EN comfort
volume_up
{noun}

comfort (also: aid, assistance, backing, backup)
volume_up
hjälp {comm. gen.}
It is my opinion that current international legislation offers no comfort on these points.
Jag anser inte att den nuvarande internationella lagstiftningen ger någon hjälp i dessa frågor.
The siren song of the liberals promises us more freedom and more material comfort by way of deregulation or liberalisation in which no holds are barred.
Liberalernas locksånger lovar oss mer frihet och mer materiell bekvämlighet med hjälp av avreglering eller liberalisering, där alla grepp är tillåtna.
In that connection, we can agree that the European Regulation on Passenger Rights has secured for a great many of them at least a minimum of comfort and support.
I detta sammanhang kan vi enas om att den europeiska förordningen om passagerares rättigheter åtminstone har gett många av dem ett minimum av hjälp och stöd.
We have understood that our fellow citizens have been made ill by toxic substances that contribute to our jobs, our comfort and our happiness.
Vi har förstått att våra medborgare har blivit sjuka av giftiga ämnen som bidrar till vår sysselsättning, vårt välbefinnande och vår lycka.
So I would like the European Union to have better control over the hygiene of safety checks in airports, so that it can improve the well-being, safety and comfort of passengers.
Därför vill jag att EU ska få bättre kontroll över hygienen och säkerhetskontrollerna på flygplatser så att man kan öka passagerarnas välbefinnande, säkerhet och komfort.
comfort (also: alleviation, facilitation, relief)
volume_up
lättnad {comm. gen.}
This gives some comfort to operators and provides a more balanced situation.
Detta innebär en viss lättnad för operatörerna och ger en mer balanserad situation.
This gave some comfort to the airlines, but we recognised that it did not provide a sound legal footing on which to proceed.
Detta innebar viss lättnad för flygbolagen, men vi var medvetna om att det inte gav någon sund rättslig grund att gå vidare på.
comfort (also: balm, cheer, consolation, solace)
volume_up
tröst {comm. gen.}
It is scant comfort to know that the polluter will pay in the end.
En mager tröst: till sist kommer förorenaren att få betala.
Now, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.
Visst, det kan ge en viss tröst, men den trösten håller bara i sig 20 minuter eller så.
That is of no comfort to the UK, rebate or no.
Detta är ingen tröst för Förenade kungariket, rabatt eller inte.
They have, however, one thing in common: that is, to provide economic comfort to balance the negative aspects of island regions.
De har dock en sak gemensamt: de ska nämligen alla skapa ekonomiskt välstånd för att uppväga öregionernas negativa aspekter.
comfort (also: convenience, ease, facility)
volume_up
bekvämlighet {comm. gen.}
Science through technology enhances the comfort and quality of human life.
Genom tekniken ger vetenskapen ökad bekvämlighet och kvalitet i människors liv.
Each country has its own set of rules regarding speed, safety and travelling comfort.
Varje land har sin egen bok med krav på hastighet, säkerhet och bekvämlighet.
That means more comfort for the people who live there and job creation in Europe.
Detta innebär större bekvämlighet för de människor som bor där, och ökad sysselsättning i EU.
comfort
volume_up
komfort {comm. gen.}
Maximum comfort Uncomfortable headsets aren’t an option, at least not if you value employee retention.
Maximal komfort Obekväma headset är inget alternativ, i alla fall inte om du vill behålla din personal.
Designed for maximum convenience and providing superior wearing comfort, it helps simplify your busy lifestyle.
Det är utformat för maximal bekvämlighet och ger överlägsen komfort, det förenklar din hektiska livsstil.
MKB BANK, HungaryLeading bank experiences great comfort which secures healthy work environment.
MKB BANK, UngernDen ledande banken upplever en härlig komfort vilket garanterar en hälsosam arbetsmiljö.
comfort
volume_up
trevnad {comm. gen.}
comfort (also: likeability, likability)
volume_up
behaglighet {comm. gen.}
comfort
volume_up
lisa {comm. gen.}

Synonyms (English) for "comfort":

comfort

Context sentences for "comfort" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next item is the five motions for a resolution on justice for comfort women.
Nästa punkt är de fem resolutionsförslagen om de så kallade tröstekvinnorna.
EnglishAnd they take comfort in cheerful films about twittering birds and giggling elves.
Och de finner stort nöje i muntra filmer om kvittrande fåglar och fnittrande alver.
EnglishIf it is of any comfort to her, the Irish have not got their channel yet either.
Om det nu kan lugna henne, har inte irländarna heller fått sin kanal ännu.
EnglishShe had hoped that in a European Union country she would find refuge, comfort and hope.
Hon hoppades finna en tillflykt, stöd och hopp i ett land i Europeiska unionen.
EnglishNot until the end of the 1980s did the fate of the comfort women come to light again.
Det var först i slutet av 1980-talet som tröstekvinnornas öde kom upp till ytan igen.
EnglishWe, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
Vi som sitter bekvämt tillbakalutade framför vår tv mår illa när vi ser det.
EnglishAnd they take comfort in researching and writing down any important evidence.
Och de finner nöje i att undersöka och skriva ner alla viktiga bevis.
EnglishThat means more comfort for the people who live there and job creation in Europe.
Jag anser att vi har gjort ett bra arbete och jag hoppas att morgondagens omröstning utfaller väl.
EnglishI find comfort in the conviction that effective control is vital.
Jag är nöjd med övertygelsen om att effektiv övervakning är mycket viktig.
EnglishI take comfort in the position of Parliament as laid down in the draft resolution today.
Jag finner förtröstan i parlamentets ståndpunkt, som har lagts fram i dagens resolutionsförslag.
EnglishThat is precisely why we cannot derive much comfort from what you have proposed today, President Barroso.
Jag måste tyvärr säga att jag önskar att saker och ting kunde ha varit annorlunda.
EnglishIt will be possible to cross the Atlantic more cheaply and in greater comfort than previously.
Det kommer att bli möjligt att korsa Atlanten på ett billigare och mer bekvämt sätt än tidigare.
EnglishNo-one talks about the psychological damage to the 'comfort women' themselves.
Ingen talar om ”tröstekvinnornad” psykiska skador.
EnglishI take comfort in the position of Parliament as laid down in the draft resolution today.
Jag ser fram emot ett nära samarbete med parlamentet de kommande dagarna och veckorna med detta mål i åtanke.
EnglishThe reduction of any kind of noise is important both for people's health and their comfort.
Både med tanke på människornas hälsa och deras trivsel är det viktigt att man minskar alla typer av buller.
EnglishThe reduction of any kind of noise is important both for people' s health and their comfort.
Både med tanke på människornas hälsa och deras trivsel är det viktigt att man minskar alla typer av buller.
EnglishOne of these pages is the story of 'comfort women'.
En av dessa händelser är historien om de så kallade tröstekvinnorna.
EnglishIts one dream seemed to be comfort and peace.
Det verkade som Europas enda dröm var att ha det bekvämt och leva i fred.
EnglishIt gives no comfort to the operators, no comfort to the environmental organisations and no comfort to the general public.
Den skapar ingen trygghet för verksamhetsutövarna, miljöorganisationerna och allmänheten.
EnglishI am looking forward to taking comfort from the position your House will take on this question later today.
Jag ser fram emot parlamentets stöd i den ståndpunkt som ni kommer att anta i denna fråga senare i dag.