EN

to clear [cleared|cleared] {verb}

volume_up
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
My dear colleagues, we are not reopening the debate, things must be clear.
Ärade kolleger, jag vill poängtera att vi inte kommer att ta om debatten.
If that doesn't fix the problem, try to clear the browser's cookies.
Om detta inte hjälper testar du att ta bort cookies i webbläsaren.
There have, however, been clear shortcomings in the preparation of the directive.
Utarbetandet av direktivet har emellertid vissa klara brister.
In fact, what sanctions are prompting Spain to clear up the flax fraud?
Vilka sanktioner sporrar egentligen Spanien att klara ut linbedrägeriet?
Parliament has both the right and the obligation to demand clear results.
Parlamentet har både rätt och skyldighet att förutsätta att klara resultat uppnås.
This is unfair on both sides; and that is why we should make this clear.
Detta är orättvist för båda sidor, och det är därför som vi bör klargöra detta.
I believe, therefore, that it is important to make it clear what we are talking about.
Jag anser därför att det är viktigt att klargöra vad vi talar om.
However, on the specific issue of non-proliferation, let me make clear the following points.
Låt mig dock klargöra följande punkter om den specifika frågan om icke-spridning.
The European Greens have a clear attitude towards liberalisation.
Gruppen De gröna / Europeiska fria alliansens inställning till avregleringen är uppenbar.
The European Greens have a clear attitude towards liberalisation.
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansens inställning till avregleringen är uppenbar.
It is not acceptable for people to be cleared of their negligence by reporting the incident involved.
Det får inte vara så att dessa personer kan fria sig från vårdslösheten genom att rapportera den.
However, Amendment No 21, which has the same objective but is clearer, is acceptable.
Vi kan dock godkänna ändringsförslag 21, som har samma syfte, men som är klarare.
In the first place, it is clear that the strategy of accepting Turkey's candidature was the right one.
Det är till att börja med självklart att den strategi som består i att godkänna Turkiets ansökan var bra.
Sifting through the detritus of the last few weeks, it is clear to me that this crisis with the Commission was about power.
Vad skulle hindra dem att göra en lista med 25 namn och informera nationerna att det är den enda listan de kommer att godkänna?
To achieve results, we need to focus and be clear about who does what.
För att uppnå resultat måste vi fokusera och tydligt förklara vem som gör vad.
It would be unreasonable to raise it to that level, and I should like to make that clear.
Det vore orimligt att förstora problemet på detta sätt, och jag vill gärna förklara detta närmare.
It is therefore necessary to give a clear signal that we know the solution.
Det är därför nödvändigt att tydligt förklara att vi vet vad lösningen är.
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
You can clear your search history from the Google Toolbar, Internet Explorer, or Firefox.
Du kan rensa din sökhistorik från Google Verktygsfält, Internet Explorer och Firefox.
Oh, we got another notice from the fire department, saying we have to clear out the bush.
Åh, vi fick ett till meddelande från brandmyndigheten, om att vi måste rensa buskarna.
Therefore, when the benefits are weighed up, it is clear that this deserves our support.
När fördelarna har avvägts är det därför tydligt att det förtjänar vårt stöd.
The people of Scotland deserve a clear answer to a clear question.
Skottlands folk förtjänar ett tydligt svar på en tydlig fråga.
The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Greklands ansträngningar och djärvhet förtjänar vårt entydiga och kraftfulla stöd.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
Som avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
Jag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I should like to clear up one misunderstanding to defuse this issue.
Jag vill undanröja ett missförstånd för att reda ut frågan.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
I am clear-thinking, and a price has to be paid for that today.
Jag är klarsynt och idag är det priset man får betala.
A simple, clear principle is required: MEPs must be subject to the same tax as their fellow citizens.
Det krävs en enkel, tydlig princip: parlamentsledamöterna måste betala samma skatt som sina landsmän.
to clear
Firstly, we need to clear the way for planning permissions.
För det första, vi måste bana väg för byggnadslov.
This could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
Detta kan allvarligt hämma pressfriheten och bana väg för godtyckliga avgöranden.
Give a clear field to voluntariness, I would say.
Bana nu väg, skulle jag vilja säga, för den frivilligheten.
The conditions governing entry to the EU are clear and well known, and not always easy to fulfil.
Villkoren för EU-anslutning är tydliga och välkända och inte alltid lätta att uppfylla.
The strategic guidelines must be clear and easy to read and understand.
De strategiska riktlinjerna måste vara tydliga och lätta att läsa och förstå.
I am convinced that time will clear the haze and show the way to a reformed European Union.
Jag är övertygad om att dimman kommer att lätta med tiden och visa vägen för en reformerad europeisk union.
We must do our utmost to clear the sky and bring back growth.
Vi måste göra vårt yttersta för att röja undan molnen och återställa tillväxten.
The first thing to do is clear the forest to prevent the timber rotting.
I första hand måste man röja i skogen så att inte virket förstörs.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
Det första man måste göra när en jordbävning inträffar är att röja undan bråten.
On this basis, we hope that this last obstacle can soon be cleared.
På grundval av detta hoppas vi på att kunna komma över dessa hinder inom kort.
We have to be clear on this matter: we need to overcome this phase of sluggishness and indecision in the negotiation process.
Vi måste komma över denna fas av orörlighet och obeslutsamhet i förhandlingsprocessen.
This was clear at the meeting on 22 February 2005 here in Brussels with President Bush, who had expressed a desire to come over to Europe.
Detta märktes tydligt vid mötet den 22 februari 2005 här i Bryssel med president George Bush, som hade uttryckt en önskan om att komma över till Europa.
to clear (also: to clarify)
(PL) Madam President, the current need of EU legislation is for it to be simplified so that the law is clear and comprehensible to every citizen.
Vad EU-lagstiftningen behöver just nu är att förenklas och bli klar och begriplig för varje medborgare.
The Commission is prepared for this debate, which I believe is a necessary one, provided we keep it clear of any polemics.
Kommissionen, mina damer och herrar, är beredd för denna debatt, som förefaller mig nödvändig, om man vinnlägger sig om att befria den från all polemik.
We can lend support, and we can help the Russians to help themselves, so that they will be able to clear away the ballast of the Soviet regime and the planned economy.
Vi kan erbjuda stöd och hjälp till självhjälp, så att man lyckas befria sig från bördorna från Sovjetregimen och planekonomin.
Indeed it is clear that the question of the leftovers is going to be a fairly hard nut to crack.
Det visar sig nämligen att dessa left overs utgör en ganska hård nöt att knäcka.
to clear
However, if you've cleared cache and cookies, the visited history is also cleared.
Om du har rensat cacheminnet och cookiesfilen, rensas också besökshistoriken
This will clear the list of pages you have previously visited.
Listan med de sidor du tidigare har besökt kommer att rensas.
Prevention remains vitally important, however: forests must be maintained and cleared.
Skogar måste dock underhållas och rensas.
In fact, what sanctions are prompting Spain to clear up the flax fraud?
Vilka sanktioner sporrar egentligen Spanien att klara ut linbedrägeriet?
There is a legal problem here that only you can clear up.
Detta innebär ett juridiskt problem som bara ni kan klara ut.
I know that you also enlisted the aid of the legal services to try and clear up the situation.
Jag vet att även ni har försökt förmå rättstjänsten att klara ut läget.

