EN character
volume_up
{noun}

1. general

character (also: body, head, person, pick-up)
volume_up
person {comm. gen.}
And actually I become a character in the book.
Och så blir jag faktiskt en person i boken.
I say to myself that on the day when that character comes to power, my God, I will return in a hurry.
Jag säger till mig själv att när denna person får makten kommer jag snabbt att resa hem igen.
I got to tell you about this character I met.
Jag måste berätta om personen jag mötte.
character (also: role)
volume_up
roll {comm. gen.}
This script only has my lines, and I don't see another character here.
På det här manuset finns bara mina repliker och jag ser ingen annan roll.
If the EU's character were irrelevant, the Council could wonder why we should continue to hold talks of this nature.
Om europeiska unionens egen karaktär inte skulle spela någon roll så skulle rådet också kunna fråga sig vad det tjänar till att fortsätta diskussionerna.
The Commission is caught up in the role of a Molière character, who is asked to eat well with little money.
Kommissionen har stängt in sig i sin roll som en av Molières personligheter, av vilken man kräver att han skall äta gott för lite pengar.
character (also: creature, individual, kind, mark)
volume_up
typ {comm. gen.}
You don't need a character like this representing you.
Du behöver inte en sådan typ som representant.
It depends on the political situation, the level of democratisation, the character of the society.
Det beror på den politiska situationen, demokratiseringsnivån och typen av samhälle.
In addition to a report of this kind, I should like to see a more positive analysis which could be ongoing in character.
Utöver denna typ av redovisning skulle jag vilja se en mer positiv analys som skulle kunna vara löpande.
character (also: indication, insignia, mark, note)
Access the Special character dialog to insert the character at the beginning of the word.
Öppnar dialogrutan Specialtecken, i vilken Du definierar tecken vid ordets början.
The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.
I fältet visas det tecken som finns i motsvarande position i teckenmasken.
A separator is any character that is displayed between the numbered lines.
Ett skiljetecken är ett valfritt tecken som visas mellan de numrerade raderna.
character (also: customer, device, diagram, figure)
volume_up
figur {comm. gen.}
Then another character was a half-woman, half-cheetah -- a little homage to my life as an athlete.
En annan figur var till hälften kvinna, till hälften gepard -- en liten hyllning till mitt liv som idrottare.
But at least the character of Pluto is as nice as Sissi, which will mean that Austria will get out while the going is good.
Men jag medger att Pluto är en figur som är minst lika sympatisk som kejsarinnan Sissi, vilket gör att Österrike drar sig ur spelet.
I am so happy to introduce to you our new character in Wonder World, named after a man who's most responsible for my being here today.
Det är ett stort nöje att presentera en ny figur, uppkallad efter den man jag har att tacka för att jag står här i dag.
character (also: copy, freak, oddity, original)
character (also: being, composition, landscape, life)
volume_up
natur {comm. gen.}
These issues also illustrate the nature and character of the environmental problems.
Dessa frågor illustrerar också miljöproblemens natur och karaktär.
Not only are there new neighbours, but the character of the neighbourhood is also changing.
Det är inte bara en fråga om att man fått nya grannar, utan också om att omgivningens natur har förändrats.
It is a European political problem of a strategic character.
Vi har här ett europeiskt politiskt problem av strategisk natur.
character (also: individuality, personality, selfhood)
volume_up
personlighet {comm. gen.}
We are all aware of the Italian Prime Minister's colourful character.
Vi känner alla till den italienska premiärministerns färgstarka personlighet.
We have no doubts as to the character, the honesty and the competence of the Commissioners-designate.
Det är inte de utnämnda kommissionärernas personlighet, redbarhet och kompetens som är ifrågasatt.
That is, indeed, an innovative assumption, but I think it is a matter of character.
Det är ett innovativt antagande, men jag tror att det handlar om personlighet.
character (also: complexion, mold, make-up, mould)
volume_up
karaktär {comm. gen.}
The report being debated has no administrative character, it has a purely political character.
Det diskuterade betänkandet har inte administrativ karaktär utan rent politisk.
Otherwise, the European market will retain its protectionist character.
Annars behåller den europeiska marknaden sin protektionistiska karaktär.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Detta kommer att säkra dess professionalism, effektivitet och unika karaktär.
character (also: buzz, credit, fame, hearsay)
character (also: constitution, nature, quality, texture)
volume_up
beskaffenhet {comm. gen.}
We should like to emphasise the fact that, in spite of everything, some progress was made in relation to the doctrine, and that, accordingly, its particular character was acknowledged.
Vi vill framhäva att viss framgång trots allt åstadkoms i förhållande till doktrinen, och att dess särskilda beskaffenhet erkändes.
It is time now that we returned, and used every influence we have to return, to the traditional bank manager, who can make calculated risk based on character, ability and track record.
Nu är det dags att vi återvänder, och använder all vår påverkan för att återvända, till den traditionella bankchefen som beräknar risker utifrån beskaffenhet, förmåga och meriter.
character (also: form, frame, shape)
volume_up
gestalt {comm. gen.}
volume_up
egenart {comm. gen.}
character
volume_up
lustigkurre {comm. gen.} [humor.]
character
volume_up
god karaktär {comm. gen.}
character
This whole area is evolving very rapidly and with the development of the Internet, simple commodities like names, text, strings and characters have become very valuable.
Utvecklingen inom detta område går väldigt snabbt, och i och med Internets utveckling har enkla saker som namn, text, strängar och skrifttecken blivit mycket värdefulla.
character (also: backbone)
The fourth point is the importance of the skills and strength of character of the people responsible.
Den fjärde punkten är vikten av kompetens och karaktärsfasthet hos ansvariga personer.
character (also: card)
volume_up
lustig person {comm. gen.}
character
character
volume_up
underlig person {comm. gen.}

