EN convert
volume_up
{noun}

convert
volume_up
konvertit {comm. gen.}

Synonyms (English) for "convert":

convert

Context sentences for "convert" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSpecify how many characters of the first word you want to convert into drop caps.
Här definierar du hur många tecken i det första ordet i stycket som ska utgöra anfang.
EnglishUse this command to convert the object into a metafile object (vector graphics) format.
Med det här kommandot omvandlar du objektet till ett metafilobjekt (vektorgrafik).
EnglishLet us hope its advances move us forward faster, and convert cynicism into renewed belief.
Låt oss hoppas att det för oss snabbare fram och omvandlar cynism till förnyad tro.
EnglishUse this function to convert the selected text into a table, or vice versa.
Med den här funktionen omvandlar du en text till en tabell eller omvänt.
EnglishTo convert radiants in degrees, it has to be multiplied with 180/Pi correspondingly.
Omvänt omvandlas radianer till grader genom multiplikation med 180 / p.
Englishsupport for developing countries as they convert to modern, mercury-free technology.
att stödja utvecklingsländer att ställa om till modern teknik som är ren från kvicksilver.
EnglishThe more compelling your landing pages, the more visitors will stay on your site and convert.
Ju mer fängslande målsidorna är, desto längre stannar besökarna på webbplatsen.
EnglishThis is where you convert the object into a bitmap object (pixel graphics, grid graphics).
Här omvandlar du objektet till ett bitmapobjekt (pixelgrafik, rastergrafik).
EnglishIt is important, however, that we now convert words into action.
Det är dock viktigt att vi så snabbt som möjligt skrider från ord till handling.
EnglishMuslims who convert to Christianity, for example, are oppressed.
Ett exempel är att muslimer som konverterar till kristendomen blir förtryckta.
EnglishClick this icon to convert a corner point or symmetrical point to a smooth point.
Klicka på den här ikonen för att göra om en hörnpunkt eller en symmetrisk punkt till en jämn punkt.
EnglishHowever, it is neither necessary nor appropriate to convert this idea into a directive.
Det är emellertid inte nödvändigt eller ändamålsenligt att lägga in denna idé i ett direktiv.
EnglishClick this icon to convert the selected point or points into corner points.
Med den här ikonen omvandlar du den aktuella punkten eller de markerade punkterna till hörnpunkter.
EnglishIt would be far better to convert the European Council of Ministers to a kind of Federal Council.
Det skulle vara mycket bättre att bygga om EU:s ministerråd till ett slags förbundsråd.
EnglishIt would be far better to convert the European Council of Ministers to a kind of Federal Council.
Det skulle vara mycket bättre att bygga om EU: s ministerråd till ett slags förbundsråd.
EnglishYou might find, for example, that these images help customers convert by reminding them of your brand.
Den här processen är som en kanal som leder till en omvandling eller ett affärsmål.
EnglishThe fines are so low that it is cheaper to ignore the law than to convert their production.
Bötesbeloppen är så låga att det är billigare att strunta i lagen än att ställa om produktionen.
EnglishI also have to say - mea culpa - that I am a late convert to early childhood education.
Jag måste också säga - mea culpa - att jag var sen att bli omvänd när det gäller förskoleverksamhet.
EnglishUse this command to convert an image to a pop-art format.
Om du klickar på den här ikonen omvandlas ditt grafikobjekt till ett popkonstdokument.
EnglishMy report urges the Commission to convert its pledges into tangible financial resources.
I mitt betänkande insisterar jag på att kommissionen omsätter sina löften i faktiska finansiella medel.