EN completely
volume_up
{adjective}

completely
volume_up
fuller {adj.} [coll.]

Context sentences for "completely" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe idea is that fingerprinting 14-year-old children is completely unacceptable.
Tanken är att det är fullkomligt oacceptabelt att ta fingeravtryck på 14-åringar.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
En nedskärning på 2 procent skulle inte kunna komma på fråga för revisionsrätten.
EnglishLadies and gentlemen, we are completely out of time for questions to Mr Verheugen.
Kära kolleger! Vi har rejält överskridit tiden för frågor till herr Verheugen.
EnglishHowever, the proposal for a directive completely disregards climatic conditions.
Förslaget till direktiv beaktar dock inte på något sätt klimatförhållandena.
EnglishInstitutions of governance had completely collapsed and corruption was rampant.
Förvaltningsinstitutioner hade fullkomligt kollapsat, och korruptionen var ohejdad.
EnglishIt is completely unknown how many dead there are under the rubble in Jenin.
Man vet överhuvudtaget inte hur många döda som ligger under husresterna i Jenin.
EnglishThe experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
EnglishAs for the social aspects, they were completely absent from the Green Paper.
När det gäller den sociala dimensionen var den totalt frånvarande i grönboken.
EnglishWe must now implement this agreement completely and swiftly, and on both sides.
Nu återstår det att fullt ut verkställa det här avtalet på båda sidor, och det snabbt.
EnglishI feel that the European economic structures need to be completely overhauled.
Jag tror att vi måste ifrågasätta hela grunden för den europeiska ekonomin.
EnglishI say to you, however, that this image is completely divorced from reality.
Jag vill dock påpeka att denna bild inte har något med verkligheten att göra.
EnglishThe coffins were then dug up and removed from the cemetery completely without ceremony.
Kistorna grävdes upp och kyrkogården vanhelgades utan minsta känsla av respekt.
EnglishIn its communication, the Commission proposes to completely overhaul this situation.
Kommissionen föreslår i sitt meddelande att radikalt ändra det förhållandet.
EnglishThere is one point, Mr President, Commissioners, on which I completely disagree.
Herr talman, herrar kommissionärer! Det är en punkt som jag inte alls är ense med er om.
EnglishWe are completely in favour of women and men being treated equally in employment.
Vi stöder fullt ut att kvinnor och män skall likabehandlas i arbetslivet.
EnglishOn this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.
Jag gör de ord till mina som vår kollega Alan Donnelly uttryckte tidigare.
EnglishLet us completely open our markets to each other and to technology exchange.
Låt oss till fullo öppna våra marknader för varandra och för utbyte på teknikområdet.
EnglishThe hospitals are completely overcrowded and are short of medical supplies.
Sjukhusen är överfulla och lider brist på läkemedel och medicinskt materiel.
EnglishIf they are included at all, this is done so in a completely chaotic format.
Där som de verkligen behandlas sker detta på ett mycket oöverskådligt sätt.
EnglishIt has completely revolutionised the management, transfer and use of information.
Det har totalt revolutionerat hanteringen, överföringen och användningen av information.