"to contribute" translation into Swedish

EN

"to contribute" in Swedish

EN to contribute
volume_up
[contributed|contributed] {verb}

1. general

The Union should contribute massively to the solution of the Cyprus problem.
Unionen bör ge omfattande bidrag till att lösa Cypernfrågan.
It may contribute to a reduction of overfeeding in the Baltic Sea.
Det kan ge ett bidrag till en minskning av övergödningen i Östersjön.
Europe must firstly set an example and contribute to discussions.
Europa måste främst ge prov på föredömlighet, och det kan också bidra till reflektionsarbetet.
to contribute (also: to subscribe)
—Does the Commission intend to contribute Union financing to the above project?
—Avser kommissionen att bidra med EU-finansiering till detta projekt?
What have I wanted to contribute today in this House by means of this report?
Vad har jag velat bidra med genom det här betänkandet i denna kammare i dag?
In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
I detta fall bör medlemsstaterna bidra med högst en procent av sin BNI.
My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.
Till detta har min kollega Schmid försökt att med sitt betänkande lämna ett bidrag.
All parties concerned will be asked to contribute all relevant information.
Alla berörda parter kommer att ombes att lämna all information av betydelse.
Here there are three elements I would like to contribute.
Här finns tre beståndsdelar som jag skulle vilja lämna som bidrag.
to contribute
The assistant supervisor may be able to contribute expertise that the main supervisor lacks.
Handledaren kan exempelvis tillföra kompetens som huvudhandledaren saknar.
Would this federal super-police force actually contribute anything more to the fight against crime?
Skulle denna federala superpolis konkret tillföra något när det gäller kampen mot brottsligheten?
All sorts of calculations are being made about how much the new regime will contribute to the national treasuries.
Här och där räknar man redan ut hur mycket den nya ordningen skall tillföra de nationella statskassorna.
to contribute
As you know, the European Union made a commitment last June to contribute an additional EUR 1.3 billion to this project, which is crucial for our security.
Som ni vet åtog sig EU i juni förra året att skjuta till ytterligare 1,3 miljarder euro till det här projektet, som är oerhört viktigt för vår säkerhet.
to contribute
All the EU Member States currently contributing to SFOR will continue their contributions in ALTHEA.
Alla de EU-medlemsstater som för närvarande bidrar till SFOR kommer att fortsätta att lämna bidrag till Althea.
On the same day the Swedish Prime Minister wrote to his colleagues in the Member States and candidate countries, inviting them to take part, for example by contributing to the website.
Samma dag skrev den svenske statsministern till sina kolleger i medlemsstaterna och i kandidatländerna och inbjöd dem att delta, bl.a. genom att lämna bidrag till webbplatsen.
to contribute
Here there are three elements I would like to contribute.
Här finns tre beståndsdelar som jag skulle vilja lämna som bidrag.
to contribute

2. "to sth"

to contribute
volume_up
bidra [bidrog|har bidragit] {vb} (till ngt)
How can destruction of the Land Registry contribute to the defeat of terrorism?
Hur kan förstörandet av fastighetsregistret bidra till krossandet av terrorismen?
Community rules on the feed-in model could also contribute to this development.
Gemenskapsbestämmelserna om inmatningsmodellen kan också bidra till denna utveckling.
This should further contribute to ensuring transparency and legal certainty.
Detta borde ytterligare bidra till att garantera öppenhet och rättssäkerhet.
to contribute
Many believe that the accession of Turkey will contribute towards its democratisation.
Många anser att Turkiets anslutning skulle medverka till landets demokratisering.
I believe the report under consideration will contribute to this objective.
Jag tror att detta betänkande kommer att medverka till det målet.
contribute to the advisory functions referred to in Articles 4 and 25(1).
medverka till att fullgöra de rådgivande funktioner som avses i artikel 4 och artikel 25.1.
to contribute
volume_up
ge bidrag {vb} (till ngt)
Both will be designed to contribute to the Commission's new regional programmes in the legal and domestic policy areas.
Båda är avsedda att ge bidrag till kommissionens nya regionala program på det rättsliga området och på inrikesområdet.
Both will be designed to contribute to the Commission' s new regional programmes in the legal and domestic policy areas.
Båda är avsedda att ge bidrag till kommissionens nya regionala program på det rättsliga området och på inrikesområdet.
Especially for the epitaxial graphene sheet, the substrate may contribute to the contact and plays a role depending on the metals selected.
Speciellt för epitaxiellt växta grafenlager så kan substratet ge bidrag av kritisk betydelse beroende på vilken metall som väljs.

Context sentences for "to contribute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
Det tjänar inte den utjämning, freden och stabiliteten på den här kontinenten.
EnglishHowever, we also need to address the wider factors that contribute to terrorism.
Men vi måste också ta itu med de större faktorerna som bidrar till terrorism.
EnglishUnfortunately the EU will contribute hardly anything on the back of this report.
Olyckligtvis bidrar EU knappast med någonting i och med det här betänkandet.
EnglishMigrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
Migranter bidrar ofta till den ekonomiska tillväxten i sitt destinationsland.
EnglishSinn Féin will support any measures which contribute to the support of such islands.
Sinn Fein kommer att stödja alla åtgärder som bidrar till stöd för sådana öar.
EnglishNot only that, but they would not have to contribute a token presence once a month.
Dessutom skulle de inte vara tvungna att göra sken av att närvara en dag i månaden.
EnglishThey are welcome and contribute to the quality of this piece of European legislation.
De är välkomna och bidrar till kvaliteten på detta stycke europeisk lagstiftning.
EnglishThe directives in question are obsolete and do not contribute to better regulation.
Direktiven i fråga är föråldrade och bidrar inte till en bättre lagstiftning.
EnglishI expect both to contribute energetically to the process of European integration.
Jag förväntar mig att båda bidrar energiskt till processen med europeisk integration.
EnglishThis is a good way for biogas to contribute towards countering climate change.
Det är ett bra sätt som gör att biogasen bidrar till att motverka klimatförändringar.
EnglishThe only logical and defensible approach is for shipping to also contribute.
Det enda logiska och försvarbara tillvägagångssättet är att sjöfarten också bidrar.
EnglishBuilding walls and new settlements on occupied territory does not contribute to peace.
Att bygga murar och nya bosättningar på ockuperat område bidrar inte till fred.
EnglishIn addition, other networks, such as Interact or Urbact, contribute to this.
Dessutom bidrar andra nätverk, till exempel Interact och Urbact, till detta.
EnglishThat is the way to contribute to increasing confidence in the European project.
Det är så vi bidrar till att öka tilltron till det europeiska projektet.
EnglishLTU cooperates with Nordsken and contribute with games, competitions and students.
LTU samarbetar med Nordsken och bidrar med spel, tävlingar och studenter.
EnglishThere are various factors that contribute to corruption as a transnational problem.
Det finns flera faktorer som har gjort korruption till ett gränsöverskridande problem.
EnglishThe subsidies also enable diversity in farming and contribute to landscape conservation.
Dessutom bidrar de till att skapa mångfald inom jordbruket och bevara landskapet.
EnglishViolence is never acceptable and will not contribute to finding a lasting solution.
Våld kan aldrig accepteras och det bidrar inte till en långvarig lösning.
EnglishIt is important for the changes we have made to contribute to simplifying this policy.
Det är viktigt att våra förändringar bidrar till att förenkla denna politik.
EnglishMeasures of this kind contribute to healthier food of a higher quality for everyone.
Åtgärder av detta slag bidrar till hälsosammare livsmedel med högre kvalitet för alla.