EN

cure {noun}

volume_up
1. general
Such advances offer a potential cure for hitherto incurable diseases.
Dessa framsteg erbjuder ett potentiellt botemedel för hittills obotliga sjukdomar.
The rapporteur's proposed cure arouses disagreement on many points.
Det botemedel som föredraganden föreslår är felaktigt på flera punkter.
Are these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Är de bindande målen verkligen det fantastiska botemedel de alltid hyllas som här?
cure (also: fine, penance, ticket)
volume_up
bot {comm. gen.}
The cure it suggests includes a financial transaction tax.
Den bot som föreslås omfattar en skatt på finansiella transaktioner.
There seemed to be no cure for this Meggendorferitis.
Det verkade inte finnas någon bot mot Meggendorfitis.
You are talking about prevention, diagnosis, treatment and cure.
Ni talar om förebyggande, diagnos, behandling och bot.
cure (also: box, treatment)
volume_up
kur {comm. gen.}
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
EU är dock inte en krycka eller kur för ekonomisk kris.
In substance, this supposed remedy would not cure anything; in fact it would do quite the opposite.
I grund och botten ger denna påstådda kur ingen bot, nej tvärtom.
The cure will be hard to endure, but, hopefully, the loans now being spoken about will help to soften the negative effects of economic reform on the lives of the people.
Det är en tuff kur, men förhoppningsvis skall de nu nämnda lånen hjälpa till att lindra ekonomireformens negativa effekter på medborgarnas liv.
   Mr President, if there is one certainty about cancer it is that early diagnosis increases the chances of cure.
Om en sak är säker när det gäller cancer, så är det att en tidig diagnos ökar chanserna till tillfrisknande.
cure
I refuse, however, to believe that research into the curing of diseases must involve the use of human embryos.
Men att forskning som avser botande av sjukdomar måste använda sig av mänskliga embryon, det vägrar jag att tro på.
cure
2. religion

Context sentences for "cure" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) ”Det är bättre att förebygga än att behandla”, är mottot för kommissionen.
EnglishThe principle that prevention is better than cure has proven to be true here.
Principen att det är bättre att förebygga än att bota har visat sig vara riktig.
EnglishThe citizens' initiative is not the cure for all our ills, but it can be a huge help.
Medborgarinitiativet blir inget universalmedel, men det kan bli till stor hjälp.
EnglishThere is an expression in Dutch that says: prevention is better than cure.
Det finns ett uttryck som lyder så här: ”det är bättre att förebygga än att bota”.
English'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
”Enkelt” - om inte sjukdomen dödar fiskerisektorn så kommer ”botemedlet” att göra det.
EnglishAnd they kept on using the existing cure that they had on the two-year-olds and up.
Och de fortsatte använda botemedlet de redan hade på tvååringar och äldre.
EnglishAre these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Är de bindande målen verkligen det fantastiska botemedel de alltid hyllas som här?
EnglishOnce the disease has been diagnosed, it has to be treated so as to cure the patient.
När sjukdomen väl har diagnostiserats måste den behandlas så att patienten blir frisk.
EnglishThere is an expression in Dutch that says: prevention is better than cure.
Det finns ett uttryck som lyder så här: ” det är bättre att förebygga än att bota ”.
EnglishBut of course the saying " prevention is better than cure " applies here too.
Men även här gäller naturligtvis talesättet " det är bättre att förebygga än att bota ".
EnglishThe Commission should remember that "an ounce of prevention is worth a pound of cure' .
Kommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas" .
EnglishBut of course the saying "prevention is better than cure" applies here too.
Men även här gäller naturligtvis talesättet "det är bättre att förebygga än att bota".
EnglishWe hope, however, that the cure does not turn out to be worse than the disease.
Vi hoppas dock att botemedlet inte visar sig vara värre än sjukdomen.
EnglishThe Commission should remember that " an ounce of prevention is worth a pound of cure '.
Kommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas ".
EnglishHowever, according to an excellent proverb, prevention is better than cure.
Men enligt ett utmärkt ordspråk är det bättre att förebygga än att bota.
EnglishSuch advances offer a potential cure for hitherto incurable diseases.
Dessa framsteg erbjuder ett potentiellt botemedel för hittills obotliga sjukdomar.
EnglishAid relieves the risk of famine, but does not cure the evils which cause it.
Biståndet lindrar risken för hungersnöd, men botar inte det onda som är orsaken till den.
EnglishOur policy is foresight, because prevention is always cheaper than cure.
Vår politik är att förutse eftersom det alltid är billigare att förebygga än att bota.
EnglishThe large countries of the euro area are ailing, but their cure can only come from themselves.
De stora länderna i euroområdet är krassliga, men de kan bara hjälpa sig själva.
EnglishWe should stop dreaming of cure-all renewable energy sources and remain realistic.
Vi måste sluta drömma om universalmedel i form av förnybara energikällor och vara realistiska.

Synonyms (English) for "cure":

cure