"to commence" translation into Swedish

EN

"to commence" in Swedish

EN to commence
volume_up
[commenced|commenced] {verb}

1. general

We cannot commence any serious work until such time as we have a convention.
Det egentliga arbetet kan börja först när vi har en konvention.
This training can commence from the age of 16.
Den utbildningen kan börja redan vid 16 års ålder.
Mr President, may I commence by congratulating the rapporteur, Mr Graefe zu Baringdorf, on his report.
Får jag börja med att gratulera föredraganden, Graefe zu Baringdorf, för hans betänkande.
Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations.
EU har insett detta och därför beslutat att inleda anslutningsförhandlingar.
Mr President, may I commence by complimenting Mr Langen on his work.
Jag vill inleda med att gratulera herr Langen för hans arbete.
We will need to see improvements if we are to commence proceedings on the planned date.
Vi kommer att behöva se förbättringar om vi ska inleda förfarandet vid den planerade tidpunkten.
to commence
Yet with a clearly non-European country such as Turkey, accession negotiations are to commence this year.
Men med ett klart icke-europeiskt land som Turkiet skall anslutningsförhandlingar inledas i år.
Jag hoppas att denna process kommer att inledas inom kort.
The fifth session of the Council is due to commence in a few days' time.
Den femte sessionen i rådet ska inledas om några dagar.
With this in mind, OLAF should finally be able to commence its work.
Mot denna bakgrund måste OLAF äntligen kunna påbörja sitt arbete.
As you know, this forum has been set up to commence work at the beginning of 2007.
Som ni vet ska detta forum påbörja sitt arbete i början av 2007.
However, we look forward to being able to commence work on this directive as well.
Vi ser dock fram emot att kunna påbörja arbetet även med detta direktiv.
to commence (also: to begin)
to commence

2. business

We cannot commence any serious work until such time as we have a convention.
Det egentliga arbetet kan börja först när vi har en konvention.
This training can commence from the age of 16.
Den utbildningen kan börja redan vid 16 års ålder.
Mr President, may I commence by congratulating the rapporteur, Mr Graefe zu Baringdorf, on his report.
Får jag börja med att gratulera föredraganden, Graefe zu Baringdorf, för hans betänkande.

Context sentences for "to commence" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishECU 2 billion is what we are going to fight for and the fight will commence now.
2 miljarder ecu är den summa vi kommer att kämpa för och kampen börjar nu.
EnglishThis will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
Tjänsten ska tillträdas den 1 december, och vi önskar dig all framgång i detta avseende.
EnglishThis is an important issue and should be resolved before accession negotiations commence.
Detta är en viktig fråga som bör lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
EnglishIt is this advance, Mr Poettering, pure and simple, that compels us to commence these negotiations.
Erdogan har verkligen inlett fler reformer än sina företrädare vid makten.
EnglishI recommend that we start work quickly, so that negotiations with Croatia can commence.
Jag rekommenderar att vi inleder arbetet snarast, så att förhandlingarna med Kroatien kan påbörjas.
EnglishThe Coastal Patrol Network is planned to commence on 24 May 2007.
Nätverket för kustpatrullering planeras starta den 24 maj 2007.
EnglishWe hope this discussion can commence without any preconditions, as stated in the resolution.
Vi hoppas bara att denna dialog inleds utan att föregås av några villkor som det står i resolutionen.
EnglishIt has also voted today for negotiations to commence on the appropriate level of remuneration for MEPs with Council.
Grunden för detta borde vara den undersökning som utfördes av visemannagruppen.
EnglishThe vote will take place in the block voting time that will commence immediately.
EnglishIn any event, we emphasise the need for an impact assessment before negotiations commence and offers are exchanged.
Vi betonar behovet av en konsekvensbedömning innan förhandlingar inleds och förslag utbyts.
EnglishSeen in this light, it is time for all of us to call for constructive work to commence on our own Charter.
Den gör inte det eftersom den kom till på 50-talet under helt andra politiska och sociala ramvillkor.
EnglishThere need to be continued efforts to commence talks.
Man måste göra nya insatser för att få igång samtalen.
EnglishSeen in this light, it is time for all of us to call for constructive work to commence on our own Charter.
Sett på så vis är det för oss alla på tiden att det görs ett upprop om konstruktivt arbete på en egen stadga.
EnglishThe question from the Group of the Greens is as follows: why did nuclear talks commence with African countries?
Gruppen De gröna vill ställa följande fråga: varför inleddes kärnkraftssamtal med de afrikanska länderna?
EnglishIt is extremely important that the programmes in the area under discussion commence immediately at the beginning of 2000.
Att programmen startar direkt i början av år 2000 är oändligt viktigt för de aktuella områdena.
EnglishThe deliberations of the European Parliament and the parliaments of the Member States will subsequently commence in April.
I april inleds sedan överläggningarna mellan Europaparlamentet och medlemsstaternas parlament.
EnglishThe federal army will commence operations next year.
Den federala armén inleder sin verksamhet nästa år.
EnglishSanitation of Raccoon City to commence on my mark.
Saneringen av Raccoon City börjar på mitt tecken.
English2011 should be a year of implementing measures which have been adopted and a year when the new agencies commence operation.
År 2011 måste bli ett år av godkända genomförandeåtgärder och ett år då de nya byråerna tas i drift.
EnglishLet us take, for example, the promise made to Malta that, during Summer, European patrols would commence in our waters.
Låt oss till exempel ta löftet till Malta att EU-patrullering skulle påbörjas under sommaren i våra vatten.