EN class
volume_up
{noun}

1. general

class (also: body, bracket, bunch, clump)
volume_up
grupp {comm. gen.}
My group believes that this class-determined type of organisation must be objected to.
Min grupp tycker att man skall vända sig mot denna klassbestämda organisation.
We are a group of twenty-five and we cannot just give one mark for the whole of the class
Vår grupp består av tjugofem, och vi kan inte bara ge ett betyg till hela klassen.
The best driver and his RlO from each class has his name on it.
Bäste föraren och hans radarkille i varje grupp har sitt namn på den.
class (also: category, head)
volume_up
kategori {comm. gen.}
Infants and young children are a class in themselves.
Spädbarn och småbarn är en kategori för sig.
It attracts a new class of students to higher education.
Det drar till sig nya kategorier elever för den högre utbildningen.
A certain class of voters will not show up at all, and will thus not be represented in the European Parliament.
En viss kategori väljare kommer då inte alls att rösta och då kommer de alltså inte heller att företrädas i Europaparlamentet.
class (also: quality, standard)
volume_up
kvalitet {comm. gen.}
As the rapporteur said, this is a programme with world-class quality.
Som föredraganden sa är programmets kvalitet av världsklass.
In fact, the class of crime itself has risen over the years.
Själva brottslighetens kvalitet har faktiskt ökat under åren.
Vine material provides the basis for optimum grape and wine production in terms of quality, class and quantity.
Grundvalen för en optimal druv- och vinproduktion vad gäller kvalitet, klass och mängd är vinstockarna.
class (also: course, line, program, tack)
volume_up
kurs {comm. gen.}
(Laughter) Now when I was a freshman in college, I took my first biology class.
(Skratt) När jag gick första året på universitetet, gick jag min första kurs i biologi.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
The three of us take this class together.
Så vi tre går den här kursen tillsammans.
class (also: period)
volume_up
lektion {comm. gen.}
Now this was a discussion class and we were having a discussion.
Det här var en lektion för diskussioner, och nu hade vi en diskussion.
Today Mr Juncker gave us a master class in transparency, frankness and humanity.
I dag gav Jean-Claude Juncker oss en mästerlig lektion om öppenhet, uppriktighet och mänsklighet.
Every Monday, the Reverend Father would take an hour-long class.
Varje måndag brukade rektorn, fader Kalathil, hålla en lektion på en timme.
class
volume_up
hög standard {comm. gen.}

2. education

class
volume_up
klass {comm. gen.}
More precisely, breast implants have been reclassified from class IIB to class III.
Bröstimplantat har nu mer exakt omklassificerats från klass IIB till klass III.
In the Class field, you will see the Applet class description (e.g. " Ticker ").
I fältet Klass visas applet-klassen, t.ex. " Ticker ".
Here you will find fields used to define class and class location.
I det här området finns fält för definition av Klass och Class Location.

3. American English

class (also: year)
volume_up
årgång {comm. gen.}
However, it is a fact that this is attributable to one particular year class - the 2005 year class - now that the cod has matured to sizes whereby it is caught within our nets.
Det kan dock hänföras till en särskild årgång - nämligen 2005 - nu när torsken har vuxit i storlek och fångas i våra nät.
class (also: age cohort)
volume_up
årsklass {comm. gen.}

Context sentences for "class" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
När lönerna ökar lyfter även detta bördan från de fattiga och arbetarklassen.
EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Hugo Chavez uppfann inte den missnöjda, mellan- och underklassen i Venezuela.
EnglishWhat is needed is a small, high-class institute that works to powerful effect.
Vad som behövs är ett litet, förstklassigt institut som får en mäktig effekt.
EnglishThis option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Detta alternativ skulle leda till ett andra klassens EU i den nya världsordningen.
EnglishI was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
Jag åkte ständigt dit på mattelektionerna för att jag klottrade bakom läroboken.
EnglishWhat can be done to make our universities world-class centres of excellence?
Vad kan göras för att våra universitet skall bli expertcentrum av världsklass?
EnglishWe do not want Poland and other countries to assume second-class status in Europe.
Vi vill inte att Polen och andra länder ska få en andraklassens status i EU.
EnglishThe working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
Arbetarklassen har en omistlig rätt att strejka och demonstrera den 1 maj.
EnglishAnd, very happily, there's one class of people who really can't make use of this tool.
Lyckligtvis finns det en sorts människor som inte kan utnyttja det här verktyget.
EnglishPeople without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
Folkgrupper utan den möjligheten blir en sorts andra klassens medborgare.
EnglishIt is not a general question, Mr Menrad, of partnership or class conflict.
Det handlar inte om någon allmän fråga, herr Menrad, partnerskap eller klasskamp.
EnglishWe express our solidarity with the working class and all of Turkey's workers in general.
Vi uttrycker vår solidaritet med arbetarklassen och med alla arbetare i Turkiet.
EnglishWe shall support any action by the working-class movement against this policy.
Vi kommer att stödja alla aktioner från arbetarrörelsen mot denna politik.
EnglishSuddenly, you are prepared to make second-class members of these countries.
Ni är omedelbart beredda att göra dessa länder till andra klassens medlemmar.
EnglishThe fightback by the Greek working class should be supported by workers all over Europe.
Den grekiska arbetarklassens motangrepp bör stödjas av alla Europas arbetstagare.
EnglishCypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
Cyprioter är inte andra klassens medborgare i någon typ av ottomansk eller annan koloni.
EnglishWomen’s and children’s rights should not be treated as second-class issues.
Kvinnors och barns rättigheter bör inte behandlas som andra klassens frågor.
EnglishFirst-class work by the Commission - I warmly congratulate you and Mr Uusitalo.
Förstklassigt arbete från kommissionens sida! Jag gratulerar varmt er och Teuvo Uusitalo.
EnglishLet them join forces with the consistent class movement in order to change this policy.
Låt dem slå sig samman med den ständiga klasskampen för att förändra denna politik.
EnglishIt introduces legislative changes at the expense of the working class and its rights.
Det inför lagstiftningsändringar på bekostnad av arbetarklassen och dess rättigheter.