"to come forward" translation into Swedish

EN

"to come forward" in Swedish

EN to come forward
volume_up
{verb}

to come forward (also: to loom up)
That too means we should come forward earlier, and not later.
Detta är också en anledning till att vi skall träda fram tidigare, och inte senare.
They need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
De måste träda fram och se till att dessa mördare ställs inför rätta, inte skydda dem från rättvisan.
Others who have any information should come forward.
Andra som har upplysningar måste träda fram.
to come forward (also: to advance, to cast, to construct, to draw)
Who will genuinely come forward in elections as the representative of these democratic forces?
Vilka ska faktiskt ställa upp i val som företrädare för dessa demokratiska krafter?
Thirty-one political parties have come forward so far to stand for election.
Hittills har 31 politiska partier anmält intresse för att ställa upp som kandidater.

Context sentences for "to come forward" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
Har kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
EnglishI hope Parliament, therefore, can support the resolution when we come forward.
Jag hoppas därför att parlamentet kan stödja resolutionen när vi lägger fram den.
EnglishIt is very important that we do that on health and come forward with proposals.
Det är mycket viktigt att vi gör det när det gäller hälsa och lägger fram förslag.
EnglishWe will come forward with our evaluation and suggestions as soon as possible.
Vi kommer att redogöra för vår utvärdering och våra förslag så snart som möjligt.
EnglishThe Commission must come forward with ideas in this regard - but caution is required.
Kommissionen måste komma med idéer i detta avseende, men det krävs försiktighet.
EnglishI would like to know if the Commission intends to come forward with such proposals.
Jag skulle vilja veta om kommissionen har för avsikt att lägga fram dessa förslag.
EnglishThe victims need help in finding the courage to come forward and name the offenders.
Offren behöver hjälp, så att de får mod att nämna namnen på sina gärningsmän.
EnglishSo please come forward with a progress report, because lives are at stake.
Var snälla och lägg fram en lägesrapport, därför att det står människoliv på spel.
EnglishWe need the Commission to come forward with a shark management action plan.
Vi måste få kommissionen att lägga fram en handlingsplan för hur hajar ska hanteras.
EnglishIs the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end, and when?
Tänker kommissionen lägga fram några konkreta förslag om detta och i så fall när?
EnglishOnce again the European Parliament has come forward in the vanguard of women's rights.
Än en gång har Europaparlamentet utmärkt sig som förridare för kvinnors rättigheter.
EnglishI hope the Commission and the Council will come forward with proposals on this matter.
Jag hoppas att kommissionen och rådet kommer att komma med förslag i detta avseende.
EnglishWhy did Mr Delors not come forward to protect and defend the Commission?
Varför har inte herr Delors trätt fram och skyddat och försvarat kommissionen?
English‘ Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure … ’
Detta vill jag göra klart och vidare konstatera att ändringsförslag 29 bortfaller.
EnglishI think you will have to come forward as fast as possible with a global plan.
Kommissionen måste så snart som möjligt lägga fram en övergripande plan.
EnglishNeither of them would ever come forward with any positive support to help the fishermen.
Ingen av dem skulle någonsin lägga fram något positivt stöd för att hjälpa fiskarna.
EnglishWhat concrete proposals on standardisation will the Commission come forward with?
Vilka konkreta standardiseringsförslag ämnar kommissionen lägga fram?
EnglishThe time has now come to take forward work on the strategy and translate words into action.
Det är nu dags att gå vidare med arbetet med strategin och omsätta ord i handling.
EnglishWhen does the Commission intend to come forward with the Annual Joint Review?
När avser kommissionen lägga fram den gemensamma årliga översynen?
EnglishWe look forward to the proposal from the Commission which will come forward next week.
Vi ser fram emot förslaget från kommissionen, som läggs fram nästa vecka.