EN

connection {noun}

volume_up
1. general
connection
Failed to open a connection to '' due to LDAP error '' (0x02X).
Kunde inte öppna uppkoppling till '' på grund av LDAP-felet '' (0x02X).
The value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.
Mervärdet, den kommersiella potentialen hos varje uppkoppling ökar hela tiden.
Your SMTP mail server could not start a secure connection.
SMTP-servern för e-post kunde inte starta en säker uppkoppling.
2. American English
3.requirements concerning practical guidance for students, trainees etc. in connection with training which under EC law constitutes a service of general interest.
3.krav på praktisk vägledning för studerande, praktikanter m.m. i samband med en utbildning som är en tjänst i allmänhetens intresse enligt EU-lagstiftningen.
This Parliament is the point of connection, the point of transparency and accountability.
Parlamentet är knutpunkten, och platsen för öppenhet och ansvarsskyldighet.
The organisation Journalists Without Frontiers has published a list in connection with press freedom on which, out of 158 countries, Russia is in 148th place.
Organisationen Reportrar utan gränser har offentliggjort en förteckning över tryckfriheten i 158 länder, där Ryssland hamnar på 148: e plats.
Do not place the EFSA in any building or venue that has close connections with the institutions of the European Union.
Placera inte Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i en byggnad eller på en plats som har nära förbindelser med Europeiska unionens institutioner.
Many accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.
Många olyckor beror fortfarande på alkoholkonsumtion i samband med bilkörning.
In connection with the second reading, Parliament adopted five amendments.
I samband med andrabehandlingen antog parlamentet fem ändringsförslag.
What steps has the Commission taken in connection with these developments?
Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit i samband med denna utveckling?
connection (also: contact, switch, touch, contingence)
Accordingly, the Commission’s action automatically sets off a connection with Parliament.
Kommissionens åtgärder utlöser därför automatiskt en kontakt med parlamentet.
 Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?
 Har någon kontakt om detta tagits med den turkiska regeringen?
Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?
Har man tagit kontakt med den turkiska regeringen i denna fråga?
One of the problems to be emphasised in this connection is the excessive red-tape and slow procedures for taking on staff.
Ett av de problem som måste betonas i detta sammanhang är den överdrivna byråkratin och de långsamma förfarandena för anställning av personal.
All employees should be aware that proficiency and merit, not friendship and connections, are the requirements for being appointed.
Alla anställda skall veta att kunskap och förtjänst och inte vänskap och förbindelser skall vara krav för anställning.
The Commission’ s recommendations in this connection are valuable and must be put into practice.
Kommissionens rekommendationer i det här sammanhanget är värdefulla och måste tillämpas i praktiken.
So economic activity today is to have a purpose and reason, if it is to be capable of being utilized, it must have a connection with and be relevant to culture.
Det innebär att ekonomisk verksamhet i dag, som är meningsfull och vettig och som låter sig omsättas i praktiken, måste ha en relation till och ett samband med kultur.
In this connection, the Board must have the company's continuity in mind.
Ledningen bör därvidlag tänka på företagets fortlevnad.
In that connection, I also welcome the decision by the Council to send the EULEX Kosovo mission led by Yves de Kermabon.
I detta sammanhang välkomnar jag också rådets beslut att sända Kosovomissionen Eulex under ledning av Yves de Kermabon.
The line is practically finished and all that remains is to select the connection point to cross the Pyrenees.
Ledningen är praktiskt taget färdig och det saknas bara att välja en anslutningspunkt för att korsa Pyrenéerna.
connection (also: batch, match, part, round)
Moreover, a political party without any violent connections has been banned in Belgium.
Dessutom har ett politiskt parti utan våldsamma anknytningar förbjudits i Belgien.
A party could even represent 80 % in its own country, but if it does not have European connections it will be excluded.
Ett parti skulle till och med kunna företräda 80 procent i sitt område men ändå uteslutas, om det inte har en europeisk anslutning.
A party could even represent 80% in its own country, but if it does not have European connections it will be excluded.
Ett parti skulle till och med kunna företräda 80 procent i sitt område men ändå uteslutas, om det inte har en europeisk anslutning.
We are all very busy working on them, and I have also noticed that in the Netherlands, associations, for example, are reporting claims in connection with Poland, among others.
Vi är alla starkt engagerade i detta, och jag märker även att föreningar i det nederländska samhället exempelvis anmäler sig med krav, till exempel på Polen.
connection (also: affiliation, association)
The exhibitor must be able to substantiate such a connection if so required.
Det ankommer på utställaren att kunna bevisa sådan anknytning.
It is this connection, it is this link that some want to destroy.
Det är denna anknytning, detta band, som man vill förstöra.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.
Unionen måste i framtiden bereda sig på att finansiera projekt med anknytning till detta.
Using SSL provides greater privacy and security than an unencrypted web connection.
SSL ger större sekretess och säkerhet än en okrypterad anslutning.
In this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.
I anslutning till detta har Cashman krävt gemenskapsregler och ett register.
There are few legal questions raised in connection with this report.
Det är få rent juridiska frågor som uppkommer i anslutning till betänkandet.
connection (also: degree, family, relatives, stock, relations)
Despite new provisions on the transport of animals, the cruelty is continuing, especially in connection with the export of live cattle for slaughter.
Trots förnyade bestämmelser om djurtransporter fortsätter grymheter mot djur, särskilt vid export för slakt av levande nötkreatur.
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.
In this connection the cooperation of the tobacco industry will be essential.
I detta sammanhang kommer samarbetet med tobaksindustrin att vara avgörande.
The environmental aspects in this connection have not been adequately addressed.
Miljöaspekterna har inte diskuterats tillräckligt i detta sammanhang.
volume_up
krets {comm. gen.}
On a modem or slow connection, this may take afew minutes.
Om du har en långsam förbindelse (modem) kandet ta några minuter.
Construct connection - As soon as you select an individual table or query, a connection to the data source is constructed.
Skapa förbindelse - när du markerar en tabell eller en sökning skapas en förbindelse till datakällan.
At present, there is only one daily connection in each direction, both in the middle of the night.
För närvarande finns bara en daglig förbindelse i vardera riktningen, och båda går mitt i natten.
connection (also: collateral, cousin, kin, relation, relative)
connection (also: clientele, custom, goodwill)

