"culpable" translation into Swedish

EN

"culpable" in Swedish

EN culpable
volume_up
{adjective}

culpable (also: guilty, liable, owing, beholden)
He pleaded guilty to culpable homicide and the judge set him free.
Han erkände sig skyldig till mord, och domaren släppte honom fri.
Nothing, I repeat , excuses terrorist acts, but Tony Blair must wake up to the fact that his actions make him culpable.
Men Tony Blair måste bli på det klara med att hans agerande gör honom skyldig.
Why is it that the least culpable are bearing the brunt of these proposals and other proposals that emanate in the name of conservation?
Varför är det de som är minst skyldiga som bär största delen av bördan från dessa förslag och liknande som tas fram i bevarandets namn?
I am sorry to say that some people have demonstrated senseless greed, especially in Greece; however, many others have demonstrated culpable greed.
Många andra har dock uppvisat klandervärd snikenhet.
If this is to become the case, when food safety issues arise, consumers will have less bureaucracy to deal with and a better idea of who is culpable.
Om det blir på det viset kommer konsumenterna inte att behöva tampas med lika mycket byråkrati och de kommer att få en klarare bild av vem som klandervärd.

Synonyms (English) for "culpable":

culpable

Context sentences for "culpable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU Council and Commission are also culpable in demanding savage cuts in Ireland.
Rådet och kommissionen är också skyldiga till att ha krävt hårda nedskärningar på Irland.
EnglishUnfortunately, those most at risk are the least culpable in creating this situation.
De som drabbas värst, är tyvärr de som har minst skuld i att denna situation har uppstått.
EnglishOur fellow Member committed a road traffic offence, which is a culpable offence but not a crime.
Zimeray bör enligt min mening få fortsätta åtnjuta parlamentarisk immunitet.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Medlemmarna i olika väpnade gäng i östra Demokratiska republiken Kongo är skyldiga till denna massvåldtäkt.
EnglishThese, though, must be aimed only at the terrorists and must not make an entire people culpable.
Men dessa måste uteslutande rikta sig mot terroristerna och får inte ställa ett helt folk till svars!
EnglishThe country's regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Den icke oskyldiga nuvarande regimen i landet har här lyckats gå fria i förhandlingarna.
EnglishThe country' s regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Den icke oskyldiga nuvarande regimen i landet har här lyckats gå fria i förhandlingarna.
EnglishWe must question whether keeping data anonymous is not a culpable omission at a specific point in time.
Vi måste fråga oss om det inte vid vissa tillfällen kan vara en straffbar försummelse att låta data vara anonyma.
EnglishCertainly, many of the reasons for the problems of Europe lie in this culpable and deliberate undervaluation.
Säkerligen finns många av anledningarna till Europas problem i denna klandervärda och medvetna underskattning.
EnglishOur fellow Member committed a road traffic offence, which is a culpable offence but not a crime.
Det brott som begåtts av vår kollega är ett trafikbrott i samband med motorvägskörning, en förseelse snarare än ett riktigt brott.
EnglishI and we will be culpable on both issues if I and we fail to take action to ensure that neither happens.
Jag och vi kommer att vara skyldiga i båda fallen om jag och vi underlåter att agera för att se till att ingetdera inträffar.
EnglishFirstly, what is the history of the culpable recycling feed mill in terms of compliance with EU regulations?
Vilken är för det första bakgrunden till den skyldiga fabriken för livsmedelsåtervinning när det gäller efterlevnaden av EU:s bestämmelser?
EnglishHe deserves more than the culpable neglect to which he is condemned by the inconsistent indignation of some of my fellow Members.
Han förtjänar mer än den nonchalans som han så beklagligt utsätts för genom några av mina parlamentskollegers kränkningar.
EnglishIf either steps back from this it is breaking faith with the electorate and is culpable of wrecking the process.
Om någon av institutionerna backar i frågan, tappar väljarna förtroendet och institutionen bär ansvaret för att man skjutit processen i sank.
EnglishThe problem was that they did not show any independence of mind in challenging culpable business partners and the executive board.
Problemet var att de inte uppvisade något oberoende genom att ifrågasätta straffskyldiga affärspartner och bolagets direktion.
EnglishTwenty years ago our inability to act together on foreign policy matters was not regarded as either surprising or culpable.
För tjugo år sedan betraktades vår oförmåga att agera gemensamt i utrikespolitiska frågor varken som förvånansvärt eller klandervärt.
EnglishWhy is it that the least culpable are bearing the brunt of these proposals and other proposals that emanate in the name of conservation?
Varför är det de som är minst skyldiga som bär största delen av bördan från dessa förslag och liknande som tas fram i bevarandets namn?
EnglishEven within our own Member States, this practice, although prohibited, has many followers who are very often shown culpable leniency.
Fastän det är förbjudet har denna sedvänja många anhängare också i våra medlemsländer där de ofta drar nytta av att man överser med brottet.
EnglishThose articles were drawn up and adopted with culpable negligence despite the warnings I gave in my counter-report on the Treaty of Nice.
Dessa artiklar har skrivits och antagits med en olovlig nonchalans, trots de varningar jag utfärdade i mitt motbetänkande om Nicefördraget.
EnglishWhile we now have a very strong presence in Latin America, there are other regions, Asia in particular, that we have been positively culpable in neglecting.
Vår närvaro i Latinamerika är nu mycket stark, men det finns andra regioner, i synnerhet Asien, som vi verkligen har försummat.