"chronological" translation into Swedish

EN

"chronological" in Swedish

EN chronological
volume_up
{adjective}

chronological
In chronological order they are Denmark, United Kingdom, Sweden and Finland.
Dessa är i kronologisk ordning Danmark, Förenade kungariket, Sverige och Finland.
I looked into the chronological order in which resolutions were received.
Jag har undersökt i vilken kronologisk ordning resolutionerna har mottagits.
The Downloads page displays a chronological list of all the files you've downloaded.
På sidan Nedladdade filer visas en kronologisk lista över alla filer som du har hämtat.
chronological
chronological

Context sentences for "chronological" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have allowed them in the chronological order in which they were requested.
Jag har tillåtit dem i den kronologiska ordning som de begärdes.
EnglishThe stages leading to the implementation of this Police College, or CEPOL, can be summarised as follows, in chronological order:
Etapperna i denna polisskola, Cepol, skulle kunna sammanfattas i följande tidssekvens.
EnglishTraceability in this commercial chain, especially in the necessary chronological order, is always problematical and uncertain.
Att spåra en sådan handelskedja är alltid komplicerat och osäkert inom de tidsmarginaler som krävs.
EnglishIn addition to the continued application of model calculations, we need to expand our chronological and thematic thinking.
Parallellt med att modellberäkningarna blir mer kvalificerade måste de utvidgas både i tid, och när det gäller temaområden.
EnglishI am more interested in the originality or old age of the ideas of these three individuals rather than their chronological age.
Jag är mer intresserad av nyskapande förmåga eller hur gamla de förslag som dessa tre personer kan komma med är än personernas kronologiska ålder.
EnglishThe motion for a resolution is only Post-Keynesian in a chronological sense, but the basis of its thinking is pre-Keynesian.
Förslaget till resolution är endast postkeynesianskt av kronologiska skäl, men grundtanken i deras ekonomiska resonemang hör hemma i tiden före Keynes.
EnglishBut Friday's flexibility allows me to give the Commissioner the floor if he wants to reply to Mr Kellett-Bowman's chronological concern.
Flexibiliteten på fredagarna tillåter mig dock att överlämna ordet till kommissionsledamoten ifall denne önskar svara på Kellett-Bowmans kronologiska bekymmer.
EnglishI am now informed that the chronological order indicates that we will vote on the joint resolution tabled by the three groups first.
Jag har nu blivit informerad om att den kronologiska ordningen indikerar att vi först skall rösta om den gemensamma resolutionen som har ingivits av de tre grupperna.
EnglishI am going to use chronological order, I have no other way; if any of you is willing not to put a question, then the other two may do so.
. Detta är ett extremt känsligt ärende som min kollega Philippe Busquin har hanterat med stort omdöme och sakkunskap så jag kommer att vara mycket försiktig i mina svar.
EnglishMy decision with regard to the order in which we should vote is based only and wholly on the chronological order and the precedents that surround that.
Mitt beslut är, med hänsyn till den ordning i vilken vi skall rösta, helt och hållet grundat på den kronologiska ordningen och de prejudikat som kringgärdar denna.
EnglishWhen it is a case of giving the floor to authors or of debating resolutions, the sequence is decided on according to the chronological order in which the requests to speak have been submitted.
När det gäller att ge ordet till föredragande eller att debattera resolutioner bestäms följden av den kronologiska ordning i vilken ordet har begärts.