EN cloud
volume_up
{noun}

1. general

cloud (also: billow, puff)
It is under this cloud that further discussions on the EU's enlargement are taking place.
Det är under detta moln som de fortsatta diskussionerna om EU: s utvidgning äger rum.
It is under this cloud that further discussions on the EU's enlargement are taking place.
Det är under detta moln som de fortsatta diskussionerna om EU:s utvidgning äger rum.
The volcano eruption laid a cloud of volcanic ash over most of Europe.
Vulkanutbrottet skapade ett moln av vulkanaska över stora delar av Europa.
cloud (also: darkness, ghost, pall, phantom)
volume_up
skugga {comm. gen.}
Someone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
En person som en gång i tiden levde i diskrimineringens skugga sade: Jag har en dröm.
There are quite a few critical voices in that chorus and we read frequently about this or that cloud casting a shadow across the relationship.
Det finns väldigt många kritiska röster i detta sammanhang, och vi läser ofta om det ena eller andra bekymret som kastar en skugga över våra förbindelser.
cloud (also: blotch, fleck, mark, patch)
volume_up
fläck {comm. gen.}
cloud (also: sky, gravy)
volume_up
sky {comm. gen.}
cloud (also: bevy, drove, swarm, hive)
volume_up
svärm {comm. gen.}

2. IT

volume_up
molntjänst {comm. gen.}

Context sentences for "cloud" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Det drar mycket starkare på ena sidan än den andra och molnet slits itu.
EnglishThis is particularly important nowadays, when more and more data are in the cloud.
Detta är särskilt viktigt just nu, när allt fler uppgifter svävar omkring i cyberrymden.
EnglishBut we think we could sit on the cloud -- but if you go there, it's just mist.
Men om vi föreställer oss att vi kan sitta på molnet, om du hamnar där är det bara dimma.
EnglishThere is huge concern for the effects of the volcanic cloud on the tourist industry.
Det finns en enorm oro för följderna av vulkanaskan för turismbranschen.
EnglishIt is imperative not to allow this frustration to cloud our vision.
Det är av yttersta vikt att inte låta denna frustration skymma sikten för oss.
EnglishWe can discuss whether the ash cloud should have been investigated more quickly.
Vi kan diskutera om askmolnet skulle ha undersökts snabbare.
EnglishFurthermore, the cloud of debt remains an obstacle to real development.
Dessutom är skulderna fortfarande ett hinder för verklig utveckling.
EnglishThe treaty seemed to be a complete victory for Red Cloud and the Sioux.
Avtalet verkade vara en fullständig seger för Röda Molnet och Sioux.
EnglishWhat does it mean to "store in the cloud" and what do we need to consider?
Vad innebär det att "lagra i molnet" och vad behöver vi tänka på?
EnglishThis is why I believe that every cloud has a silver lining.
Därför anser jag att det inte finns något ont som inte för något gott med sig.
EnglishWhy, though, ban flights in Belgium when the cloud was in Norway?
Varför förbjuda flygningar i Belgien, när molnet befann sig över Norge?
EnglishThe second cloud is the new financial crisis, the crisis of public debt.
Det andra orosmolnet är den nya finanskrisen, statsskuldkrisen.
EnglishThe further that operation progresses, the darker that cloud becomes!
Ju längre denna operation framskrider, desto mörkare blir molnet.
EnglishAnd yeah, the black cloud faded a little bit, but so did all the work, because I was just floating along.
Och det svarta molnet försvann, lite. ~~~ Men det gjorde även allt arbete.
English(FI) Mr President, we, of course, know about the sad stories that were heard when the ash cloud formed.
(FI) Herr talman! Vi har förstås hört de sorgliga historierna om när askmolnet bildades.
EnglishBut when we compare our declarations of intent with the actual outcome, the picture begins to cloud over.
Men om man jämför våra viljeyttringar med resultatet, då ser det genast litet mörkare ut.
EnglishBut perhaps that was deliberate and intended to cloud the issue.
Men detta gjordes kanske med avsikt, för att sopa igen spåren.
EnglishWhat is clear is that the ash cloud has only delayed the pilots' strike which has been announced.
Det är tydligt att askmolnet bara har inneburit en försening av den pilotstrejk som har aviserats.
EnglishWe can monitor the cloud's approach and observe the tests from here.
Vi kan se molnens framfart, och övervaka testet härifrån.
EnglishWith cloud storage you can pick up and continue playing right from where you left off.
Med molnlagring kan du alltid fortsätta där du var.