"to come off" translation into Swedish

EN

"to come off" in Swedish

EN to come off
volume_up
{verb}

to come off (also: to arrive, to click, to do, to go off)
We need to come off better out of the dividing-up of these competences, as this is a matter of particular importance to this institution of ours.
Inom ramen för befogenhetsfördelningen skulle vi egentligen vilja lyckas bättre - en sak som är särskilt viktig för vår institution.
to come off
to come off (also: to do, to fare, to get by, to get on)
to come off (also: to hold, to occur, to take place)
to come off
to come off (also: to fall off)

Similar translations for "to come off" in Swedish

to come verb
off adjective
off adverb
off preposition

Context sentences for "to come off" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe think that cancer cells actually come off the tumor, get into the saliva.
Vi tror att cancerceller faktiskt lossnar från tumören, blandas med saliv.
EnglishAs he said, the countries have complied with the rules and can come off the negative list.
Som han sade, länderna har följt reglerna och kan strykas från negativlistan.
EnglishOtherwise we will come off badly in the fight against cheating and fraud in Europe.
Annars står vi oss slätt i kampen mot fusk och bedrägerier i Europa.
EnglishDichloromethanes will come off the market for non-industrial use.
Diklormetan kommer att tas bort från marknaden för icke-industriell användning.
EnglishWe Moderates instead advocate effective, individual programmes to help people come off drugs.
Vi moderater förordar i stället effektiva, individuella avvänjningsprogram.
EnglishThis issue needs, as it has needed in the past, to come off the agenda.
Denna fråga måste snabbt försvinna, och borde snabbt ha försvunnit från föredragningslistan.
EnglishAlthough often suspected of arrogance, the Commission has managed to come down off its pedestal.
Kommissionen har ofta anklagats för arrogans men har nu klivit ned från sin piedestal.
EnglishI hope that this will come off thanks to the amendments we tabled.
Jag hoppas att detta kommer att ske, med hjälp av de ändringsförslag som vi har lagt fram.
EnglishWe Moderates instead advocate effective, individual programmes to help people come off drugs.
Arie M. Oostlander har varit en av dem som kommit med värdefulla bidrag till detta parlament.
EnglishThis will give these areas a soft landing, when they come off regional support.
Detta kommer att göra det möjligt för dessa regioner att landa mjukt, när det regionala stödet försvinner.
EnglishSay this if you want to, watch that man come sweep your butt off stage.
Säg det dom vill, det kommer att fungera med det skitsnacket.
EnglishWe plop a keg on the deck, and the girls come in off the beach.
Vi öppnar drickat på verandan, och så kommer tjejerna från stranden.
EnglishAnd of course the insurance institutions also come off worse, which results in higher premiums.
Men därtill kommer naturligtvis också försäkringarna; resultatet blir högre försäkringspremier.
EnglishIt needs to come off the printed page and be put into practice!
Vi måste föra ut det i verkligheten och omsätta orden i handling.
English. – The Queen of the Councils of Ministers, the Ecofin, has come tumbling off her pedestal with a loud thud.
Varför gäller de regler vi har enats om för vissa länder och inte för andra?
English. – The Queen of the Councils of Ministers, the Ecofin, has come tumbling off her pedestal with a loud thud.
   . – Ministerrådets drottning, Ekofin, har trillat ned från piedestalen med ett brak.
EnglishIf it fails to come off, we shall have to try a different approach.
Om den inte stiger måste vi slå in på en annan väg.
EnglishI finally had to say that if the chain has come off, however, it is difficult to get going again.
Slutligen blev jag tvungen att säga att om kedjan har ramlat av, då är det ändå svårt att komma i gång igen.
EnglishBut if his pants... decide to come off during the party, could he have full use of his, um, penis?
Men om nu byxorna... under festens gång bestämmer sig för att... kan han då göra fullt bruk av sin... penis?
EnglishAnd the visually impaired, of whom there are more than ten million, would certainly come off the worst as a result.
De synskadade, och de är fler än tio miljoner, skulle säkert lida mer av detta än många andra.