"close one" translation into Swedish

EN

"close one" in Swedish

SV

EN close one
volume_up
{adjective}

close one (also: close, familiar, near, nigh)
volume_up
nära {adj.}
Europe and Canada have a great deal in common and the relationship between Europe and Canada is a close one.
Europa och Kanada har mycket gemensamt, och Europa och Kanada har ett nära förhållande.
Det var lite nära ögat, va?
The various committees must therefore establish a very close one-to-one relationship with regional authorities.
De olika utskotten måste därför inrätta ett mycket nära och direkt förhållande med de regionala myndigheterna.

Context sentences for "close one" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should not, however, close our eyes to one political stumbling block in all this.
Men man får heller inte dölja att det finns ett politiskt hinder mot detta.
EnglishFrom the Commission ECHO has committed close to one million euros to the work of the UNHCR.
Från kommissionen har ECHO fått utfästelser om nästan 1 miljon euro till UNHCR:s arbete.
EnglishFrom the Commission ECHO has committed close to one million euros to the work of the UNHCR.
Från kommissionen har ECHO fått utfästelser om nästan 1 miljon euro till UNHCR: s arbete.
EnglishThen close the documents one at a time, and the search options of the document last closed are saved.
Om Du sedan stänger dokumenten ett och ett, sparas sökalternativen i det sista.
EnglishAllow me to close with one more comment regarding the Commission.
Men låt mig avslutningsvis även understryka något som rör kommissionen.
EnglishThis is also a topic very close to the previous one.
Detta är också ett ämne som hör tätt samman med det föregående.
EnglishEurope and Canada have a great deal in common and the relationship between Europe and Canada is a close one.
Det är ett produktivt förhållande, och ett förhållande som då och då kräver ett erkännande från båda sidor.
EnglishI prefer to think that, as Victor Hugo said, to close one prison, it is enough to open one more school.
Jag föredrar att tycka såsom Victor Hugo att för att stänga ett fängelse räcker det med att öppna ytterligare en skola.
EnglishMove your eyes around, blink, maybe close one eye.
Flytta blicken lite, blinka, stäng ena ögat.
EnglishSo I decided to close it down for one year.
Så jag beslutade mig för att stänga ett år.
EnglishFor example, you can create a new document, open, close, print an existing one, enter document properties and much more.
Du kan t.ex. skapa ett nytt dokument, öppna, stänga och skriva ut dina dokument, ange dokumentegenskaper med mera.
EnglishI close with one last national thought.
Jag avslutar med en sista nationell tanke.
EnglishOver several years, we will open, examine and then close again, one after another, the various chapters relating to accession.
I flera år kommer vi att öppna, granska och sedan stänga de olika kapitel som har med anslutningen att göra, ett efter ett.
EnglishConclusion of this agreement brought to a close one of the most protracted disputes in the multilateral trading system's recent history.
Överenskommelsen satte punkt för en av de långvarigaste tvisterna i det multilaterala handelssystemets moderna historia.
EnglishThat's a good close-up of that one.
EnglishAccording to our previous agreements we have to close one of our blocks in 2009, and Lithuania will suffer from energy shortages.
I enlighet med våra tidigare överenskommelser måste vi stänga en av våra reaktorer 2009 och Litauen kommer att drabbas av energibrist.
EnglishClose One is not responding.
EnglishIndeed, I would like to say straight away that there is no really new element in this dossier, which is one particularly close to her heart.
Jag skulle faktiskt vilja påpeka på en gång att det inte finns något nytt i detta ärende som ligger henne särskilt varmt om hjärtat.
EnglishThe Fiat company is planning to close one of its operations in Berlin (CNH Baumaschinen GmbH) in order to strengthen its own production capacities.
Fiat-koncernen planerar att lägga ned ett av sina företag i Berlin (CNH Baumaschinen GmbH) för att stärka den egna produktionskapaciteten.
EnglishThis debate on the van Hulten report brings to a close one of the most traumatic periods for the European institutions since their creation in 1957.
Denna debatt om van Hulthens betänkande avslutar en av de mest traumatiska perioderna för de europeiska institutionerna sedan de skapades 1957.