EN

consistent {adjective}

volume_up
1. general
consistent
In order to be consistent, the European Union must establish such methods.
För att vara konsekvent måste Europeiska unionen upprätta sådana metoder.
They must be allowed to develop under a flexible and consistent regulatory framework.
Detta måste utvecklas under ett flexibelt och konsekvent legislativt ramverk.
Unfortunately, this position did not gain consistent majority support in committee.
Tyvärr fick inte denna ståndpunkt helt konsekvent majoritet i utskottet.
consistent (also: close, compact, concrete, constant)
I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.
Jag anser att vi sänder ett budskap om en fast och konsekvent politik.
It does not reflect any consistent set of common values.
Den speglar ingen fast uppsättning gemensamma värderingar.
That has been our consistent position and we will maintain it.
Det har vi tyckt hela tiden och det håller vi fast vid.
The additional funding is consistent with the pledge made by the Commission in Tokyo last January.
Den kompletterande finansieringen är förenlig med den utfästelse som kommissionen gjorde i Tokyo i januari i fjol.
National legislation must be made consistent with the international agreements that Laos has committed itself to.
Den nationella lagstiftningen måste bli förenlig med de internationella avtal som Laos har ingått.
Whereas on the right, the information is consistent with those two tiles being under the same light.
På höger sida är informationen förenlig med att båda rutorna är under samma ljus.
No wonder they are already gloating over bigger, better and more consistent markets.
Inte undra på att de redan frossar i anblicken av större, bättre och mer överensstämmande marknader.
Finally, we have made the dates more consistent and have brought forward the date of transposition.
Vi har slutligen gjort datumen mer överensstämmande och lagt fram datum för genomförandet.
Industry will be able to enjoy more consistent legislation which will facilitate international trade.
Industrin kan glädja sig åt mer överensstämmande lagstiftning som kommer att underlätta internationell handel.
consistent
I also called for the European Commission to be consistent.
Jag uppmanade också Europeiska kommissionen att vara konsistent.
In general, environmental policy and also energy policy must become far more coherent and consistent.
Överhuvudtaget måste miljöpolitiken och även energipolitiken bli långt mera koherent och konsistent.
The panel's approach is that it is a question whether the EU has a consistent policy in the field of concern over hormone residues in beef.
Panelen argumenterar, att det är en fråga om, huruvida EU har en konsistent politik på området rörande hormonrester i nötkött.
The first half of the amendment is exactly the same but the new bit - the second part - is consistent.
Den första hälften av ändringsförslaget är exakt densamma, men den nya biten - den andra delen - är följdriktig.
The appended opinion from the Committee on Legal Affairs and the Internal Market is right to see this legal basis as consistent.
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden gör rätt i att betrakta denna rättsliga grund som följdriktig i sitt bifogade yttrande.
In my opinion, the European Commission's strategy is coherent and consistent, within the capacity and the legal basis available to the Commission.
Enligt min mening är Europeiska kommissionens strategi följdriktig och konsekvent inom ramen för den kompetens och rättsliga grund som står till kommissionens förfogande.
consistent (also: clean, equable, even, flat)
Removing regulatory barriers will make the market more consistent, more transparent and consequently more efficient.
Genom att ta bort regelhindren blir marknaden jämnare, öppnare och alltså effektivare.
Finally, if the EU wants to retain its credibility, there really does have to be an adequate and consistent level of protection in all 27 Member States.
Slutligen - om EU vill behålla sin trovärdighet måste vi faktiskt ha en tillräcklig och jämn skyddsnivå i alla 27 medlemsstater.
I should also like to stress the need to strike a consistent balance between the principles of complementarity and subsidiarity in the drafting of new Community action programmes.
Jag vill också betona behovet av att skapa en jämn balans mellan komplementaritetsprincipen och subsidiaritetsprincipen när nya EU-handlingsprogram utarbetas.
Our consistent campaign against the death penalty, whether in the United States or China, Iran or Japan, is to be welcomed.
Vår oföränderliga kamp mot dödsstraff, oavsett om det är i Förenta staterna eller Kina, Iran eller Japan, ska välkomnas.
I would like to thank the European Parliament for the consistent display of concern and support for the non-violent Tibetan freedom struggle.
Jag skulle vilja tacka Europaparlamentet för det oföränderliga uppvisandet av delaktighet och stöd för Tibets icke-våldskamp för frihet.
As we have seen from the Court of Auditors’ consistent refusal to sign off the EU accounts, it is an area where the EU itself needs to put its house in order.
Detta är, som vi sett av Europeiska revisionsrättens oföränderliga vägran att godkänna EU: s räkenskaper, ett område där EU självt måste se om sitt hus.
2. business
A coherent, consistent energy policy for Europe cannot be built overnight.
En sammanhängande, konsekvent energipolitik för Europa kan inte skapas över en natt.
As Mrs Ayuso was just saying, we have to look at it in a consistent way.
Vi måste gripa oss an denna uppgift på ett sammanhängande sätt, som Ayuso sade nyss.
This debate has shown the need for a coherent and consistent approach.
Denna debatt har visat på behovet av en sammanhängande och konsekvent linje.

