EN compound
volume_up
{noun}

1. general

compound (also: admixture, amalgam, assortment, blend)
volume_up
blandning {comm. gen.}
We know, and have taken account of this in our amendments, that is why a compound including nickel and copper is needed.
Vi vet, och det är ju också inlemmat i våra ändringsförslag, att det därför krävs en viss sammansättning också med nickel och koppar.
A majority of Member States were opposed to the obligation to indicate on the label the precise composition of a given compound feedingstuff.
Huvuddelen av medlemsstaterna motsatte sig skyldigheten att genom märkningen ange en bestämd foderblandnings exakta sammansättning.
Unfortunately, it is precisely these that are frequently counterfeited and often contain no active substance apart from sugar and the tablet compound.
Tyvärr är det just dessa som ofta förfalskas och ofta inte innehåller något verksamt ämne bortsett från socker och tablettens sammansättning.

2. grammar

compound

Synonyms (English) for "compound":

compound

Context sentences for "compound" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
Angriparna plundrade lägret innan sudanesiska trupper räddade de överlevande.
EnglishWill the Commission investigate the use of Rhoca-Gil sealing compound?
Har kommissionen för avsikt att undersöka användningen av tätningsmassan Rhoca-Gil?
EnglishLast but not least, the price of compound feedingstuff in animal feeds should become cheaper.
Inte minst borde också priset för blandfoder för djuruppfödning bli mer prisvärt.
EnglishTo compound matters, there was only one translation available, in English.
Det fanns dessutom bara en översättning tillgänglig, den engelska.
EnglishThey have shelled the UN compound, they have attacked schools and children.
De har bombat FN-kontor, de har attackerat skolor och barn.
EnglishBut it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
Men den uppenbarade sig i foderblandningen från Irland.
EnglishA centralised policy would compound, not ameliorate, the problem.
En centraliserad politik skulle göra problemet mer komplicerat i stället för att underlätta det.
EnglishAs a result, these proposals would compound the social problems in rural areas.
Konsekvensen av dessa förslag skulle bli att problemen i den sociala strukturen skulle förvärras på landsbygden.
EnglishI am talking, for example, about maximum overdraft fees and compound interest, which is interest on interest.
Jag talar till exempel om högsta övertrasseringsavgift och ränta på ränta.
EnglishApart from the radiation, DU is a chemical toxic compound.
Utöver strålningen är utarmat uran en giftig kemisk förening.
EnglishP is the period, for which the compound interest is calculated.
P är den period för vilken ränta på ränta ska beräknas.
EnglishThat certainly covered the substance of the compound feed.
På det viset garanterades foderblandningarnas substans.
EnglishAt the very least let us not compound the shortfall by making mistakes.
Låt då inte bristen utökas med fel.
EnglishIt is intolerable that raw materials or compound feedingstuffs should be dangerous for animals or human beings.
Det är inte godtagbart att råvaror eller sammansatta livsmedel får utgöra risker för djur och människor.
EnglishThey're gonna be watching the compound, not the woods.
De håller uppsikt över lägret, inte över skogen.
EnglishThese three people operate in the British compound.
Dessa tre personer verkar i det brittiska området.
EnglishNot even the BSE scandal could compel it to subordinate the interests of the compound-feed industry to those of public health.
BSE-skandalen var inte tillräcklig för att tränga foderblandningsindustrins intressen i bakgrunden.
EnglishCirculation of compound feedingstuffs (vote)
Avyttring av foderblandningar (omröstning)
EnglishCirculation of compound feedingstuffs (debate)
Avyttring av foderblandningar (debatt)
EnglishEven if a compound food contains only small amounts of irradiated ingredients, this fact has to be clearly indicated.
Även om sammansatta livsmedel endast innehåller en liten mängd bestrålade ingredienser skall detta faktum tydligt anges.