EN complete
volume_up
{adjective}

complete (also: clean, dead, deadly, downright)
It is a complete break with our tradition; it is a complete break with our commitment!
Det är en fullständig brytning med vår tradition, det är en fullständig brytning med våra åtaganden!
To conclude, consumer information must be complete and accurate.
Sammanfattningsvis måste konsumentinformationen vara fullständig och exakt.
There should however be a complete review of the licensing systems.
Därför är det nödvändigt med en fullständig revidering av certifieringssystemet.
complete (also: perfect, blithering)
It is extremely complete and contains a great deal of knowledge about the events.
Det är mycket komplett och innehåller utförlig kunskap om händelserna.
The European Commission's proposal was not sufficiently complete to gain support.
Europeiska kommissionens förslag var inte tillräckligt komplett för att få stöd.
As a result, the regulation is more complete and more comprehensive.
Som ett resultat av detta är förordningen mer komplett och mer heltäckande.
complete (also: done, concluded)
Consequently, the budgetary procedure can be declared complete and the budget definitively adopted.
Därmed kan budgetprocessen förklaras avslutad och budgeten definitivt godkänd.
It needs parliamentary ratification before the process is complete.
Det krävs en ratificering av landets parlament innan processen är avslutad.
However, EU enlargement will not be complete in 2004.
Utvidgningen av Europeiska unionen är ju inte avslutad i och med år 2004.
complete (also: clear, entire, full, full-length)
volume_up
hel {adj.}
Although our great European dream is not complete, we have made a good deal of progress.
Även om vår stora europeiska dröm inte är fullständig har vi gjort en hel del framsteg.
Therefore, it is not clear why a complete industry, which is expected to produce significant waste streams, is being exempted.
Det är svårt att inse varför man ska undanta en hel bransch som förväntas producera betydande mänger avfall.
Therefore, it is not clear why a complete industry, which is expected to produce significant waste streams, is being exempted.
Det är svårt att inse varför man ska undanta en hel bransch som förväntas producera betydande mängder avfall.
complete (also: done, finished, fit, made)
Anyone who reproaches me for not having come here with a complete edifice is absolutely right.
Om någon klandrar mig för att inte ha lagt fram en färdig lösning så är det helt riktigt.
Administrative reform is largely complete.
Den administrativa reformen är till stor del färdig.
It is a fast-working committee and will complete its work by June.
Den arbetar snabbt och kommer att vara färdig i juni.
complete (also: deadly, definite, plenary, sheer)
What we need is an open, full and complete accession, which is also absolutely rigorous.
Vad vi behöver är en öppen och fullständig anslutning, som också sker på ett absolut strikt sätt.
'Social' VAT is certainly not the complete answer.
Den sociala mervärdesskatten är inom denna ram absolut inte den fullständiga lösningen.
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
Bioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
complete (also: exhaustive, depletive)
The report by Mr Sterckx is very complete and I have congratulated him on it.
Sterckxbetänkandet är mycket uttömmande och jag har lyckönskat vår föredragande.
It should be a complete, closed, precise list of named products.
Den måste vara exklusiv, uttömmande, kategorisk och nominell.
I shall ensure that answers to written questions are more complete in future.
Jag skall se till att svaren på de skriftliga frågorna i framtiden blir mer uttömmande.
complete (also: downright, perfect, rank, total)
But also, there seems to be a complete sort of gridlock in terms of solving these small solutions.
Men det verkar vara en fullkomlig spärr när det gäller små lösningar.
In short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety.
Kort sagt, en tur med ett lyxfartyg, och - till skillnad från Titanic - i fullkomlig säkerhet.
There is complete disarray about the methods for achieving our goals, themselves as yet not even properly defined.
Det råder en fullkomlig förvirring i metoderna med vilka vi skall nå de mål som inte ens en gång är riktigt definierade.
complete (also: implemented)
In this sense a reform is never complete.
I den meningen är en reform aldrig fullt genomförd.
The host Member State must complete this procedure within eight months of receiving the application.
Proceduren skall vara genomförd av värdlandet inom fyra månader från och med det datum när framställan görs.
The Member States also exchange information concerning rejected and completed arms exports.
Medlemsstaterna utbyter även information om icke godkänd respektive genomförd vapenexport.

Context sentences for "complete" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU is based on a single market but this single market is still not complete.
EU grundas på en inre marknad, men den inre marknaden har inte fullbordats ännu.
EnglishThe privatisation - as opposed to liberalisation - there was a complete disaster.
Privatiseringen där var - i motsats till liberaliseringen - en total katastrof.
EnglishI can only lend my complete support to what Mr Groote had to say about vehicle tax.
Jag kan bara ge mitt fulla stöd till det som Matthias Groote sa om fordonsskatt.
EnglishThere is ‘zero tolerance’ of any trace of a product until the process is complete.
Det råder nolltolerans för spår av produkter tills denna process är fullbordad.
EnglishOur common goal is to restore complete consumer confidence and levels of safety.
Vårt gemensamma mål är att återställa konsumenternas fulla förtroende och säkerhet.
EnglishThe European Commission must now be able to do its work in complete independence.
Europeiska kommissionen måste nu få möjlighet att göra sitt arbete helt oberoende.
EnglishThat is something on which the Commission and your House are in complete agreement.
Det är någonting som kommissionen och Europaparlamentet är fullständigt eniga om.
EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Kommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, så det här är en enda röra.
EnglishThey have set an example for other states which have yet to complete the procedure.
De har föregått med gott exempel för de stater som ännu inte genomfört processen.
EnglishHowever, I do not believe that these peace talks were a complete failure either.
Jag anser dock inte att dessa fredssamtal var ett fullständigt misslyckande.
EnglishThe upshot will be that European agricultural policy will need a complete overhaul.
Konsekvensen blir att den europeiska jordbrukspolitiken måste förändras radikalt.
EnglishWithout Eastern Europe and the Balkans, Europe is not and will never be complete.
Utan Östeuropa och Balkan är Europa inte fullständigt och kommer aldrig att bli det.
EnglishHowever, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.
Det riktiga valet står dock mellan den här uppförandekoden och ett totalförbud.
EnglishAs the reporter said, the Council has treated Parliament with complete contempt.
Som föredraganden sade har rådet hotat parlamentet med fullständigt förakt.
EnglishThis House has complete faith in Mr Miranda and we therefore support his conclusions.
Denna kammare litar fullkomligt på Miranda, och därför antar vi hans slutsatser.
EnglishWith the Deprez reports on Europol, we are floundering in complete incoherence.
Med Deprezbetänkandena om Europol rör vi oss i en total brist på konsekvens.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Förövarna av dessa brott, som utfördes i maj 2006, går fortfarande helt ostraffade.
EnglishIt does not, however, bring a complete end to divisions within our continent.
Den leder dock inte till att splittringarna inom vår kontinent fullständigt upphör.
EnglishI would like to mention one further matter: the mercury strategy is not yet complete.
Jag vill gärna ta upp en fråga till. Kvicksilverstrategin är inte fullbordad ännu.
EnglishAt present, 15% of young people do not complete a full secondary education.
För närvarande avslutar inte 15 procent av ungdomarna hela sin sekundärutbildning.