EN cultivated
volume_up
{adjective}

cultivated (also: garden)
volume_up
odlad {adj.}
Over 2000 hectares of cultivated land has also been destroyed.
Över 2 000 hektar odlad mark har också förstörts.
Natura 2000 needs natural, untouched land that is not wooded or cultivated, in other words wetlands.
Natura 2000 behöver naturlig, orörd mark som inte är skogbevuxen eller odlad, med andra ord våtmarker.
We need reliable information on final beneficiaries, the number of animals kept and the surface area being cultivated.
Vi behöver tillförlitliga uppgifter över slutmottagarna och antalet hållna djur och odlad yta.
cultivated (also: erudite, fine, literate, polite)
volume_up
bildad {adj.}
cultivated (also: fine, polite, lettered)
Mr Gollnisch is far too cultivated and intelligent not to have realised that his remarks were in danger of being condemned by French law.
Bruno Gollnisch är alldeles för kultiverad och intelligent för att inte ha insett att det fanns en risk för att hans yttranden skulle fördömas enligt fransk lag.
Mr Gollnisch is far too cultivated and intelligent not to have realised that his remarks were in danger of being condemned by French law.
Bruno Gollnisch är alldeles för kultiverad och intelligent för att inte ha insett att det fanns en risk för att hans yttranden skulle fördömas enligt fransk lag.
cultivated
This is sheer hypocrisy because thousands of hectares are still awaiting reforestation in vain, and now we want reforestation in areas where the land can be cultivated!
Det är hyckleri, fru ordförande, för tusental hektar mark väntar på att planteras med skog utan att det blir av, och vi vill plantera skog på uppodlad jord!

Synonyms (English) for "cultivated":

cultivated

Context sentences for "cultivated" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe only GMO crop currently cultivated in the European Union is Bt-maize MON 810.
Den enda genmodifierade gröda som för närvarande odlas i EU är Bt-majsen MON 810.
EnglishAll possible steps must be taken to preserve the biodiversity of cultivated plants.
Alla åtgärder måste vidtas för att skydda de odlade växternas biologiska mångfald.
EnglishOf the 210 fields cultivated, half were modified and half were conventional.
Av de 210 odlade fälten var hälften genmodifierade och hälften konventionella.
EnglishCodecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Medbeslutande kommer till stånd när denna metod brukas under processens gång.
EnglishParliament has cultivated a high profile with respect to human rights.
Parlamentet har odlat en hög profil med respekt för de mänskliga rättigheterna.
EnglishHaving more cultivated products contributes towards biofuels as well as food.
Mer odlade produkter bidrar både till biobränslen och till livsmedel.
EnglishDialogue is being cultivated in a variety of ways, including an annual summit.
Dialogen sker på många olika sätt, t.ex. vid ett årligt toppmöte.
EnglishThese rules date from a period when GMOs were not generally cultivated or imported.
Dessa bestämmelser går tillbaka till en tid då GMO i allmänhet inte odlades eller importerades.
EnglishThe requirement for very large cultivated areas, even in island regions, is a typical example.
Kravet på mycket stora odlade arealer även i ö-regionerna är utmärkande.
EnglishThese contacts will continue to be cultivated in the months ahead even after accession.
Vi kommer att upprätthålla dessa kontakter under de kommande månaderna – även efter anslutningen.
EnglishFurthermore, many of the holdings on which tobacco and cotton are cultivated cover only a small area.
Många av jordbruksodlingarna för tobak och bomull täcker dessutom bara en liten yta.
EnglishIn the face of the internationalisation of communism, we cultivated national reflexes in the people.
Inför internationaliseringen av kommunismen odlade vi människors nationella reflexer.
EnglishShould not reality be cultivated over and above airy ideals?
Bör vi inte rätta oss efter hur verkligheten ser ut och avstå från att bygga luftslott?
EnglishBut these are specialist niches, and there is a great deal too much cultivated tobacco for these uses.
Men detta är små nischer, och det odlas alltför mycket tobak på denna nivå.
EnglishTens of thousands of hectares of cultivated land and a large number of cattle farms were completely burned.
I stället bör han offentligt lova omedelbar hjälp med återuppbyggnadsarbetet.
EnglishSince before the Roman invasion, vines were being cultivated in La Rioja and wine was being produced.
Redan före den romerska invasionen odlades vinstockar i Riojaområdet, och man tillverkade vin.
EnglishWe are all aware that a substantial amount of agricultural land is not being cultivated and is becoming degraded.
Vi vet alla att en stor del av jordbruksmarken inte odlas och håller på att försämras.
EnglishThese three crops are cultivated in the same geographical area.
Dessa tre grödor odlas inom samma geografiska område.
EnglishShould not reality be cultivated over and above airy ideals?
Det viktiga måste ju vara hur verkligheten är beskaffad.
EnglishCultivated fields just appear as odd patches in the midst of the forest.
Åkerarealer bildar bara öar inne i skogen.