"correctly" translation into Swedish

EN

"correctly" in Swedish

SV
SV

EN correctly
volume_up
{adjective}

correctly (also: correct, decorous, exact, proper)
In principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
Detta system innebär i princip en korrekt tillämpning av Dublinkonventionen.
Switch on the iterations and the formulae will be calculated correctly.
Om du aktiverar iterationen beräknas formlerna korrekt.
Applications should be dealt with correctly and uniformly wherever they are submitted.
En ansökan måste behandlas lika korrekt och enhetligt överallt.

Context sentences for "correctly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
Anser ni att Europeiska centralbankssystemet fungerar ordentligt för närvarande?
EnglishWe correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.
Vi korrigerade med rätta detta i förhandlingarna och i trepartssamtalet den 2 april.
EnglishBut what is also important is to insist that the allocations are used correctly.
Däremot är det också viktigt är att poängtera anslagens korrekta användning.
EnglishMr President, I wonder if you could check that the interpretation came out correctly.
(EN) Herr talman! Jag undrar om ni skulle kunna kontrollera att tolkningen stämde.
EnglishPlease verify that your Advanced Preferences are set correctly and try again.
Kontrollera att värdena i Avancerade inställningar stämmer och försök igen.
EnglishThis is precisely what happened in Estonia, as Mrs Starkevičiūtso correctly stated.
Detta är precis vad som hände i Estland, som Margarita Starkevičiūtså riktigt påpekade.
EnglishSo I am satisfied that the Rules of Procedure were correctly followed.
Med detta konstaterar jag att förfarandet skedde i enlighet med arbetsordningen.
EnglishMr Barón Crespo, I would like to make sure I understand you correctly.
Herr Barón Crespo, jag skulle vilja vara säker på att jag verkligen förstår er.
EnglishAs Mr Vanhanen correctly said: 'We must open our eyes about Russia.'
Som Matti Vanhanen med rätta sa: ”Vi måste öppna våra ögon i fråga om Ryssland”.
EnglishIt states correctly that a lot of money is going to Western companies.
Han säger mycket riktigt att det går mycket pengar till västerländska företag.
EnglishMadam President, the Dutch version of Amendment No 38 has not been correctly worded.
Fru talman! Den nederländska versionen av ändringsförslag 38 är inte riktigt formulerad.
EnglishIt means that with the double-click, he or she will review the order correctly.
Det innebär att de med ett dubbelklick kan överblicka beställningen.
EnglishHe did not appear to be standing quite correctly – something was wrong with his balance.
Han verkade inte kunna stå ordentligt – det var något fel på hans balans.
EnglishMadam President, Commissioner Patten correctly said that we have no quarrel with Islam.
Fru talman! Kommissionär Patten sade helt riktigt att vi inte har något otalt med islam.
EnglishIt will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
Vi blir inte hjälpta av att växelkurserna utvecklas inkorrekt i förhållande till varandra.
EnglishAs the report correctly says, to some it means renationalisation.
Som det med rätta sägs i betänkandet innebär den för vissa åternationalisering.
EnglishIn that respect, the House is behaving absolutely correctly by proceeding to the final vote now.
I så måtto förhåller sig kammaren riktigt om den nu går till slutlig omröstning.
EnglishThe German writer Hans Enzensberger correctly foresaw what would happen.
Den tyske författaren Hans Enzensberger förutsåg vad som skulle hända.
EnglishAs he correctly guessed, some of these sounds were caused by activity on the surface of the Sun.
Som han helt riktigt gissade orsakades en del av ljuden av aktivitet på Solens yta.
EnglishIt is, of course, crucially important that the standards also be applied correctly in practice.
Det skall särskilt undersökas hur Europaparlamentet kan engageras i beslutsprocessen.