EN community
volume_up
{noun}

community (also: body, bracket, bunch, class)
volume_up
grupp {comm. gen.}
What is more, they suffer from discrimination both in the host society and within their own community.
Dessutom utsätts de för diskriminering både i värdsamhället och inom sin egen grupp.
I want to defend an amendment tabled by my group on the maritime aspect of this Community initiative.
Jag vill försvara ett ändringsförslag som ingavs av min grupp om frågan om detta initiativs havsdimension.
As far as we in this group are concerned, there are no longer any internal barriers within the Community.
Vad beträffar oss i denna grupp så finns det inte längre några inre gränser i gemenskapen.
community (also: society)
It was appalling – a community that exported gangsterism.
Det var skrämmande – ett samhälle som exporterade gangsterism.
Besides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
Europa är en ekonomisk enhet, men också ett samhälle som bygger på gemensamma värden.
He's fed up with burying his friends, his family, his community.
Han har fått nog av att begrava sina vänner, och sin familj, sitt samhälle.
We are a community of values, particularly the values of freedom and solidarity.
Vi är ett samfund med värderingar, särskilt värderingarna med frihet och solidaritet.
Sometimes I have the impression of being in a religious community rather than a parliament.
Ibland får jag intrycket av att det är ett religiöst samfund snarare än ett parlament.
Their only crime is belonging to a religious community.
Deras enda brott är att de tillhör ett religiöst samfund.
community (also: communion, fellowship, kinship)
volume_up
gemenskap {comm. gen.}
A hierarchy of European Community norms is the essence of the Community of the future.
En hierarki med europeiska gemenskapsnormer är kärnan i framtidens gemenskap.
Europe is a secular Community, a Community of equal rights, religious freedom and openness.
Europa är en världslig gemenskap, en gemenskap med lika rättigheter, med religionsfrihet och med öppenhet.
Let us work together on the further development of our European community!
Låt oss arbeta tillsammans för att vidareutveckla vår europeiska gemenskap!
It is a joint effort that is giving rise to a real convergence in terms of the Community income.
En gemensam ansträngning som leder till en verklig överensstämmelse med gemenskapsinkomsten.
The article does not relate to Community aid, but relates to the compatibility of national aid with Community legislation.
Artikeln handlar inte om gemenskapsstöd, den handlar om de nationella stödens överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.
Some of the proposed amendments are not in line with the objectives of the Community patent and cannot therefore be accepted.
Några av ändringsförslagen står inte i överensstämmelse med målen för gemenskapspatentet och kan därför inte godtas.
community (also: camp, colony, settlement)
volume_up
koloni {comm. gen.}
Brimfield är en amish-koloni.
The data points that are closer together have microbial communities that are more similar than data points that are far apart.
Datapunkterna som ligger närmare varann har mikrobiella kolonier som är mer likartade än datapunkter som ligger långt från varann.
With more than 5 000 killed, tens of thousands wounded and more than 300 000 refugees, the large Moluccan community in the Netherlands - 50 000 EU citizens - is worried out of its mind.
Den stora kolonin molucker i Nederländerna - det rör sig om 50 000 EU-medborgare - är mycket orolig över de mer än 5 000 döda, tiotusentals skadade och de mer än 300 000 flyktingarna.
community
volume_up
folkgrupp {comm. gen.}
How prepared are we to uplift Europe's hard-fated community, the Roma?
Hur redo är vi att upprätta Europas hårt drabbade folkgrupp romerna?
We are talking here about a community of more than 100 000 Romanians.
Vi talar om en folkgrupp bestående av fler än 100 000 rumäner.
We need a community which will be fully integrated into modern society.
Och vi måste sträva efter att romerna som folkgrupp ska bli fullt integrerade i det moderna samhället.
These rumours seem to be circulating within a relatively small community of interest.
Dessa rykten verkar cirkulera inom en mycket begränsad intressegrupp.
community (also: brotherhood, fraternity)
community (also: society)
volume_up
samhällsgrupp {comm. gen.}
That is what I am hoping for, namely, that we will soon find the solutions that will enable this community to coexist more easily in all Member States.
Det är vad jag hoppas på, nämligen att vi snart hittar lösningar som gör det lättare för denna samhällsgrupp att lättare samexistera i samtliga medlemsstater.
Commissioner, as you well know, addressing poverty is not the priority of social policies, of Community policies and the Structural Funds.
Den moderna europeiska modellen får inte fläckas genom marginaliserade samhällsgrupper som kvinnor, som är den grupp där utarmningen först får fäste.
But in the non-Muslim communities of the Middle East, such as some Christian communities, Eastern communities, you see the same practice.
Men i Mellanösterns icke-muslimska samhällsgrupper, exempelvis i vissa kristna grupper, österländska grupper, ser man samma praxis.
community

Synonyms (English) for "community":

community

Context sentences for "community" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first is to protect the financial interests of the Community and its members.
Det första är att skydda gemenskapens och medlemsländernas ekonomiska intressen.
EnglishThird country imports have to meet the standards that we apply in the Community.
Import från tredjeländer måste uppfylla de normer som vi tillämpar i gemenskapen.
EnglishThe community of Europe - the initiative of the European Union - is the answer.
Den europeiska gemenskapen - Europeiska unionen som initiativtagare - är svaret.
EnglishThis amount is nearly covered by existing pledges by the international community.
Denna volym täcks nästan av det internationella samfundets befintliga åtaganden.
EnglishThe international community supports the agreement made by the parties involved.
Det internationella samfundet ställer sig bakom det avtal som parterna träffat.
EnglishThese practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
Detta förfaringssätt ledde till avsevärda merkostnader för gemenskapens budget.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
EnglishThis framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
Detta ramverk är en del av gemenskapens regelverk, och alla måste respektera det.
EnglishIt is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.
Det ligger i Ukrainas eget intresse - inte bara för att glädja världssamfundet.
EnglishOur project is based, or should be based, fundamentally on a community of values.
Vårt projekt grundar sig huvudsakligen i, eller bör grundas på en värdegemenskap.
EnglishFather Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.
Fader Forde stannar där han är, eftersom han försöker att skydda sin församling.
EnglishWhat measures has the Commission taken to protect public health in the Community?
Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att skydda folkhälsan i gemenskapen?
EnglishThey inspired the creation of the European Coal and Steel Community and the EEC.
De inspirerade till skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och till EEG.
EnglishOf course this policy must not negate the objectives of the Community legislation.
Självklart får den politiken inte hindra målsättningen i gemenskapens reglering.
EnglishFinally, Europe must be seen in all its strategies to be a Community of security.
Slutligen måste Europa bli igenkännbart som säkerhetsgemenskap i alla strategier.
EnglishIn addition, the early warning response system of the Community worked very well.
Dessutom fungerade gemenskapens system för tidig varning och reaktion mycket väl.
EnglishCommunity assistance enhances the impact of the CFSP assistance, and vice versa.
Gemenskapsstödet ökar det inflytande som stödet från GUSP har, och vice versa.
EnglishThe first series of issues relates to the coherence of the Community’ s actions.
Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
EnglishIn any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
För gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.
EnglishThere are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
Det finns fortfarande grava brister både på gemenskapsnivå och på nationell nivå.