EN composed
volume_up
{adjective}

composed (also: at peace, calm, cool, cool-headed)
volume_up
lugn {adj.}
Mr Bertens, you are normally very calm and composed when you take the floor, even when commenting on the most sensitive of matters.
Ni brukar normalt vara mycket lugn och stilla i era inlägg, även när det gäller känsliga frågor.
Mr Bertens, you are normally very calm and composed when you take the floor, even when commenting on the most sensitive of matters.
Ni brukar normalt vara mycket lugn och stilla i era inlägg, även när det gäller känsliga frågor.
composed (also: collective, poised, together, central)
volume_up
samlad {adj.}
composed (also: hardy)
volume_up
tålig {adj.}

Context sentences for "composed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope is a continent composed of states that are the property of their nations.
Europa är en kontinent som är sammansatt av stater som är sina nationers egendom.
EnglishThat is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
Detta är den anda i vilken vi skrev det här brevet till ordföranden i Ekofin.
EnglishSolar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Solstrålning består av ultravioletta och infraröda strålar, och direkt ljus.
EnglishWe are analysing material, today, which is clearly composed of two parts or two areas.
Vi analyserar i dag material som tydligt är uppdelat i två delar eller områden.
EnglishThermoplastic elastomer compounds (TPE) granules composed of virgin natural rubber.
Termoplastiska elastomerblandningar (TPE) granulat består av nytillverkat naturgummi.
EnglishBut this image is actually entirely composed of photographs from different locations.
Men den här bilden är egentligen helt komponerad av fotografier från olika platser.
EnglishMe was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
EnglishIn this context I have composed a poem which I should like to share with you.
I detta sammanhang har jag skrivit en dikt som jag vill läsa upp för er.
English" Less than 5 % of the cosmos is composed of the same elements that compose human life
" Mindre än 5 % av kosmos är sammansatt med samma grundämnen som människan. "
EnglishWe need to have a broader project, a detailed strategy, composed of various aspects.
Vi behöver ett bredare projekt, en detaljerad strategi som innehåller flera olika aspekter.
EnglishThe evaluation teams were composed of experts from all the Member States.
Utvärderingsgrupperna bestod av experter från samtliga medlemsstater.
Englishis composed of the same elements that compose human life.
Ge mig nallen! är sammansatt med samma grundämnen som människan.
EnglishThe first group shall be composed of five governors and shall be assigned four voting rights.
Den första gruppen skall bestå av fem centralbankschefer och tilldelas fyra rösträtter.
EnglishHow will it function if it is going to be composed of nearly 30 members?
Hur skall den fungera om den skall bestå av nästan 30 ledamöter?
EnglishThis has its origin in the various norms that society is composed of.
Detta har sin grund i de olika normer som samhället är uppbyggt av.
EnglishI believe we should set up a body composed of the best minds in the secretariat as well.
Jag anser att vi även i sekretariatet måste skapa ett organ som består av de starkaste huvudena.
EnglishSince a project has a limited budget, it is composed of people with complementary knowledge.
Då ett projekt har en begränsad budget bemannas det med personer med kompletterande kunskaper.
EnglishCurrently we are working in a Parliament composed of Members representing fifteen Member States.
Vi arbetar för närvarande i ett parlament bestående av ledamöter från femton medlemsstater.
EnglishThe melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodin kommer från sista satsen i Ludwig van Beethovens nionde symfoni från 1823.
EnglishWe have to turn our minds to a more transparent process, one that influences the way these bodies are composed.
Vi måste sträva efter en öppnare process som påverkar dessa organs sammansättning.