EN conducting
volume_up
{gerund}

conducting
volume_up
för {ger.}
It includes, for the first time, provisions for conducting electronic procurement.
Den omfattar för första gången bestämmelser för att sköta elektronisk upphandling.
It should be an extremely constructive contribution to the debate we are conducting.
Det skulle vara ett väldigt konstruktivt bidrag till den debatt som vi för.
But that also demands something of those conducting the negotiations.
Det kräver även en del av de länder som är föremål för förhandlingarna.
conducting
The European Commission is conducting the negotiations.
Det är Europeiska kommissionen som sköter förhandlingarna.
I wonder what it is that makes them fear OLAF having the right to verify that Members are conducting their affairs properly in this House.
Jag undrar vad det är som de tycker är så farligt med att OLAF ges rättigheten att kontrollera att ledamöterna sköter sina affärer snyggt här i kammaren.
conducting
conducting

Context sentences for "conducting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor these reasons, conducting an assessment of the new system is of the essence.
Av dessa skäl är det väsentligt att en utvärdering av det nya systemet genomförs.
EnglishWe are also conducting a statistical report on violence as well as Eurobarometer.
Vi skall också utarbeta en statistisk rapport om våld, såväl som Eurobarometer.
EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Jag anser att det är mycket viktigt med en informationskampanj om den här frågan.
EnglishIs this the right time to be conducting a mid-term review of our industrial policy?
Är det rätt tid att genomföra en halvtidsöversyn av vår industripolitik?
EnglishMy region - Flanders - has also been conducting a progressive soil policy for some years.
Min region, Flandern, har också bedrivit en progressiv markpolitik under flera år.
EnglishSince then, Parliament has done its job by conducting high quality hearings.
Sedan dess har parlamentet gjort sitt arbete, med en utfrågning av mycket hög kvalitet.
EnglishThe authorities are incapable of conducting investigations with sufficient thoroughness.
Myndigheterna är oförmögna att genomföra tillräckligt grundliga utredningar.
EnglishThe Commission is rightly conducting a selection process before presenting a white paper.
Kommissionen genomför helt riktigt en urvalsprocess innan den presenterar en vitbok.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Övriga länder som bedriver storskalig kommersiell säljakt är Norge och Ryssland.
EnglishI was 45 years old, I'd been conducting for 20 years, and I suddenly had a realization.
Jag var 45 år gammal, hade dirigerat i 20 år och plötsligt förstått något.
EnglishWe would like to see the European Court of Auditors conducting more checks.
Vi skulle vilja att Europeiska revisionsrätten utförde fler kontroller.
EnglishThe intergovernmental NATO is now conducting that operation through voluntary participation.
Det mellanstatliga Nato genomför nu en operation genom frivilligt deltagande.
EnglishThese judicial authorities are conducting investigations using the powers of the courts.
Dessa rättsliga myndigheter utför undersökningar med hjälp av domstolarnas befogenheter.
English“I don’t believe we are conducting this work in a systematic way.
Här har vi som universitet en av vår största miljöpåverkan, skulle jag vilja säga.
EnglishWe are therefore conducting an on-going dialogue with the US Administration on this issue.
Vi upprätthåller därför en pågående dialog med Förenta staternas administration i frågan.
EnglishWe have been conducting this debate as part of the Green Paper on maritime policy.
Vi har fört debatten som en del av grönboken om havspolitik.
EnglishWe launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.
Vi har inlett ett offentligt samråd och vi genomför en utvärdering av det nuvarande systemet.
EnglishNow I should say, before that, what I did is I posted a conductor track of myself conducting.
Nu bör jag säga, att innan det, laddade jag upp ett dirigentspår räd jag själv dirigerade.
EnglishSuch a report is no use when it comes to conducting dialogue between Parliament and the Council.
Denna årliga rapport kommer att bli den sista under det nuvarande parlamentets livstid.
EnglishThe third issue is fundamental research and the independence of the scientists conducting this research.
Den tredje frågan är grundforskning och oberoendet hos forskare som bedriver den.