"cocktail" translation into Swedish

EN

"cocktail" in Swedish

SV

"cocktail" in English

volume_up
cocktail {comm. gen.}

EN cocktail
volume_up
{noun}

1. general

cocktail (also: admixture, amalgam, assortment, blend)
volume_up
blandning {comm. gen.}
Together, they form an unpleasant cocktail of old Soviet design and American engineering.
Tillsammans utgör de en otrevlig blandning av en design från gamla Sovjet och amerikansk ingenjörskonst.
Our diet, however, often contains a cocktail of different substances whose combined effect is rarely identified!
Men vår föda innehåller ofta en blandning av olika ämnen vars effekter man inte alltid känner till!
The cocktail of religious bigotry and nationalism must be put aside on the Danube, as it was 50 years ago on the Rhine.
Blandningen av religiöst bigotteri och nationalism måste läggas åt sidan på Donau, liksom det var för 50 år sedan på Rhen.
cocktail
volume_up
mixtur {comm. gen.}

2. "mixed alcoholic drink"

cocktail
volume_up
cocktail {comm. gen.}
But it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
Men faktiskt var det en cocktail på torsdag eftermiddag, med de svårigheter detta innebär.
In this respect, the important issue is the composition of this policy mix cocktail.
Sett ur det sammanhanget är frågan hur ingredienserna skall blandas i denna cocktail som en policy mix är.
European taxes: a reason for a celebratory cocktail!
EU-skatt: verkligen en anledning att fira med en cocktail!

Context sentences for "cocktail" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no doubt about the existence of a growing cocktail of chemicals in our daily lives.
Det råder inga tvivel om att det finns en växande mängd kemikalier i vårt dagliga liv.
EnglishThe first is cumulative and synergistic effects: cocktail effects.
Den första är kumulativa och synergistiska effekter, cocktaileffekter.
EnglishAccording to this cocktail napkin, I'm half owner of this law firm,
Enligt servetten är jag delägare i advokatbyrån.
EnglishThe legislation does not take account of cocktail effects.
Lagstiftningen tar inte hänsyn till cocktaileffekter.
EnglishOver the weekend, riots also spread to Istanbul, where a Molotov cocktail was thrown into a crowded city bus.
Under helgen spred sig också upploppen till Istanbul, där en molotovcocktail slängdes in i en fullpackad citybuss.
EnglishWomen, without wanting to do so, pass on the whole chemical cocktail to their children during pregnancy and breast-feeding.
Utan att vilja det överför kvinnor hela cocktailen med kemiska ämnen till sina barn under graviditeten och amningen.
EnglishThe cocktail of religious bigotry and nationalism must be put aside on the Danube, as it was 50 years ago on the Rhine.
Blandningen av religiöst bigotteri och nationalism måste läggas åt sidan på Donau, liksom det var för 50 år sedan på Rhen.
English(Crowd Noise) So in a cocktail party like this, if I say, "David, Sara, pay attention," some of you just sat up.
(Sorl från folkmassa) Så om jag på ett cocktailparty som det här, säger, "David, Sara, hör upp," fick jag just några av er att reagera.
English(NL) Mr President, this morning, I received an email invitation to a cocktail party from the secretariat of the Committee on Budgets.
(NL) Herr talman! I förmiddags fick jag via e-post en inbjudan till ett cocktailparty från budgetutskottets sekretariat.
EnglishThey're called cocktail wienies.
EnglishBut Cuba libre is not only the name of a cocktail: it is the rallying cry of democracy that so many people in this Parliament carry in their hearts.
Men Cuba libre är inte bara namnet på en drink: Det är också ett samlat rop på demokrati som så många människor här i parlamentet bär i sitt hjärta.
EnglishTwo children were slightly injured in an arson attack on a hostel providing temporary accommodation in Wuppertal in which a Molotov cocktail was thrown at the building.
Under ett brandattentat mot ett tillfälligt boende i Wuppertal skadades två barn lätt; huset attackerades med en molotovcocktail.
EnglishWe expect the Commission and the Council to act firmly and not to be content with nothing more than fine words or denials by politicians expressed at cocktail parties.
Vi förväntar oss att kommissionen och rådet agerar kraftfullt och inte nöjer sig med fina ord eller förnekanden från politiker på cocktailpartyn.
EnglishThe chemical cocktail in our waters has become more complex and the sources of pollution are no longer concentrated at one point but are widespread and diffuse.
Kemikalieblandningen i våra vatten har blivit mer komplex, och föroreningskällorna är inte längre koncentrerade till en punkt utan är utbredda och diffusa.
EnglishThe next time you dine on sushi -- or sashimi, or swordfish steak, or shrimp cocktail, whatever wildlife you happen to enjoy from the ocean -- think of the real cost.
Nästa gång du äter sushi eller sashimi eller en svärdfiskstek eller en räkcocktail vilket djur du råkar njuta av från haven tänk på den verkliga kostnaden.
EnglishIt seems to me that the endless addition of further languages to the cocktail of the EU's official languages is not necessarily of benefit to the efficient working of the institutions.
Jag upplever att den ändlösa tillökningen av språk till EU:s samling officiella språk inte nödvändigtvis underlättar institutionernas arbete.
EnglishOn a daily basis a potentially lethal cocktail of carbon monoxide, unburned hydrocarbons, nitrogen oxides and particulates assault our nostrils and our respiratory systems.
Dagligen attackeras våra näsborrar och våra andningsorgan av potentiellt dödliga blandningar av kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och partiklar.
EnglishIt is this philosophy that consists in using chemicals for everything, in causing a cocktail effect and in taking a short-term view of agriculture that is today being called into question.
Den filosofin består i att använda kemikalier för allt, skapa en cocktaileffekt och ha en kortsiktig syn på jordbruket som i dag ifrågasätts.