"convening" translation into Swedish

EN

"convening" in Swedish

EN convening
volume_up
{noun}

convening (also: calling)
Convening of the Intergovernmental Conference: opinion of the European Parliament (vote)
Sammankallande av regeringskonferensen (omröstning)
The Danish Social Democrats have today voted against the report on the convening of the Intergovernmental Conference.
De danska socialdemokraterna har i dag röstat emot betänkandet om sammankallande av regeringskonferensen.
(DA) The Danish Social Democrats have today voted against the report on the convening of the Intergovernmental Conference.
(DA) De danska socialdemokraterna har i dag röstat emot betänkandet om sammankallande av regeringskonferensen.

Synonyms (English) for "convening":

convening
English

Context sentences for "convening" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith the convening of the forthcoming IGC, the process of European Union is topical once again.
När nästa regeringskonferens inleds blir Europeiska unionens metod åter aktuell.
EnglishWe also propose additional measures, such as the convening of a donors’ conference for Ukraine.
Vi föreslår även kompletterande åtgärder, till exempel en givarkonferens för Ukraina.
EnglishWith the convening of the forthcoming IGC, the process of European Union is topical once again.
. (FR) När nästa regeringskonferens inleds blir Europeiska unionens metod åter aktuell.
EnglishWhat were the reasons for convening this extraordinary informal meeting?
Varför sammankallades detta extraordinarie informella möte?
EnglishIts proposals are presented in the notice convening the annual general meeting and on the company’s website.
Dess förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.
EnglishUnfortunately, while the idea of convening the Council was not a bad idea, it suffered most in the execution.
Det brittiska ordförandeskapet hade möjlighet att skapa historia i Hampton Court.
EnglishAs soon as that appears impossible then of course we can resort to convening the panel again.
Så snart det hotar att inte uppnås, då är naturligtvis ett inkallande av panelen på nytt en möjlighet.
EnglishThat is why I am in favour of the European Council convening a G20 summit exclusively dedicated to this issue.
Därför är jag för att rådet kallar samman ett G20-möte som uteslutande ägnas denna fråga.
EnglishThe Council will be convening before our next plenary sitting.
Rådet sammanträder före vårt nästa plenarsammanträde.
EnglishThe notice convening the annual meeting is published no later than four weeks prior to the annual general meeting.
Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman.
EnglishAt this very moment this House’ s bureau is convening, and item 8 on the agenda for its meeting is a highly problematic one.
Jag vill bara påpeka det för allmänheten och jag har tidigare bett talmannen att förhindra detta.
EnglishThe convening of this Loya Jirga and the formation of the transitional government were essential steps forward.
Genomförandet av detta Loya Jirga och upprättandet av övergångsregeringen innebar betydelsefulla landvinningar.
EnglishAt this very moment this House’s bureau is convening, and item 8 on the agenda for its meeting is a highly problematic one.
I denna stund sammanträder kammarens kansli, och punkt 8 på mötets dagordning är mycket problematisk.
EnglishI should perhaps mention the need to ensure that sufficient notice is given when convening all general meetings.
Jag bör kanske nämna behovet av att se till att tillräcklig annonsering alltid sker när bolagsstämmor sammankallas.
EnglishThis year, the Union also publicly came out in favour of convening the Security Council meeting which took place on 12 June.
I år begärde unionen dessutom offentligt att säkerhetsrådet sammankallas, något som också skedde den 12 juni.
EnglishWe also propose additional measures, such as the convening of a donors’ conference for Ukraine.
Detta stämmer överens med vad en överväldigande majoritet av det ukrainska folket vill, och kan så småningom kulminera i ett EU-medlemskap.
EnglishFor me, the most important have been the convening of the jobs Summit and the agreement on the enlargement process.
För mig var den viktigaste av dem sammankallandet av toppmötet om sysselsättningen och överenskommelsen om utvidgningsprocessen.
EnglishA notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in the Swedish Official Gazette and on the Company’s website.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
EnglishIn July of this year, I had the pleasure of convening a special seminar for human rights NGOs in Brussels.
Enligt deras mening skulle ett ytterligare misslyckande i generalförsamlingen kunna stärka ställningen för de stater som upprätthåller dödsstraff.
EnglishWe in the Council have given our support to convening a special meeting of the Commission on Human Rights with regard to the situation in East Timor.
Vi har i rådet förordat att kommissionen för mänskliga rättigheter sammankallas till ett specialsammanträde angående Östtimor.