"competition" translation into Swedish

EN

"competition" in Swedish

EN competition
volume_up
{noun}

1. general

competition (also: contest, ball game)
volume_up
match {comm. gen.}
This is, after all, about fair competition in which a battle can be fought for first place, but also for honour.
Det handlar ju om en ärlig match, där man kan strida om första plats men också om äran.
Competition is often not about winning an event or a game, but about winning the sometimes unbelievably lucrative contracts that come with that.
Tävlan handlar ofta inte om att vinna ett evenemang eller en match, utan om att vinna de ibland otroligt lukrativa kontrakt som följer med segern.
I am convinced that competition between ports demands the continuation of a purpose-built framework and of certain rules, not least for the sake of the workers and of our environment.
Ett förlikningsförfarande är ingen enkel match, och jag vet av egen erfarenhet att man aldrig lämnar ett sådant förfarande med en påse full med godis.
competition (also: contest, cup, event, fixture)
volume_up
tävling {comm. gen.}
The Australian Government thinks that Fiji should not take part in this competition.
Den australiska regeringen anser att Fiji inte bör delta i denna tävling.
Ladies and gentlemen, we are not going to turn this into a competition.
Ärade parlamentsledamöter, nu skall vi inte låta det här bli en tävling.
Out of eight runs, only two succeeded in this year’s competition for maze-running robots.
Bara två av åtta körningar lyckades i årets tävling för labyrintrobotar.
competition
volume_up
konkurrens {comm. gen.}
The rapporteur should recognize that there is competition and competition.
Herr föredragande, det finns konkurrens och konkurrens.
We are not against competition but against a one-sided approach to competition.
Vi motsätter oss inte konkurrens, utan en ensidig inställning till konkurrens.
Competition is only competition if one competes on an equal footing.
Konkurrens är konkurrens bara om man konkurrerar på lika villkor.
competition (also: contention, contest)
volume_up
tävlan {o.sg.}
Education obviously serves as a basis for what may come later, namely performance and competition.
Undervisning tjänar naturligtvis som en grund för det eventuella resultatet: prestationer och tävlan.
So there is acute competition both between the Member States of the European Union and with the USA.
Vi bevittnar följaktligen en intensiv tävlan såväl mellan Europeiska unionens medlemsstater som med Förenta staterna.
Should we not therefore encourage healthy competition in this area between the various countries of Europe?
Skulle det inte vara bra att väcka en sund tävlan inom det området mellan Europas olika länder?
competition (also: activity)

2. business

competition
volume_up
konkurrens {comm. gen.}
The rapporteur should recognize that there is competition and competition.
Herr föredragande, det finns konkurrens och konkurrens.
We are not against competition but against a one-sided approach to competition.
Vi motsätter oss inte konkurrens, utan en ensidig inställning till konkurrens.
Competition is only competition if one competes on an equal footing.
Konkurrens är konkurrens bara om man konkurrerar på lika villkor.

Synonyms (English) for "competition":

competition

Context sentences for "competition" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, this also represents a crisis in EU economic and competition policy.
Därför är detta också en kris för EU:s ekonomiska politik och konkurrenspolitik.
EnglishPromoting innovation must be an integral part of the EU's competition strategy.
Främjande av innovation måste vara en integrerad del av EU:s konkurrensstrategi.
EnglishThe European authorities would like Europe to be a bloc in worldwide competition.
EU-myndigheterna skulle vilja att Europa utgjorde en enhet i världskonkurrensen.
English. - (SV) Competition for ambitious, skilled workers has only just begun.
skriftlig. - Konkurrensen om de drivna och kompetenta arbetarna har bara börjat.
EnglishThese factors impede competition and mean that people receive poorer services.
Dessa faktorer hämmar konkurrensen och innebär att människor får sämre tjänster.
EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Det är bara så man kan minska snedvridningen av den internationella konkurrensen.
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishThis is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
Detta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
EnglishThe report sets down pointers for the Commission's future policy on competition.
Betänkandet lägger fram förslag till kommissionens framtida konkurrenspolitik.
EnglishI refer to the forthcoming enlargement and increasing competition at world level.
Jag tänker på den kommande utvidgningen och den ökande konkurrensen på världsnivå.
EnglishIn some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
I vissa länder fungerar konkurrensen och det är lätt för konsumenterna att välja.
English Does this action by the Italian authorities violate European competition law?
 Bryter de italienska myndigheternas tillvägagångssätt mot EU:s konkurrensregler?
EnglishTechnological neutrality is a very important term where competition is concerned.
Teknisk neutralitet är ett mycket viktigt begrepp när det gäller konkurrensen.
EnglishUnfortunately, fear of distorting competition often hinders even rational action.
Tyvärr hindrar ofta rädslan för konkurrenssnedvridning även de vettiga åtgärderna.
EnglishThe effective implementation of competition policy, however, has led to debate.
Den faktiska tillämpningen av konkurrenspolitiken leder däremot till diskussioner.
EnglishThe competition report is based solely on the accountability of the Commission.
Konkurrensrapporten bygger bara på en redovisningsskyldighet som kommissionen har.
EnglishWe have before us a regulation which contains a derogation from competition law.
Vi konfronteras med bestämmelser som innehåller ett undantag från konkurrensrätten.
EnglishEuropean competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
EU:s konkurrenslagstiftning är både mycket omfattande och mycket specialiserad.
EnglishCompetition and customers are powerful forces for growth and for better services.
Konkurrensen och konsumenterna är starka krafter för tillväxt och bättre tjänster.
EnglishOur industrial policy must not be limited solely to the Union's competition policy.
EU:s industripolitik får inte enbart begränsas till konkurrenspolitiska frågor.