"clamping" translation into Swedish

EN

"clamping" in Swedish

SV

EN clamping
volume_up
{noun}

clamping
volume_up
fastspänning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "clamp":

clamp
English

Context sentences for "clamping" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am also pleased, however, that we have succeeded in clamping down on germ-line gene therapy.
Det gläder mig också att vi lyckats stänga dörren för genterapin.
EnglishClamping down on attempts to revive Mari national culture and language has continued.
Man har fortsatt med hårdare tag mot försöken att återuppliva den mariska nationalkulturen och det mariska språket.
EnglishIt is therefore not only a matter of clamping down on the phenomenon, as some would have it, for instance with the re-entry ban ...
Det handlar därför inte bara om att ta hårdare tag mot fenomenet, som vissa skulle vilja ha det, till exempel med förbudet mot återresa ...
EnglishThe situation is becoming absurd: a directive on the protection of privacy will become a directive clamping down mercilessly on... on what?
Vi är på väg mot en paradox: Ett direktiv om skydd för privatlivet blir ett direktiv som godkänns genom att vi gör hårt motstånd mot.... vad?
EnglishThe situation is becoming absurd: a directive on the protection of privacy will become a directive clamping down mercilessly on ... on what?
Vi är på väg mot en paradox: Ett direktiv om skydd för privatlivet blir ett direktiv som godkänns genom att vi gör hårt motstånd mot .... vad?
EnglishThe second point: zero tolerance means many things, including clamping down by punishing these crimes and not accepting excuses of any kind.
Den andra punkten: nolltolerans innebär många saker, bland annat hårdare tag genom att bestraffa dessa brott och inte acceptera ursäkter av något slag.
EnglishIt is not only a matter of clamping down on the phenomenon, for instance with the re-entry ban, but also of providing help for minors.
Det handlar därför inte bara om att ta hårdare tag mot fenomenet, till exempel förbudet mot återresa, utan också om att tillhandahålla hjälp till minderåriga.
EnglishTaking military action or clamping down with law and order is not the way to respond.
Svaret får inte endast bestå i militära insatser eller endast säkerhetsåtgärder, utan en långtgående och mångsidig politik för krisförebyggande.
EnglishFor the sake of truth, however, it should also be pointed out that clamping down on racist acts, especially violent ones, is not the only way to fight racism.
Men i sanningens namn är det viktigt att också komma ihåg att rasismen inte bara bekämpas genom att trycka ner dess manifestationer, framför allt de våldsamma.
EnglishHowever, I think that we are really getting to grips with at least one important matter, that of clamping down on social dumping by a few black sheep in the haulage sector.
Men jag tror att vi åtminstone går till botten med en viktig sak, nämligen att man spärrar den sociala dumpningen för några svarta får i lastbilsbranschen.
EnglishWe must ensure, for example, that by clamping down on piracy, we do not contravene the agreements on the liberalisation of the internal market in matters of distribution.
Vi måste t.ex. undvika att man genom kotrollen av pirattillverkning går emot överenskommelserna om avreglering av den inre marknaden när det gäller distributionen.
EnglishI shall not give a lecture but the truth of the matter is, as in the case of tobacco products, we will not make progress through clamping down on consumers - only through prevention.
Jag vill inte moralisera, men precis som när det gäller tobaken är det inte de repressiva åtgärderna mot konsumenterna som kommer att ge resultat, utan förebyggandet.
EnglishI welcome President Musharraf's announcement that he is clamping down on terrorism, but it is also important to look at the dispute over Jammu and Kashmir, which has been going on for over 50 years.
Jag välkomnar president Musharrafs uttalande om att han håller på att bekämpa terrorismen, med det är också viktigt att titta på dispyten om Jammu och Kashmir, som har pågått i över 50 år.