"to concur" translation into Swedish

EN

"to concur" in Swedish

EN to concur
volume_up
[concurred|concurred] {verb}

Här vill jag helt och fullt hålla med honom.
This is where talks are needed, particularly with regard to agriculture, and I can do no other than concur with Mr Deß.
Jag måste hålla med Albert Deß.
It is important that the Member States should be with us on this issue, although I must concur with Malcolm Harbour: the Council is notably absent.
Det är också viktigt att vi får med oss medlemsstaterna, även om jag måste hålla med Malcolm Harbour när han säger att rådet lyser med sin frånvaro.

Context sentences for "to concur" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
(EN) Herr talman! För det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.
EnglishAn organization such as BOVAG in the Netherlands would concur with such a view.
En organisation som Bovag i Nederländerna skulle kunna förena sig med det synsättet.
EnglishI therefore concur with Mrs Jöns’s words a moment ago on the cancer networks.
Jag instämmer därför med det Karin Jöns för en stund sedan sade om cancernätverken.
EnglishI would concur with the remark made by my colleague, Mrs Keppelhoff, on that point.
Jag ansluter mig till det påpekande som min kollega Keppelhoff gjorde i denna fråga.
EnglishMr President, I should like to concur with Mrs Maij-Weggen regarding the Moluccas.
Herr talman! Jag vill instämma i kollega Maij-Weggens inlägg om Moluckerna.
EnglishWe also agree on the property policy, and concur that it should be a long-term policy.
Vi stöder också fastighetspolitiken och instämmer i att den borde vara långsiktig.
EnglishMadam President, I gladly concur with the previous speakers, Mr Patten and Mr Corrie.
Det måste vidtas åtgärder och de måste vidtas snabbt och på ett bestämt sätt.
EnglishMadam President, I concur with the speech by Mrs Lepage, particularly the last section.
Fru talman! Jag instämmer i Corinne Lepages inlägg, särskilt i det sista hon sade.
EnglishMrs Roithová spoke about joint responsibility for the crisis, and I fully concur.
Zuzana Roithová talade om ett gemensamt ansvar för krisen, och jag instämmer till fullo.
EnglishI can fully concur with the view taken by my colleague, Mr Jan Mulder, in this respect.
Jag ansluter mig helt och hållet till min liberala kollega Jan Mulders inlägg.
EnglishMadam President, I gladly concur with the previous speakers, Mr Patten and Mr Corrie.
Fru talman! Jag ansluter mig gärna till det som Patten och Corrie har sagt.
EnglishAs a politician involved in transport issues, I can only concur with that.
I egenskap av politiker som sysslar med transportfrågor kan jag bara instämma i detta.
EnglishFirst of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
Även jag skulle först och främst vilja instämma med det Walter sade.
EnglishMr President, I fully concur with what the chairman of our committee has just said.
(EL) Herr talman! Jag instämmer fullständigt med det som ordföranden i vårt utskott säger.
EnglishBut I certainly concur with his view that there are challenges that we face in the weeks ahead.
Flera talare tog upp den ständiga frågan om vikten av att nå en överenskommelse.
EnglishI therefore concur, in the main, with the report, and I am voting in favour of it overall.
Jag instämmer därför i huvudsak med betänkandet och röstar ja till det i dess helhet.
EnglishWe concur with his criticism of the Commission for providing too little information too late.
Vi stöder hans kritik av kommissionens alltför sena och torftiga information.
EnglishI would, however, like to concur with Mr Posselt who has warned against too much red tape.
Jag vill dock ansluta mig till kollega Posselt som varnat för alltför mycket byråkrati.
EnglishWe concur with most of the opinions contained in the very good report on the South Caucasus.
Vi instämmer i de flesta av ståndpunkterna i det utmärkta betänkandet om Sydkaukasien.
EnglishI very much concur with Mr Gaubert, who made reference to statements by people in public.
Jag håller verkligen med Patrick Gaubert, som hänvisade till uttalanden från allmänheten.