EN communicated
volume_up
{past participle}

communicated (also: notified, informed, reported)
Please, I am giving you the figures as communicated to us by the organizers.
Ursäkta mig, jag läser upp de siffror som organisatörerna har meddelat mig.
Why has it been communicated to the European Union so late and so badly?
Varför har man meddelat Europeiska unionen så sent och så dåligt?
The UK has privately communicated that this behaviour will be maintained and not deteriorate.
Storbritannien har under hand meddelat att man skall upprätthålla detta beteende och inte bli sämre.

Context sentences for "communicated" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo my question is this: what range of information will be communicated to Parliament?
Jag undrar alltså hur mycket information parlamentet kommer att få tillgång till?
EnglishI can confirm that, as is being communicated to me on my headphones by the services.
Jag kan bekräfta detta, vilket även tjänstemännen har gett mig en antydan om.
EnglishCulture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
Kulturen kan förmedlas och kan både ta till sig och rensa bort element.
EnglishI am pleased that the Transport Council has communicated with the Ecofin Council.
Jag är nöjd över att transportrådet har kommunicerat med Ekofinrådet.
EnglishThis common line has been confirmed by COREPER and has been communicated to the Russians.
Denna gemensamma linje har bekräftats av Coreper och har meddelats den ryska parten.
EnglishI have noted that the European Union has communicated with Russia officially on the subject.
Jag har noterat att Europeiska unionen har tagit upp ämnet officiellt med Ryssland.
EnglishThose benefits will have to be clearly communicated in the months to come.
Dessa fördelar måste lyftas fram tydligt under de kommande månaderna.
EnglishThat feeling is being strongly communicated in the relevant quarters.
Den känslan vidarebefordras med eftertryck till de relevanta instanserna.
EnglishAs I promised, therefore, I have communicated the message to the Council.
Som utlovat har jag därför vidarebefordrat detta budskap till rådet.
EnglishIn my opinion, this is essential information that must always be communicated to the consumer.
Jag anser att detta är viktig information som konsumenten alltid ska ha tillgång till.
EnglishThey certainly are communicated in this House and he does it in a most articulate fashion.
Den har verkligen kommit denna kammare till del och han gör det på det mest vältaliga sätt.
EnglishYour observation will be communicated to the Presidency so that it can be dealt with appropriately.
Er synpunkt kommer att vidarebefordras till presidiet för lämplig behandling.
EnglishA full list of these will be communicated to the honourable Members.
En fullständig lista med dessa kommer att överlämnas till ledamöterna.
EnglishIncredibly, all of this can be communicated on just a few square inches of a screen.
Otroligt nog kan allt det här kommuniceras på en liten skärm.
EnglishYour observation will be communicated to the Presidency so that it can be dealt with appropriately.
Det betyder att vi inom EU behöver harmoniserade bestämmelser om invandring.
EnglishWe therefore cannot accept that they should not be communicated.
Vi kan därför inte godta att de inte omfattas av anmälningsskyldigheten.
English   – Mr Hyland, I communicated sentiments of a similar sort on behalf of the House last Thursday.
– Herr Hyland, jag framförde sådana lyckönskningar på kammarens vägnar förra torsdagen.
EnglishFurthermore, it has been communicated to mammals such as pigs and cats.
Vidare har det överförts till däggdjur, t.ex. grisar och katter.
EnglishI would ask that this be communicated to the Bureau because something needs to be done about it.
Jag skulle vilja be att detta förmedlas till presidiet, för någonting måste göras åt det.
EnglishThis is communicated to the Members of the European Parliament and they therefore ask specific questions.
Detta får ledamöterna information om och därför kan de ställa specifika frågor.