"cull" translation into Swedish

EN

"cull" in Swedish

EN cull
volume_up
{noun}

cull
volume_up
utgallring {comm. gen.}
There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
Man tillämpar en obligatorisk utgallring av avkomma till djur med bekräftad BSE.
On mass slaughter, my group has an amendment to delete pre-emptive culling.
I fråga om masslakt har min grupp ett ändringsförslag att låta förebyggande utgallring utgå.
The proposal also allows for the culling of animals and the compensation to farmers for loss of culled animals.
Förslaget tillåter också utgallring av djur och kompensation till jordbrukare för förlusten av utgallrade djur.

Synonyms (English) for "cull":

cull

Context sentences for "cull" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe cull was an essential weapon in bringing the disease under control.
Avlivningen var ett viktigt vapen när det gällde att få sjukdomen under kontroll.
EnglishThese relate to the legality and effectiveness of the contiguous cull.
Dessa rör lagligheten och effektiviteten av avlivningen av mottagliga djur.
EnglishI believe that we must continue to cull if we wish to regain our disease-free status.
Jag anser att vi är tvungna att göra det om vi vill ha tillbaka vår status som mul- och klövsjukefria.
EnglishI believe that a discussion and an agreement of this kind should include the issue of the seal cull.
Jag anser att diskussioner och förhandlingar av det här slaget bör omfatta frågan om sälslakt.
EnglishThe courts found in favour of government action with regard to the contiguous cull.
Domstolarna dömde till regeringens fördel när det gällde åtgärderna i samband med avlivningen av mottagliga djur.
EnglishFourthly, I also welcome the fact that the general cull of the herd when BSE appears is abolished.
För det fjärde välkomnar jag också att allmän slakt av besättningen vid förekomst av BSE avskaffas.
EnglishI reject claims regarding the legality of the cull.
Jag förkastar de påståenden som ifrågasätter om avlivningen var laglig.
EnglishThe cull is cruel and it is not worthy of a civilised country.
Slakten är grym och inte värdig ett civiliserat land.
EnglishThe reality is that the contiguous cull was legal.
I verkligheten var avlivningen av mottagliga djur laglig.
EnglishHe says that the seal cull in Canada is sustainable.
Han säger att sälslakten i Kanada är hållbar.
EnglishA further cull, as we know, is on the way and this clears the way for the five points that were agreed at Florence.
Vi känner till att ytterligare en urgallring är aktuell vilket banar väg för de fem punkter som avtalades i Florens.
EnglishThis cull continues for new BSE cases.
Denna utsortering fortsätter för nya BSE-fall.
EnglishWhilst very regrettable, the cull was perceived at the time as the most effective measure to end the outbreak.
Samtidigt som det är mycket beklagligt, ansågs avlivning vid tidpunkten vara den effektivaste åtgärden för att få stopp på utbrottet.
EnglishI am sure we all recall the problems related to BSE and avian influenza, when it proved necessary to cull millions of animals.
Jag är säker på att vi alla minns problemen med BSE och fågelinfluensan, då vi var tvungna att slakta miljontals djur.
EnglishBut we must not give people the impression that the animals are healthy as a result of vaccination, and that we do not need to cull them.
Men vi får inte suggerera människor till att tro att djuren sedan är friska och att de sjuka exemplaren inte måste avlivas.
EnglishWith this background of economic and social disaster, why is preventative vaccination not being carried out, instead of resorting to a pre-emptive cull?
Varför inför man inte skyddsvaccinering mot bakgrund av denna ekonomiska och sociala katastrof, utan att fördenskull slakta senare?
EnglishWhat we currently propose is to relax this directive, so that we do not cull all the fish, but only the fish that are found to be diseased.
Det man för närvarande föreslår oss är att mjuka upp direktivet, så att man inte slaktar hela beståndet, utan bara avlivar fiskar som förklarats sjuka.
EnglishIn Cumbria, where the outbreak was spreading out of control, we told the farmers that they would have to slaughter even healthy animals in a preventative cull.
I Cumbria, där sjukdomen spred sig utom kontroll, sade vi till jordbrukarna att de skulle vara tvungna att slakta även friska djur i förebyggande syfte.
EnglishOn the matter of the legality of the cull in the UK, it is quite unacceptable that, based on two court cases alone in Britain, the cull had a legal basis.
När det rör frågan om avlivningens laglighet i Förenade kungariket, är det helt oacceptabelt att avlivningen hade laglig grund på grundval av endast två domstolsmål i Förenade kungariket.
EnglishIt was the UK Government that was so worried that a general election was being delayed that they had what was called the ‘ contiguous cull’, which slaughtered millions of animals unnecessarily.
Det var den brittiska regeringen som var så orolig över att parlamentsvalet höll på att fördröjas att den införde så kallad slakt i angränsande områden, och miljoner djur slaktades i onödan.