"circulation" translation into Swedish

EN

"circulation" in Swedish

EN circulation
volume_up
{noun}

circulation (also: cash, money, lucre)
This money is laundered and put into circulation in the legal economy.
Dessa pengar tvättas och förs in i det legala ekonomiska kretsloppet.
All this money - and this is the worrying thing - gets into legal circulation.
Alla dessa pengar - det är det dramatiska - förs dock in i det legala ekonomiska kretsloppet.
Additionally, the unnecessary circulation of large sums of money in the form of funds invites abuse and confusion.
Den onödiga cirkulationen av mycket pengar med hjälp av fonder inbjuder också till missbruk och förvirring.
circulation (also: currency, deployment, dispersal, dispersion)
volume_up
spridning {comm. gen.}
I hope that letter gets wider circulation.
Jag hoppas att detta brev får en god spridning.
Of course the circulation of the euro will have both positive and negative impacts.
Naturligtvis kommer spridningen av euron att få både positiva och negativa effekter.
I shall just make a few comments on the circulation of films.
Jag tänker begränsa mig till att ge några kommentarer till spridningen av filmer.
circulation
volume_up
omsättning {comm. gen.}
For understandable reasons, the problem of the illegal circulation of excisable goods is particularly topical.
Av begripliga skäl är problemet med olaglig omsättning av skattepliktiga varor särskilt aktuell.
circulation
volume_up
cirkulation {comm. gen.}
As Mr Hoppenstedt emphasized, there are now 70 billion coins in circulation.
Såsom Hoppenstedt betonade finns det i dag 70 miljarder mynt i cirkulation.
Authentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation (
Äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (
Those vaccines may lead to undesired circulation of the vaccine virus in unvaccinated animals.
Dessa vacciner kan medföra oönskad cirkulation av vaccinviruset hos ovaccinerade djur.
circulation (also: circuit)
Denominations and technical specifications of euro coins intended for circulation (
Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (
There are over 550 million firearms in worldwide circulation.
Det finns över 550 miljoner vapen i omlopp i världen...
Globally, more than half a billion small arms are in circulation.
Det finns mer än en halv miljard handeldvapen i omlopp i världen.
circulation (also: degradation, deposition, ejection, market)
volume_up
avsättning {comm. gen.}
It is nothing short of cynical to take hazardous products out of circulation here but continue to permit their export to other countries.
Det är enbart cyniskt att ta bort farliga produkter från avsättning här, men fortsätta att tillåta att de exporteras till andra länder.
circulation (also: money)
When the directive enters into force, approximately EUR 180 billion will be released into circulation.
När direktivet träder i kraft kommer ungefär 180 miljarder euro att frigöras som betalningsmedel.
circulation
That is the root of the current problem which the central banks are trying to alleviate by placing even more money in circulation or putting up interest rates.
Det är roten till det nuvarande problemet, som centralbankerna försöker dämpa genom att sätta ännu mer pengar i omlopp eller höja räntan.
This is a battle that we must engage in daily because counterfeit money in circulation results in a weakened economy throughout the whole of the European Union, not just for euro area countries.
Det är en kamp som vi måste ägna oss åt dagligen eftersom förfalskade pengar i omlopp leder till en försvagad ekonomi inom hela EU, inte bara för länder inom euroområdet.

Context sentences for "circulation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGiven that the circulation of information on Internet facilitates market access:
Överföring av information via Internet underlättar tillgången till marknaden.
EnglishAt the same time it helps to improve the free circulation of these medicines.
Samtidigt bidrar det till att förbättra den fria rörligheten för dessa läkemedel.
EnglishI want to point this out so that we can stop the circulation of inaccurate facts.
Jag ville klargöra detta för att inte bristfälliga fakta skall fortsätta cirkulera.
EnglishThere is some misinformation about the content of the proposals in circulation.
Det cirkulerar en hel del vilseledande information om innehållet i förslagen.
EnglishOf course the circulation of the euro will have both positive and negative impacts.
Naturligtvis kommer spridningen av euron att få både positiva och negativa effekter.
EnglishIndeed, modified versions, with which we have not been supplied, are now in circulation.
Mycket riktigt cirkulerar det redan ändrade versioner som inte lagts fram för oss.
EnglishAnother example is the goal of a 'fifth freedom': the freedom of circulation of knowledge.
Ett annat exempel är målet med en femte frihet, nämligen rörlighet för kunskap.
EnglishThese ill-gotten gains are laundered and go into circulation in the legal economy.
Dessa illegalt uppnådda vinster tvättas och inlemmas i det legala ekonomiska kretsloppet.
EnglishThat aim is fully compatible with the introduction and circulation of the single currency.
Detta mål ligger helt i linje med skapandet och spridandet av en gemensam valuta.
EnglishFurthermore, the new rules must not jeopardise the free circulation of trains.
Dessutom får inte de nya reglerna sätta tågens fria rörlighet på spel.
EnglishThis is what breeds asymmetry, rather like what happens in the blood circulation system.
Detta ger upphov till asymmetrin, litet grand på samma sätt som i blodcirkulationen.
EnglishOne billion plastic bags have been taken out of circulation in six months.
Under loppet av sex månader har en miljard plastpåsar dragits tillbaka från marknaden.
EnglishThe liberalisation package will, moreover, improve the market's circulation and digestion.
Avregleringspaketet å sin sida främjar marknadens blodomlopp och matsmältning.
EnglishConsumers cannot be charged high annual circulation taxes due to high pollutants.
Konsumenterna kan inte debiteras höga årliga vägtrafikskatter på grund av kraftiga föroreningar.
EnglishThe ECB is very reminiscent of an old-fashioned money-circulation bank in private hands.
ECB påminner starkt om en gammaldags sedelutgivande bank i privat ägo.
English(NL) The ECB is very reminiscent of an old-fashioned money-circulation bank in private hands.
(NL) ECB påminner starkt om en gammaldags sedelutgivande bank i privat ägo.
EnglishI shall just make a few comments on the circulation of films.
Jag tänker begränsa mig till att ge några kommentarer till spridningen av filmer.
EnglishOn that basis, it was decided to take 243 vessels out of circulation.
På grundval av det har det avtalats att 243 fartyg skall tas ur drift.
EnglishMEDIA 2007 needs to help combat the lack of cross-border circulation of European works.
Media 2007 måste hjälpa till att bekämpa bristen på spridningen över gränserna av europeiska verk.
EnglishIt is estimated that there are now over a million biometric passports in circulation.
Man uppskattar nu att det antal biometriska pass som redan har utfärdats uppgår till över en miljon.