"coincide" translation into Swedish

EN

"coincide" in Swedish

EN coincide
volume_up
{adverb}

coincide
It is not a coincidence that the Year has been declared to coincide with the Olympic Games.
Det är ingen slump att detta år kommer att sammanfalla med de olympiska spelen.
This was timed to coincide with COREPER's visit to that city.
Detta var planerat att sammanfalla med Corepers besök till den staden.
These two positions must coincide as far as possible.
De två funktionerna måste i största möjliga mån sammanfalla.

Synonyms (English) for "coincide":

coincide

Context sentences for "coincide" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is never made to coincide with the elections, which worries me very much.
Datumen sammanfaller aldrig med valet, och detta finner jag mycket oroande.
EnglishAll records that exactly coincide at the beginning with the searched term will be found.
Alla dataposter som börjar exakt likadant som sökbegreppet kommer att hittas.
EnglishThey coincide to a great extent with the views of the European Parliament.
De sammanfaller i stor utsträckning med Europaparlamentets synpunkter.
EnglishThere are many areas of work in which the shared values of both partners directly coincide.
Det finns många områden där båda parternas gemensamma värderingar direkt sammanfaller.
EnglishDecisions of this nature could be times when the two sources of legitimacy do not coincide.
Sådana beslut kan vara de tillfällen då de två legitimitetskällorna inte stämmer överens.
EnglishPlease do not imagine that the date has been in any way chosen to coincide with this debate.
Tro inte att datumet har valts utifrån denna debatt, absolut inte.
EnglishSecondly, the accession of new countries has been announced to coincide with a 'big bang ' in 2004.
För det andra bygger de nya ländernas anslutning på en big bang år 2004.
EnglishOnly if all of these factors coincide will the euro remain a stable currency in the long term.
Bara om alla dessa faktorer sammanfaller kommer euron att förbli en stabil valuta på lång sikt.
EnglishDecisions of this nature could be times when the two sources of legitimacy do not coincide.
Regeringarna kan komma fram till en annan slutsats än folken.
EnglishI am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Jag är glad att parlamentet och kommissionen i mångt och mycket har samma syn på den här frågan.
EnglishMost of these increases coincide with the areas with the highest level of irregularities.
De flesta av dessa ökningar sammanfaller med de områden där det föreligger högst risk för oegentligheter.
EnglishMr President, the Belgian presidency' s ambitions coincide with the ambitions of Parliament.
Herr talman! Det belgiska ordförandeskapets ambitioner sammanfaller med ambitionerna i detta parlament.
EnglishTheir interests may not always conflict, but they certainly do not coincide either.
Minst tre intressegrupper möts i detta direktiv, om inte med motsatta så i vart fall med konkurrerande intressen.
EnglishMr President, the opinion of the Committee on Budgets and that of the Liberal Group more or less coincide.
Herr talman! Budgetutskottets åsikt stämmer ungefär överens med den liberala gruppens åsikt.
EnglishIt is no accident that these times coincide with the travel and rest rules applicable to drivers.
Det är inget sammanträffande att dessa tider stämmer överens med rese- och vilobestämmelser för förare.
EnglishThis has led to supply and demand failing to coincide.
Detta har lett till att utbud och efterfrågan inte sammanfaller.
EnglishI am therefore pleased that our schedule and Mr Rübig’s priorities have managed to coincide at this point.
Det gläder mig därför att vårt tidsschema och Paul Rübigs prioriteringar sammanföll på denna punkt.
EnglishPresentation of these proposals should be timed as far as possible to coincide with plenary sessions.
Om vi kan göra detta kommer jag att förespråka större flexibilitet för andra mer rutinmässiga initiativ.
EnglishI would like to remind you of this because it does not exactly coincide with what you have told us.
Jag vill bara påminna om detta eftersom den dagordningen inte riktigt stämmer överens med det ni har sagt.
EnglishWhat is more, I believe that our assessments coincide.
Vad mera är, jag tror att våra bedömningar stämmer överens.