"to cultivate" translation into Swedish

EN

"to cultivate" in Swedish

EN

to cultivate [cultivated|cultivated] {verb}

volume_up
We must cultivate this approach at all levels of education.
Vi måste odla denna kultur på alla nivåer i utbildningen.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
Farmers are often forced to cultivate a product and, if the product does not do well, it is destroyed.
Jordbrukarna är ofta tvingade att odla en viss gröda, och när denna gröda inte går bra, blir de ruinerade.
Finally, with ten thousand years of catching up to do on those who work the land, consideration should perhaps be given to cultivating the sea.
Slutligen, herr talman, med tiotusen års eftersläpning, tiotusen år efter bönderna på land, bör vi kanske fundera på att börja bruka haven.
The appropriations are needed for pilot projects, research, information exchange and also to cultivate more positive attitudes towards the use of renewable energy.
Det måste användas till pilotprojekt, forskning, informationsutbyte samt till att bilda positiv opinion för användningen av förnybara energikällor.
Mechanising and destroying the landscape to allow it to be cultivated more easily is not an acceptable alternative.
Mekanisering och förstörelse av landskapet för att effektvare kunna bearbeta det är inget godtagbart alternativ.
This is yet another attempt to give pseudo-democratic coverage and cultivate self-delusion as to the role of the Ε U and the European Parliament in the global imperialist system.
Detta är ytterligare ett försök att ge pseudodemokratisk täckning och ägna sig åt självbedrägeri när det gäller EU: s och Europaparlamentets roll i det globala imperialistiska systemet.

Context sentences for "to cultivate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Council therefore sees this as an aspect we should like to try to cultivate further.
Rådet ser detta således som en aspekt som vi gärna vill försöka bevaka ytterligare.
EnglishIs Parliament prepared to cultivate its own garden, Mr President?
Herr ordförande! Är detta parlament också berett att rensa ogräs i sin egen trädgård?
EnglishIt will at the same time cultivate goodwill amongst the Iraqi civilian population.
Det föder också goodwill hos den irakiska civilbefolkningen.
EnglishThis will cultivate the credibility expected of Parliament.
Detta kommer att stärka den trovärdighet som förväntas av Europaparlamentet.
EnglishIt is important that we cultivate and preserve this multiculturality.
Det är viktigt att vi odlar och bevarar denna kulturella mångfald.
EnglishSuch an environment does not cultivate consumer confidence, domestic demand or domestic growth.
En sådan miljö främjar inte hushållens förtroende, inhemsk efterfrågan eller inhemsk tillväxt.
EnglishThere are often national laws which cultivate such attitudes and send out the wrong messages.
Ofta finns det nationell lagstiftning som stöder en sådan inställning och sänder ut fel signaler.
EnglishReproduction seed, which farmers themselves cultivate, is at times much more of a problem.
Det som i vissa hänseenden är besvärligare är utsäde för eftersådd, som jordbrukare själva producerar.
EnglishHow can employees cultivate alternative plans if they receive information far too late?
Hur skall väl arbetstagare kunna lägga fram alternativa planer, om de blir informerade alldeles för sent?
EnglishSuch an environment does not cultivate consumer confidence, domestic demand or domestic growth.
Vi behöver verkliga energialternativ för att motverka detta.
EnglishWe therefore have to cultivate democratic institutions.
Vi måste alltså utveckla de demokratiska institutionerna.
EnglishBehind our trade barriers there is the risk that we will cultivate the seeds of more international conflict.
Bakom våra handelsbarriärer finns det en risk att vi odlar fröna till fler internationella konflikter.
EnglishThe suggestion that no single farm payment can be received by farmers who cultivate these crops is utterly nonsensical.
Förslaget att jordbrukare som odlar sådana grödor inte ska få något stöd överhuvudtaget är fullständigt orimlig.
EnglishThat is why it is important to cultivate a policy that strengthens democracy and prosperity in the Union's neighbouring regions.
Därför är det viktigt att utveckla en politik som förstärker demokratin och välfärden inom grannområdena.
EnglishThat is how to cultivate a stock.
Det är på detta sätt man odlar upp ett bestånd.
EnglishÅsberg continues, “This is not completely natural for humanists and social scientists, who traditionally cultivate human interests.”
Något som inte är helt självklart för humanister och samhällsvetare som traditionellt renodlar mänskliga intressen, säger hon.
EnglishIn return, however, certain political forces in Europe should not cultivate fears for internal reasons or fabricate catastrophic scenarios.
I gengäld bör vissa politiska krafter i Europa inte spä på farhågorna av inrikespolitiska skäl eller måla upp katastrofscenarier.
EnglishWe must all cultivate awareness of this dimension if we do not want our economy to stop being competitive with other economies.
Vi måste alla öka medvetenheten om denna aspekt, om vi vill att vår ekonomi även i fortsättningen skall kunna konkurrera med andra ekonomier.
EnglishAnd Maitreya then kept him in heaven for five years, dictating to him five complicated tomes of the methodology of how you cultivate compassion.
Maitreya behöll honom i himlen i fem år, dikterade för honom fem komplicerade luntor med metoderna för hur du odlar medkänsla.
EnglishLastly, I urge you to cultivate your good relations with the Americans, but London is closer to Brussels than to Washington.
Är det att undra på att folk klagar över ett demokratiskt underskott i EU när debatterna om nya lagar i ministerrådet äger rum inom stängda dörrar?