Context sentences for "to clear" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
Detta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
EU måste därför göra sitt, och för att kunna göra det behöver vi tydliga regler.
EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
EnglishOur response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
Som reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
English   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.
   – Europaparlamentet måste säga ett tydligt ”nej” till vapenexport till Kina.
EnglishIt is also quite clear that what we need is effective security, and more of it.
Det är också helt klart att vad vi behöver är effektiv säkerhet, och mer av den.
EnglishWe agreed that the Union needs a clear strategy on intellectual property rights.
Vi kom överens om att EU behöver en tydlig strategi för immateriell äganderätt.
EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Det gläder mig att de punkterna också framgår klart av Zita Gurmais betänkande.
EnglishInformation must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
Informationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
EnglishFurthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Vidare måste det vara helt klart att detta uppdrag definitivt är ett EU-uppdrag.
EnglishThis must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
Detta måsta göras klart i de bilaterala kontakterna mellan unionen och Bahrein.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Det är uppenbart att medlemsstaterna inte vill ha en gemensam invandringspolitik.
EnglishThere must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.
EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Det är uppenbart att torsk inte får vara en bifångst när man fiskar andra arter.
English. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
skriftlig. - (PT) Fördelarna med det system som föreslås i betänkandet är klara.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Som politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
EnglishIt is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
Det är därför särskilt viktigt för oss att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
EnglishI welcome the clear response of the Commissioner on behalf of the Commission.
   . – Jag välkomnar kommissionsledamotens tydliga svar på kommissionens vägnar.
EnglishWhen the EU needs clear and stringent budget rules, France and Germany hesitate.
När EU behöver tydliga och strikta budgetregler tvekar Frankrike och Tyskland.