2. "reference letter writer"

character
volume_up
referenser {comm. gen.}

Context sentences for "character" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEncrypts a character string by moving the characters 13 positions in the alphabet.
Krypterar en teckensträng genom att förskjuta tecknen 13 positioner i alfabetet.
EnglishI agree with Mr Gil-Robles Gil-Delgado when he spoke about the political character?
Jag höll med Gil-Robles Gil-Delgado när han talade om den politiska karaktären...
EnglishI agree with Mr Gil-Robles Gil-Delgado when he spoke about the political character ?
Jag höll med Gil-Robles Gil-Delgado när han talade om den politiska karaktären...
EnglishWhen exporting however, only the character set and paragraph break can be defined.
Vid export går det dock bara att bestämma teckenuppsättningen och styckebrytningen.
EnglishChoose a Character Style for the current hyperlink to have when it is unvisited.
Här väljer du teckenformatmall till den aktuella länken om den ännu inte har använts.
EnglishYou can not copy and paste between windows withdifferent character set encodings.
Du kan inte kopiera och klistra in mellan fönster sominnehåller olika teckentabeller.
EnglishClick this button to open a dialog in which you can select a special character.
Om Du klickar på den knappen öppnas en dialogruta där Du kan välja ett specialtecken.
EnglishThe EU should use all means to secure the democratic character of the elections.
EU bör använda alla medel för att se till att valet genomförs på ett demokratiskt sätt.
EnglishIn the list box, select the character set from the options used for import/export.
Välj den teckenuppsättning som ska användas vid export respektive import i listrutan.
EnglishFinally, I should like to point out the dynamic character of this form of cooperation.
Till sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
English   – Mr President, these days' debates have perhaps a celebratory character.
   – Herr talman! Debatterna under dessa dagar präglas kanhända av firandet.
EnglishThis is an essential task for the European Union, and one of a global character.
Vi talar ideligen om subsidiaritetsprincipen, men när det blir allvar så försvinner den.
EnglishYou can access these menu items directly by simply pressing the underlined character key.
De här menykommandona väljer du genom att bara trycka på det understrukna tecknet.
EnglishThe Danish 'no ' vote is not isolationist or nationalistic in character.
Det danska " nejet " är inte ett isolationistiskt eller nationalistiskt nej.
EnglishOn these tabs, select the character format for the sender field of the envelope.
Där väljer Du teckenformatering för texten i kuvertets avsändarfält.
EnglishCriteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string.
kriterier anger kriterierna i form av ett tal, ett uttryck eller en teckenföljd.
EnglishClick Left-click on the first character of the first piece of text to be deleted.
Klicka med den vänstra musknappen på det första tecknet i den första texten som ska raderas.
EnglishOne point which you have raised is the reference to its exceptional assistance character.
En punkt som ni har lagt fram är hänvisningarna till benämningen exceptionellt stöd.
EnglishEach island, each territory has its own specific character, identity and problems.
Varje ö, varje region, har sin egen identitet och sina egna problem.
EnglishIt is, however, extremely doubtful whether natural disasters are cross-border in character.
Det är emellertid ytterst tveksamt huruvida naturkatastrofer är gränsöverskridande.