Context sentences for "connection" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
Det föreligger också grundläggande problem för budgeten i samband med kategori 1.
EnglishBesides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
Dessutom är anknytningen till Teherans nuvarande hårda kärnkraftlinje uppenbar.
EnglishIn that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
I det sammanhanget begärde de att kommissionen skulle öppna ett kontor i Bagdad.
EnglishThese are questions that I, as an MEP, am repeatedly asked in this connection.
Detta är frågor som jag, som parlamentsledamot, upprepat får i detta sammanhang.
EnglishThe issue most talked about nowadays in this connection is that of climate change.
Den fråga som oftast tas upp nuförtiden i detta sammanhang är klimatförändringen.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Detta är ett vanligt problem när det gäller vårt utvecklings- och associationsstöd.
EnglishA first step in this connection is a certification system for type and origin.
Ett första steg i den riktningen är ett certifieringssystem för typ och ursprung.
EnglishOLAF's work in connection with the travel expenses affair was equally inadequate.
OlAF:s arbete i samband med resekostnadsaffären har också varit otillräckligt.
EnglishIn connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
I det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
Det gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.
EnglishIn this connection, I should like to say that I am proud that I was there recently.
I detta sammanhang vill jag säga att jag är stolt över att jag nyligen var där.
EnglishThe only difference we have is on how to strengthen the connection capacity.
Den enda skillnaden som finns är hur vi skall stärka sammankopplingskapaciteten.
EnglishWill the Commission say what specific measures it has taken in this connection?
Kan kommissionen upplysa mig om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av detta?
EnglishA high child mortality rate is of course the connection with the status of women.
En hög barnadödlighetsnivå är naturligtvis kopplad till kvinnornas ställning.
EnglishWhat sanctions or other measures is the Commission considering in this connection?
Vilka sanktioner eller andra åtgärder kan kommissionen tänka sig i detta avseende?
EnglishIn connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.
I det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.
EnglishSir Leon Brittan is visiting Washington on 24 and 25 September in this connection.
I detta sammanhang reser Sir Leon Brittan den 24-25 september till Washington.
EnglishI am very grateful to Parliament for the role it is adopting in this connection.
Jag är mycket tacksam för den roll som parlamentet axlar i detta sammanhang.
EnglishYet still members of the Committee on Fisheries seem unable to make the connection.
Ledamöterna för fiskeriutskottet tycks fortfarande inte kunna se detta samband.
EnglishCooperation with the global community must of course be central in this connection.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.

Synonyms (English) for "connection":

connection