EN

current {noun}

volume_up
1. general
current (also: burst, outflow, outpouring, shower)
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the current flood of migrants is a serious problem, and it is a European one.
Den senaste tidens ström av migranter är ett allvarligt problem för EU.
The aim of this project is to study the disturbance levels in voltage and current that lighting equipment can be exposed to in the future.
Syftet med detta projekt är att studera störningsnivåer i spänning och ström som belysningsutrustning kan utsättas för i framtiden.
current (also: bore, course, run)
The current crisis and the resignation of the outgoing Commission under pressure from Parliament have primarily been caused by the Commission's gradual loss of authority.
Den kris vi i dag upplever, kommissionen som avgått efter parlamentets påtryckningar, orsakades till att börja med av att kommissionen förlorat i auktoritet, under månadernas och årens lopp.
current
2. electronics
current
We do not know how ordinary electric currents and magnetic fields affect us.
Vi vet inte hur vanlig elström eller magnetfält påverkar oss.
This final solution, where electric current is concerned, must be moderately distant from the solutions in the second package, otherwise the introduction of the third package would not make sense.
Den slutliga lösningen, som rör elström, måste skilja sig lagom från lösningarna i det andra paketet, annars är det meningslöst att införa ett tredje paket.

Synonyms (English) for "current":

current

Context sentences for "current" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishAll Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.
Alla medlemsstater satsar enorma resurser på att bekämpa den pågående epidemin.
EnglishThe document includes a timetable for the completion of the current negotiations.
I dokumentet finns en tidsplan för slutförandet av de pågående förhandlingarna.
EnglishWe are facing many serious challenges, not least the current economic crisis.
Vi står inför många svåra utmaningar, inte minst den pågående ekonomiska krisen.
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
Att det måste ske ett trendbrott - för att uttrycka det milt - är också helt klart.
EnglishThis is the background to our current debate on the new proposal for a Regulation.
Det är i detta sammanhang som vi nu diskuterar det nya förslaget till förordning.
EnglishWe do not believe that regulatory change is appropriate at the current time.
Vi anser inte att det är lämpligt med lagstiftningsförändringar i det här läget.
EnglishMr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
Herr talman! Ni har ett exemplar av den gällande arbetsordningen framför er.
EnglishMr President, the current focus of global politics is the future of our planet.
(EN) Herr talman! Världspolitikens fokus ligger just nu på planetens framtid.
EnglishFor the programme in question, the sum at current prices amounts to EUR 400 million.
För programmet i fråga uppgår beloppet i gällande priser till 400 miljoner euro.
EnglishThe current debate on a new public health programme is only feeding my concern.
Nu när det diskuteras om ett nytt folkhälsoprogram, blir min oro bara större.
EnglishThe current Treaties do not allow us fully to achieve all of these objectives.
De befintliga fördragen ger oss inte utrymme att nå alla dessa mål till fullo.
EnglishNobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Ingen behöver förkorta existerande helgtrafikförbud med så mycket som en minut.
EnglishParliament and the Council adopted the current decision less than five years ago.
Parlamentet och rådet antog det gällande beslutet för mindre än fem år sedan.
EnglishCurrent developments in Ukraine (motions for resolutions tabled): see Minutes
Den senaste utvecklingen i Ukraina (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Mina kolleger anser troligen att dessa är bättre partner än den sittande regeringen.
EnglishSteps have been taken, but more needs to be done than the current report proposes.
Vissa steg har tagits men vi måste göra mer än vad som föreslås i detta betänkande.
EnglishI believe that the current directive and the report speak a different language.
Jag tror att det framlagda direktivet och betänkandet talar ett annat språk.
EnglishOne particular General has urged us to prepare for current and future conflicts.
En general föreslår oss att vara beredda för konflikter i dag och i morgon.
EnglishAs it is, the EU has no current competence in health matters, nor should it seek them.
Som det är nu har EU ingen behörighet i hälsofrågor, och bör inte heller ha det.