EN contention
volume_up
{noun}

contention
My contention throughout has been that they were a solution to a non-existent problem.
Mitt argument har hela tiden varit att de var en lösning på ett icke existerande problem.
This is an issue which is now entirely without contention.
Detta är en fråga som nu är helt fri från argument.
What moral argument is there to support the contention that the victims of Nazism are more important than those of communism?
Vilka moraliska argument finns det till stöd för påståendet att nazismens offer är viktigare än kommunismens?
contention (also: affirmation, assertion, claim, plea)
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
And my contention is, all kids have tremendous talents.
Och mitt påstående är, alla barn har kolosala talanger.
The basic contention by the Court of Auditors is that the same cows have been paid for twice over.
Revisionsrättens grundläggande påstående är att man har betalat dubbla stöd för samma kor.
contention (also: controversy, disagreement, dispute, quarrel)
volume_up
tvist {comm. gen.}
Although they were sentenced to death in 2004, the sentences were a matter of legal contention and have now been suspended.
De dömdes till döden 2004, men dessa domar var föremål för en rättslig tvist och har nu upphävts.
For too many years now this has been a bone of contention between some OCTs and the Community.
I alltför många år har denna gett upphov till tvister mellan vissa utomeuropeiska länder och territorier och gemenskapen.
The very fact that the latter has been a bone of contention is, in my opinion, the best argument in favour of the directive.
Just tvisten om det senare är enligt min mening det bästa argumentet för direktivet.
contention (also: action, battle, collision, contest)
volume_up
strid {comm. gen.}
The great bone of contention in our committee and in the House as a whole is this: how large an area do we have to keep free of competition so that a decent universal postal service can be provided?
Den stora striden i utskottet och här i parlamentet är: Hur stort måste det område vara som vi utesluter från konkurrens, för att vi skall kunna möjliggöra vettiga samhällsomfattande posttjänster?
contention (also: attitude, estimate, estimation, idea)
volume_up
åsikt {comm. gen.}
(Laughter) (Applause) It's my contention that going to work on Friday in jeans and [a] T-shirt isn't really getting to the nub of the issue.
(Skratt) (Applåder) Min åsikt är, att gå till jobbet på fredag i jeans och T-shirt är inte riktigt att komma till pudelns kärna.
contention (also: competition, contest)
volume_up
tävlan {o.sg.}
contention (also: wordfeud)
volume_up
ordstrid {comm. gen.}

Context sentences for "contention" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother bone of contention is the question of leghold traps and imports of furs.
Ett annat tvistefrö är frågan om saxfällor och importen av djurpälsar.
EnglishTherefore, in my contention, Amendment No 35 is something that should be rejected.
Därför är, enligt mig, ändringsförslag 35 ingenting som bör avvisas.
EnglishIs this Fund likely to become yet another bone of contention among the people of the Community?
Kommer denna fond sannolikt att bli ännu ett tvistefrö bland människor i gemenskapen?
EnglishThe issue of ports of refuge has been a bone of contention between Parliament and the Council.
Frågan om nödhamnar har varit ett tvistefrö mellan parlamentet och rådet.
EnglishThe main bone of contention, however, is the issue of which types of incident should be covered.
Det huvudsakliga tvistefröet är dock frågan om vilka typer av olyckor som bör omfattas.
EnglishThe last bone of contention between the Council and Parliament is the issue of the Community reserve.
Den sista stötestenen mellan rådet och parlamentet är frågan om gemenskapsreserven.
EnglishThe point of contention is whether or not the guidelines are binding.
Den kritiska punkten är den bindande kraften hos dessa riktlinjer.
EnglishFirst of all, that of consolidating budgetary contention which is something we do not go along with.
Först och främst för att den innehåller en budgetåtstramningsväg som vi inte stödjer.
EnglishIt could lead to all kinds of new points of contention and differences in interpretation.
Det kan leda till diverse nya tvistemål och tolkningsskillnader.
EnglishThis matter has been the subject of great contention between the different national interests.
Det fanns stora motsättningar mellan de olika nationella intressena.
EnglishIf we disagree with Mrs in't Veld, the precise bone of contention is subsidiarity.
I det fall som vi inte instämmer med Sophia in ’t Veld är det exakta tvistefröet subsidiaritetsprincipen.
EnglishIf we disagree with Mrs i n't Veld, the precise bone of contention is subsidiarity.
I det fall som vi inte instämmer med Sophia in ’ t Veld är det exakta tvistefröet subsidiaritetsprincipen.
EnglishThis point of contention is being carried forward into the new regulation.
Denna konflikt tar vi upp igen i den nya förordningen.
EnglishIt is now evident, particularly from this debate, that there is a bone of contention here.
Debatten har visat att det finns en kontroversiell punkt.
EnglishI should briefly like to touch upon three points of contention.
Jag skulle helt kort vilja ta upp tre punkter man tvistar om.
EnglishAt this point, I want to focus, in particular, on the bone of contention.
Jag vill framför allt tala om den ömma punkten här.
EnglishThe supply of information is always the biggest bone of contention between Parliament and the Commission.
Utlämnandet av information är alltid den största tvistefrågan mellan parlamentet och kommissionen.
EnglishI think this should be the main bone of our contention at the five-yearly review conferences.
Jag menar att detta borde vara vårt viktigaste tvistefrö vid den översynskonferens som återkommer var femte år.
EnglishThe maximum weight of 44 tonnes and the exemptions from driving bans, however, remain bones of contention.
Vad som däremot förblir omstritt är de övre viktgränserna på 44 ton och undantagen från körförbuden.
EnglishMr President, I would like to speak in support of the contention made by my colleague, Mr Campbell Bannerman.
(EN) Herr talman! Jag vill ge mitt stöd till argumenten från min kollega David Campbell Bannerman.