"common" translation into Swedish

EN

"common" in Swedish

EN common
volume_up
{noun}

common
volume_up
allmänning {comm. gen.}
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet är en mötesplats, ett forum för fri information, ett slags allmänning.
As a consequence, large areas of the Greek forest have remained common land, in effect a no-man's-land.
Som en följd har stora områden av den grekiska skogen förblivit allmänning och i praktiken ett ingenmansland.

Context sentences for "common" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs Mrs Jöns has already said, this is the most common form of cancer among women.
Som Karin Jöns redan sagt så är detta den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishThis is the first time that we have agreed on a common approach to communication.
Detta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.
EnglishCould the Commission enlighten us as to when we might expect that common position?
Det är mycket viktigt att vi inser att dessa effekter är långt ifrån obetydliga.
English. - (PL) Intrastat is a single common system for European countries.
skriftlig. - (PL) Intrastat är ett gemensamt system för de europeiska länderna.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Detta är ett vanligt problem när det gäller vårt utvecklings- och associationsstöd.
EnglishAn individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
En människa som kunde ha bidragit till att öka det allmännas väl lämnar landet.
EnglishThere are alarming indicators showing how common being overweight has become.
Där finns oroväckande indikatorer på hur vanligt det är att folk är överviktiga.
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Genöverföring mellan organismer är, som vi vet , ett vanligt fenomen i naturen.
EnglishThis common admonition seems to be very relevant in the case of Europe's security.
Detta enkla råd verkar i högsta grad tillämpligt när det gäller Europas säkerhet.
EnglishSo we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.
Så vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med Europaparlamentet i den här frågan.
EnglishToday common decision-making takes place between the Commission and the Council.
I dagsläget sker det allmänna beslutsfattandet mellan kommissionen och rådet.
EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Av denna anledning är det klokt att införa en klausul om översyn i direktivet.
EnglishIt is also the most common cause of death among women aged between 35 and 59.
Det är också den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldersgruppen 35-59 år.
EnglishWhat expectations does a common system of law such as the EU have of such people?
Vilka förväntningar har ett gemensamt rättssystem som EU på sådana människor?
EnglishCan we really go on referring to a common area of security shared with Russia?
Kan vi verkligen fortsätta att tala om ett gemensamt säkerhetsområde med Ryssland?
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Genöverföring mellan organismer är, som vi vet, ett vanligt fenomen i naturen.
EnglishAdditionally, the description of the term " common interest " deserves attention.
Även beskrivningen av termen " gemensamt intresse " är värd att uppmärksamma.
EnglishThe common funding of agriculture would have an immense impact on net contributions.
Förslaget skulle alltså lösa det finansieringsproblem som hotar östutvidgningen.
EnglishThere is a common argument that aid should not be channelled through government.
Det finns ett gemensamt argument att bistånd inte bör gå genom regeringarna.