Synonyms (English) for "consistent":

consistent

Context sentences for "consistent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
Därefter för att ståndpunkten är samstämmig och i mina ögon fullständigt jämlik.
EnglishThe Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
Kommissionen är koherent i sitt beslut beträffande guidelines från januari 1997.
EnglishOur vote against is consistent with our position on Europe’ s political parties.
. – Vi röstade emot i enlighet med vår åsikt om de europeiska politiska partierna.
EnglishAmendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
EnglishOnce we have consistent forecasts, we will have to make the necessary adjustments.
När vi har fått klara förutsägelser, måste vi ta itu med nödvändiga justeringar.
EnglishWe must therefore be consistent as regards both our policies and our resources.
Därför måste vi vara konsekventa, både när det gäller politiken och resurserna.
EnglishThe European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
Europaparlamentet kommer att agera enligt de ståndpunkter som det alltid har haft.
EnglishDoes it consider that the state of progress is consistent with existing plans?
Anser den att genomförandet fortlöper i enlighet med den existerande planeringen?
EnglishIt is also important that we have found consistent criteria for measurements.
Det är också viktigt att vi har tagit fram samstämmiga kriterier för mätningarna.
EnglishIn regard to additional substances, Parliament had hoped to add a consistent number.
När det gäller tillsatser hade parlamentet hoppats kunna lägga till en hel del.
EnglishWe have to be consistent, and the Commission and the Council must also be consistent.
Illdåden påverkar särskilt de mer än 250 000 infödda ungrare som bor i regionen.
EnglishOur consistent behaviour will create confidence among our voters and neighbours alike.
Är vi konsekventa skapar det även förtroende bland våra väljare och grannländer.
EnglishI want to thank the people of Munster for their consistent support over the years.
Jag vill tacka folket i Munster för deras oupphörliga stöd under årens lopp.
EnglishGiven that the proposal before us is consistent with this aim, I voted in favour.
I dag har vi röstat om viktiga frågor som rör miljö- och hälsoförhållanden i Danmark.
EnglishLegislation should be introduced in Iran that is consistent with international law.
Lagstiftning bör införas i Iran som stämmer överens med internationell rätt.
EnglishCoordinated, consistent action is needed in order for prices to remain manageable.
Samordnade, konsekventa åtgärder krävs för att priserna ska bli hanterbara.
EnglishThis is not consistent with the conditions applicable to internal movements.
Detta är inte förenligt med de villkor som tillämpas vid inre förflyttningar.
EnglishThere is a consistent EU approach of negotiating with one state at a time.
Det finns en gängse EU-metod som går ut på att förhandla med en stat åt gången.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Vi måste vara lite mer konsekventa och får inte ägna oss alltför mycket åt dubbelmoral.
EnglishI am therefore in favour of severe and consistent sanctions for those who break the law.
Därför är jag för hårda och konsekventa sanktioner för dem som bryter mot lagen.