EN

cover {noun}

volume_up
1. general
Citizens should not be forced to pay twice for cover they do not need.
Medborgare bör inte tvingas att betala två gånger för ett skydd som de inte behöver.
Many of our assistants may lack proper social security and other cover.
Många av våra assistenter saknar förmodligen en ordentlig social trygghet och annat skydd.
There is also the problem of social welfare cover according to local law.
Problemet gäller också socialt skydd enligt lokal rätt.
Amendments Nos 10 and 11 cover exactly the same sort of problem but for particulates.
Ändringsförslagen 10 och 11 täcker exakt samma typ av problem men för partiklar i luften.
As a result of the analysis, the pipeline will be laid in the seabed with a covering of half a metre for about 20 km.
Som ett resultat av analysen kommer 20 km av ledningen på havsbotten att täckas över med ett halv meter tjockt täcke.
We want a balanced and logical compromise that will cover all sectors of the Doha round.
Vi vill ha en balanserad och logisk kompromiss som täcker alla områden i Doharundan.
As the front cover of The Economist said this week: Europe is not working!
Som The Economist uttryckte det på sitt omslag denna vecka: Europa arbetar inte!
She was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story.
Hon var redaktör på tidningen ID, och hon gav mig ett omslag.
Grattis, det kommer bli ett omslag.
cover
volume_up
pärm {comm. gen.}
cover (also: coverture)
It would be a piece of completely superfluous bureaucracy of the type which sends citizens running for cover, before expressing their opinions in elections and referenda.
Det vore ett stycke fullständigt onödig byråkrati av det slag som får medborgarna att ta betäckning och sedan visa sina åsikter i val och folkomröstningar.
2. insurance
cover
They have promised 24-hour cover during this period.
De har lovat täckning dygnet runt under denna period.
Moreover, the GSP's social clause does not cover a sufficiently broad geographical area.
Å andra sidan har den sociala klausulen GSP en otillräcklig geografisk täckning.
—Denmark already has a bank guarantee scheme, which provides shared cover for the risk of bank failure,
—Danmark har redan ett bankgarantisystem som ger solidarisk täckning i händelse av bankkonkurser.

Context sentences for "cover" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
Jag påminner om att direktivet om miljöansvar inte omfattar ekonomiska skador.
EnglishI emphasise that the UN reforms cover much more than just the Security Council.
Jag understryker att FN-reformerna omfattar mycket mer än bara säkerhetsrådet.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Ni har utsträckt direktivet så att det täcker alla djurarter, inte bara däggdjur.
EnglishThe regulations governing waste have not been adapted to cover this type of waste.
Den cyanidmetod som användes i Rumänien förbjuds genom det föreslagna direktivet.
EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
Och det begås med hänvisning till en lögn, nämligen den påstådda överproduktionen.
EnglishThat is why we must make it our long-term goal to cover costs through charges.
Därför behöver vi det långsiktiga målet med kostnadstäckning genom avgifterna.
EnglishWhen it has been used fraudulently, it is European citizens who cover the loss.
När de har utnyttjats bedrägligt är det EU:s medborgare som täcker förlusten.
EnglishI think we have covered everything we wanted to cover before launching into the vote.
Jag tror att vi har tagit upp allt vi ville ta upp innan vi går till omröstning.
EnglishThe second point that I want to cover is the basic problem of humanity in this world.
För det andra vill jag nämna mänsklighetens grundläggande problem i dagens värld.
EnglishIf so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
Är det exportstöd som den franska regeringen avser lämna, förenligt med artikel 92.
EnglishCreate a Sitemap that includes URLs from all the sites that you want to cover.
Skapa en webbplatskarta med webbadresser från alla webbplatser som ska ingå.
EnglishThe cloak of so-called democratic elections can by no means cover that up.
Täckmanteln med så kallade demokratiska val kan inte på något sätt dölja detta.
EnglishI support both reports as they are well written and cover the most important points.
Myndigheterna och decentraliseringen av myndigheter är en del av regionaliseringen.
EnglishIn addition, of course, it does not cover all the matters in the third pillar.
Dessutom omfattar den, naturligtvis, inte alla frågor i den tredje pelaren.
EnglishAnd cover it up with a backwards cap, and, like, we're expected to swoon?
Och täckt över det med en bakåtvänd keps, och, typ, förväntar sig att imponera?
EnglishI wished to suggest that this proposal should also cover maritime fuels.
Jag ville föreslå att man skulle inkludera även marina bränslen i detta förslag.
EnglishWater levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
Vattennivåerna är inte på väg att stiga och översvämma Bangladesh, tvärtom.
EnglishIs there a simple way to achieve licences that cover all rights all over Europe?
Finns det något enkelt sätt att skapa licenser som täcker alla rättigheter i hela Europa?
EnglishThese cartoons would be transparent and would cover half the visual field, like a screen.
Dessa tecknade bilder var transparenta och täckte halva synfältet, som en skärm.
EnglishWe play on each other's strengths and help cover each other's weaknesses.
Om vi alla utnyttjar sina starka sidor och hjälps åt att dölja våra svagheter.