns för 1998.
EnglishThis is therefore certainly not about chance but about predictable accidents.
Det handlar alltså verkligen inte om en tillfällighet, utan om förutsägbara olyckor.
EnglishBut we now have every chance of dealing with them and not repeating them.
Men nu har vi alla chanser att ta itu med problemen och undvika att upprepa dem.
EnglishI believe that we now have the chance to move ahead with Romania and we must do so.
Jag anser att vi nu har chansen att gå vidare med Rumänien och att vi måste göra det.
EnglishThere is a good chance of this, but particular efforts are still needed.
Chanserna till detta är bra, men det krävs fortfarande särskilda ansträngningar.
EnglishIf by chance she should nonetheless do so, it is doubtful if she would be any the wiser.
Skulle hon till äventyrs ändå göra det, är det inte säkert att hon blir klokare.
EnglishIn Europe too, then, we shall have the chance to live in prosperity in the future.
Då kommer vi även i Europa att ha chansen att leva i välstånd i framtiden.