EN

to circulate [circulated|circulated] {verb}

volume_up
I conclude by calling for greater efforts to be made by the Commission and the Council to circulate the European Union annual report on human rights.
Jag avslutar med en uppmaning till kommissionen och rådet att göra större ansträngningar för att sprida Europeiska unionens årsrapport om mänskliga rättigheter.
Automatic mechanisms are in place for circulating information between tax authorities and the wealth of each one of them is not posted on the Internet.
Automatiska mekanismer för att sprida information mellan skattemyndigheter finns redan och tillgångarna för var och en av dem finns inte på Internet.
Such is the case concerning a young journalist, Perwez Kambakhsh, who dared to circulate an article about women's rights in Islam, which he had downloaded from the internet.
Ett exempel på detta är fallet med den unge journalisten, Perwez Kambakhsh, som vågade sprida en artikel om kvinnors rättigheter i islam som han hade laddat ner från Internet.
We shall obviously circulate this reply, if it has indeed been received.
Om vi nu har fått ett svar kommer vi självklart att dela ut det till ledamöterna.
Later I shall circulate a list of those amendments we accept and those which we do not.
Senare kommer jag att dela ut en förteckning över de ändringsförslag som vi godtar och de som vi inte godtar.
Mr President, following your earlier suggestion, I propose to circulate the amendments in summary form.
Jag har för avsikt att följa ert tidigare förslag och dela ut en sammanfattning av ändringsförslagen..
The coins can happily circulate in the European Union.
Mynten kommer lugnt att kunna börja cirkulera inom EU.
It could be a food crisis if we allow this commodity to circulate freely within the European Union.
Det skulle kunna bli en livsmedelskris om vi låter produkten cirkulera fritt inom EU.
A European order for payment can circulate freely in Europe and will be enforced automatically.
Ett europeiskt betalningsföreläggande kan cirkulera fritt i EU och kommer att verkställas automatiskt.
to circulate
to circulate
Mr President, could you please have that circulated to Members?
Vill ni vara vänlig att skicka runt detta till ledamöterna?
Regarding the amendments, because of the lack of time we will circulate a full list of those that have been accepted and those that have not.
När det gäller ändringsförslagen kommer vi, på grund av tidsbrist, att skicka runt en komplett förteckning över godkända och icke godkända ändringsförslag.
The euro currency does run a particular risk of being counterfeited at the time when it is introduced into circulation and during the period when it will circulate alongside national notes and coins.
Euron löper särskilt stor risk för förfalskning vid den tidpunkt då den kommer i omlopp, och under den period när den kommer att vara i omlopp parallellt med de gamla nationella valutorna.

Context sentences for "to circulate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English4. in order to clean the Internet of spam and punish those who make it circulate;
4. Internet bör rensas från skräppost och de som sprider den bör bestraffas.
EnglishI should actually recommend that the Commission circulate that report widely.
Jag skulle faktiskt rekommendera att kommissionen ger denna rapport en bred spridning.
EnglishThe contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.
Innehållet i inspelade samtal cirkulerar på något mystiskt sätt i medierna.
EnglishFor eight coins, because the intention is to circulate eight coins in all of the Member States.
Åtta mynt, eftersom man i samtliga medlemsstater planerar att införa åtta mynt.
EnglishUp to now, only 12-metre buses can circulate freely in the whole EU territory.
Fram till i dag kan endast bussar med en längd på 12 meter röra sig fritt inom Europeiska unionen.
EnglishWe do not allow them enough freedom of access or the possibility to circulate.
Vi ger dem inte tillräckligt tillträde eller rörelsefrihet.
EnglishOnly if copyright is harmonized will it be possible for all forms of art to circulate freely.
Endast en harmonisering kommer att möjliggöra fri rörlighet för konstverk i alla dess former.
EnglishDramatic works really do need to circulate among artists as translations if they are to travel.
Teaterverk måste faktiskt spridas bland konstnärer i översatt form om de skall bli spelade.
EnglishThey must be allowed to circulate freely throughout the Union provided they meet basic standards.
De måste få rätt att röra sig fritt inom unionen, om de uppfyller vissa grundläggande krav.
EnglishBacteria circulate more quickly today than they did in the past.
Bakterier cirkulerar snabbare i dag än vad de gjorde förr i tiden.
EnglishTo date, only 12-metre buses are authorised to circulate freely throughout all the territory of the Community.
I dag kan endast 12 meter långa bussar köras fritt på hela gemenskapsterritoriet.
EnglishIn cases where full-loaded buses can circulate, it is preferable, for environmental reasons, to use longer buses.
I de fall där bussen färdas full är längre bussar, på grund av miljöskäl, att föredra.
EnglishIt is therefore essential and necessary to circulate films.
Spridning av film är alltså något väsentligt och nödvändigt.
EnglishMeat-and-bone meal continues to circulate, to be produced, to be consumed.
Det animaliska mjölet fortsätter att spridas, tillverkas, konsumeras, men huvudsaken är öppenheten!
EnglishIt recognizes how important it is for the money to stay within Europe, circulate here and be used here.
Man har insett hur viktigt det är att pengarna stannar inom Europa, att de är i omlopp här och att de används här.
EnglishThey are manufactured quickly, they circulate quickly, they circulate very easily, and they are constantly becoming cheaper.
Den tillverkas snabbt, cirkulerar snabbt, den cirkulerar mycket lätt och den blir allt billigare.
EnglishAs of 21 December 2007, we will live and circulate in an area of 24 countries without internal borders.
Senast den 21 december 2007 kommer vi att bo och förflytta oss inom ett område som omfattar 24 länder utan inre gränser.
EnglishTo reach this stage, it is important that a continual flow of information circulate between our institutions.
Svårare är det naturligtvis med andra länder.
EnglishMr President, at present information on criminal records does not circulate efficiently between the Member States of the EU.
För närvarande sker det inget effektivt utbyte av uppgifter om brottmålsdomar mellan EU:s medlemsstater.
EnglishWe would of course be glad if all Members of this House with an interest in these matters were to circulate information about this event.
Det skulle glädja oss om alla kolleger som har intresse av detta sprider informationen vidare.