"chasm" translation into Swedish

EN

"chasm" in Swedish

EN chasm
volume_up
{noun}

chasm (also: blank, breach, break, flap)
volume_up
lucka {comm. gen.}
chasm (also: gulf, gorge, pharynx)
chasm (also: abyss, gulf, precipice)
volume_up
avgrund {comm. gen.}
The income gap has become an ever-widening chasm.
Inkomstklyftan har blivit en allt djupare avgrund.
The gap between the governors and the governed is now a gaping chasm.
Klyftan mellan styrande och styrda är nu en gapande avgrund.
Religious wars replaced the bridge that had been there with a chasm, but in a way, that bridge is still there.
Religiösa krig ersatte den bro som fanns där med en avgrund, men på sätt och vis finns bron fortfarande kvar.
chasm
volume_up
stor klyfta {comm. gen.}
Everyone knows that there is a yawning chasm between the highly qualified and the poorly qualified.
Alla vet att det redan existerar en oerhört stor klyfta mellan högutbildade och lågutbildade.
chasm
volume_up
bred klyfta {comm. gen.}

Context sentences for "chasm" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
Den klyftan finns och vi i Bryssel har inte förmått att överbrygga den klyftan.
EnglishThe worst outcome of this process would be a chasm developing between Turkey and the EU.
Den sämsta utgången av denna process skulle vara att en klyfta uppstod mellan Turkiet och EU.
EnglishThere is still a chasm between men and women in terms of wages.
Klyftan finns kvar när det gäller löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
EnglishThe European Union has recognised that there is a chasm between its citizens and the institutions.
Europeiska unionen har insett att det finns en klyfta mellan medborgare och institutioner.
EnglishThe chasm between the EU and its citizens is growing all the time.
Klyftan mellan EU och dess medborgare växer hela tiden.
EnglishThese two factors have caused the chasm between us and the United States to widen even more over the past few years.
De här två faktorerna gör att Förenta staternas försprång bara ökat de senaste åren.
EnglishAt present, there is a yawning chasm between what is happening in Brussels and what fishermen are experiencing.
Vi kan i dag se en enorm klyfta mellan vad som händer i Bryssel och vad fiskarna upplever.
EnglishIf we cannot reduce this chasm and do not succeed in doing this via lifelong learning, then we have failed.
Om vi inte kan täta den, och inte lyckas med det genom livslångt lärande, så är det ett misslyckande.
EnglishThank you, Madam President, this 'debate' speaks volumes about the chasm between Europe and its citizens.
Tack så mycket, fru talman! Den här ?debatten? säger mer än ord om klyftan mellan Europa och medborgarna.
EnglishWe cannot bridge this chasm between rich and poor with a few initiatives organised at Community level.
Denna klyfta mellan fattig och rik kan vi inte överbrygga med ett par initiativ organiserade på gemenskapsnivå.
EnglishThis is why it is important to narrow the chasm between regular and organic farming in a responsible manner.
Det är därför viktigt att minska klyftan mellan traditionellt och biodynamiskt jordbruk på ett ansvarsfullt sätt.
EnglishThis kind of hypocrisy demonstrates the deep chasm between the people and the elites of the Community institutions.
Den här sortens hyckleri blottar den djupa avgrunden mellan folket och eliten i gemenskapens institutioner.
EnglishFurthermore, parties organised at European level will only widen the chasm between the citizen and European politics.
Dessutom kommer europeiskt organiserade partier endast att öka klyftan mellan medborgarna och den europeiska politiken.
EnglishThe chasm running through its society must not be allowed to become even deeper, to the point of becoming unbridgeable.
Den klyfta som delar det turkiska samhället får inte tillåtas att bli ännu djupare så att den blir omöjlig att överbrygga.
EnglishA new social chasm between consumers who take part in the information society and those who do not is undesirable.
Ett nytt socialt motsatsförhållande mellan konsumenter som deltar i informationssamhället och de som inte gör det är inte önskvärt.
EnglishIn fact, the political pandemonium surrounding the sinister Gongadze affair has widened the chasm between Ukraine and Europe.
Det är värre än så: i det politiska tumultet till följd av den obehagliga Gongadze-affären avlägsnar sig Ukraina längre från Europa.
EnglishThe chasm between rich and poor can only be bridged if our aid effort is stepped up considerably and if the countries are better governed.
Klyftan mellan rika och fattiga kan endast överbryggas om våra bidragsinsatser ökar väsentligt och styret i länderna förbättras.
EnglishIndeed, recent analyses have clearly shown that the military and technological chasm between the transatlantic allies is widening at an alarming pace.
Aktuella analyser visar ju tydligt att den militär-tekniska klyftan mellan de transatlantiska allierade växer oroväckande.
EnglishFinally, I just want to say that it will be an immense challenge to cross the prosperity chasm that exists between Russia and the European Union.
Till slut vill jag bara konstatera att det är en verkligt stor utmaning att överbrygga välfärdsklyftan mellan Ryssland och Europa.
EnglishIn my view, this is a missed opportunity, and one that can only widen the enormous chasm between our citizens on the one hand and European politics on the other.
Detta blir förmodligen den absolut viktigaste frågan, och bedömningen av dessa sex månader kommer att grunda sig på den.