"change" translation into Swedish

EN

"change" in Swedish

EN change
volume_up
{noun}

volume_up
växel {comm. gen.}
And if they pay me in euro, will I have to give them their change in lire?"
Och om kunderna betalar i euro, skall jag då ge växel i lire?"
Och jag förväntar mig ingen växel.
That is why the European Union needs to change gear.
Därför måste EU lägga i en ny växel.
volume_up
ändring {comm. gen.}
A change in this regime would necessarily mean making a change to the EPC.
En ändring i detta system skulle nödvändigtvis innebära en ändring av den europeiska patentkonventionen.
For this reason a change is called for in the structure of the chart.
Därför måste det ske en ändring i strukturen i organisationsschemat.
We consider that the chosen proposal was an interesting change in the approach.
Vi anser det förslag som valdes utgör en intressant ändring av inriktningen.
change
However, flexibility does not just mean change between sectors; it means a general response.
Flexibilitet innebär inte bara skifte mellan olika områden; det innebär ett övergripande svar.
In the event of a political change in Serbia during 2001, we could also resort to the flexibility reserve.
I händelse av ett politiskt skifte i Serbien under år 2001 skulle också flexibilitetsreserven kunna tas i anspråk.
As Mr Harrison pointed out, it is not merely a matter of changing the name, it involves changing the nature of the system itself.
Som Harrison sade är det inte bara fråga om ett namnbyte, det är fråga om ett skifte i själva naturen av systemet.
change (also: variety, relay)
Bring change.... the unbelievable Erin Grant!
Ta med ombyte.... den otroliga Erin Grant!

Context sentences for "change" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
För att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishThis is why we need fair prices and a change in the agricultural subsidy system.
Därför behöver vi rättvisa priser och en förändring i jordbruksbidragssystemet.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Kor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.
EnglishVery few people have been prepared for this structural change we are witnessing.
Väldigt få människor var beredda på den strukturella förändring vi nu upplever.
EnglishThis is exactly what I told Parliament - that we would like to see this change.
Detta är exakt vad jag sade till parlamentet - att vi ville se denna förändring.
EnglishToo little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.
EnglishThe fight against climate change, however, will be much cheaper than anticipated.
Men kampen mot klimatförändringen kommer att bli mycket billigare än vi trodde.
EnglishThe recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
Recessionen kväver företagen, och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga.
EnglishLast year, our priority was the package of measures on climate change and energy.
Förra året prioriterade vi paketet med åtgärder om klimatförändringar och energi.
EnglishThis is unfair competition, and must change if the railways are to have a chance.
Detta är orättvis konkurrens och måste åtgärdas om järnvägarna ska ha en chans.
EnglishFaced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
Inför misslyckandet och efter kriget på Balkan har unionen nu bytt inriktning.
EnglishAnd Parliament has issued strong calls for a change of course on many occasions.
Vid upprepade tillfällen har parlamentet energiskt förespråkat en förbättring.
EnglishThat demonstrates real awareness and represents a positive and necessary change.
Detta visar på verklig medvetenhet och är en positiv och nödvändig förändring.
EnglishIf the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
Är det så att det svenska folket ändrar åsikt kan frågan möjligen bli aktuell igen.
EnglishIt was Europe that launched the global debate on the fight against climate change.
Det var EU som inledde den globala diskussionen om kampen mot klimatförändring.
EnglishHowever, one must at least try to make a start to change things to some extent.
Men vi måste åtminstone börja försöka att i någon mån förändra saker och ting.
EnglishThe package on energy and climate change was the first major positive signal.
Paketet om energi och klimatförändringar var den första stora positiva signalen.
EnglishThe issue most talked about nowadays in this connection is that of climate change.
Den fråga som oftast tas upp nuförtiden i detta sammanhang är klimatförändringen.
EnglishLadies and gentlemen, combating climate change is now the EU's highest priority.
Mina damer och herrar! Att bekämpa klimatförändringen är nu EU:s främsta prioritet.