"cutthroat" translation into Swedish

EN

"cutthroat" in Swedish

EN cutthroat
volume_up
{noun}

cutthroat (also: manslayer, murderer, slayer, assassin)
volume_up
mördare {comm. gen.}

Synonyms (English) for "cutthroat":

cutthroat

Context sentences for "cutthroat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
Konkurrensen inom Europeiska unionen och den internationella marknaden är mördande.
EnglishOnly then will they be able to survive against cut-throat competition worldwide.
Det är bara på det sättet som de kan överleva i den världsomfattande konkurrensstriden.
EnglishWe will, in the next 20 years, need to focus on cut-throat competition at world level.
Under de kommande 20 åren kommer vi att behöva inrikta oss på knivskarp konkurrens på världsnivå.
EnglishMadam President, there is cut-throat competition in the world today.
föredragande av yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. - Fru talman!
EnglishIt was firmly established from the outset that this was not to be a cut-throat liberalisation.
Det fastslogs klart och tydligt redan från början att det här inte skulle vara en tygellös liberalisering.
EnglishIn an economy where competition is cut-throat, digital information must be able to offer quality.
I en ekonomi ytterst grundad på konkurrens måste digital information kunna erbjuda en tillräckligt hög kvalitet.
EnglishIs it the cut-throat competition for jobs, is it particular hotbeds of crime, is it dangerous residential environments?
På arbetsmarknadens konkurrens och utstötning, på kriminella härdar, på farlig boendemiljö?
EnglishCut-throat competition at Member-State level is taking the place of organising fair competition at corporate level.
Mördande konkurrens på medlemsstatsnivå tar över från organiserandet av rättvis konkurrens på företagsnivå.
EnglishThe price competition is cut-throat, not only in the road-transport sector but also between the different modalities.
Det är tal om en jättelik priskonkurrens, inte bara inom vägtransportsektorn utan även olika transportsätt emellan.
EnglishThe competition among airports to be the first or second level in the open skies hierarchy is proving cut-throat in my country.
Konkurrensen mellan flygplatser om att utgöra den första eller andra nivån i det gemensamma luftrummets hierarki är mördande i mitt land.
EnglishWe must, in the face of cut-throat global competition, look for more focus, more substance and more connection between research and infrastructure.
Inför en mördande global konkurrens måste vi eftersträva en tydligare fokusering, mer substans och ett bättre samband mellan forskning och infrastruktur.
EnglishFact number two: national governments are deterring the people Europe needs if we are to compete - indeed, to survive - in a cut-throat global market.
Faktum nummer två: De nationella regeringarna stoppar de människor som EU behöver för att vi ska kunna konkurrera, ja överleva, på den tuffa globala marknaden.
EnglishThis competition is becoming more cut-throat not only on the supply side of our market, but also on the demand side of the market of raw materials and energy.
Denna konkurrens blir alltmer mördande, inte bara i fråga om tillgång på marknaden utan också i fråga om efterfrågan på marknaden av råvaror och energi.
EnglishIn the cut-throat world of tendering, all too often companies can be pushed into cost-cutting measures and I would not like to see safety measures being sacrificed.
Under den knivskarpa konkurrens som råder vid upphandlingar, kan företag alltför ofta pressas att sänka kostnaderna, och jag vill inte vara med om att det blir säkerhetsaspekterna som offras.
EnglishIs it because of cut-throat and globalised competition that industrialists have allowed this sector to become a way of recycling all the waste from the agri-foodstuffs industry?
Är det på grund av den vilda och globaliserade konkurrens som denna sektors industrier ägnar sig åt som den har omvandlats till en återvinningssektor för avfall från livsmedelssektorn?
EnglishBy that, I mean we need to put in place preventive measures to avoid the cut-throat competition that would lead to monopolies the way it did in the United States and in Australia.
Med det menar jag att vi måste skapa förebyggande åtgärder för att undvika en mördande konkurrens som skulle leda till monopol på det sätt som det gjorde i Förenta staterna och Australien.
EnglishUnfortunately, the organization of the market in bananas was used to trigger cut-throat competition between major fruit importers and corporate interests in Europe and elsewhere.
Införandet av bananmarknadsorganisationen har tyvärr använts för att sätta i gång en obarmhärtig undanträngningskonkurrens mellan de stora fruktimportörerna och koncerner, och detta även i Europa.
EnglishCutthroat competition in the air seems to be leading to a lowering of safety standards and we have seen a lot of accidents recently which I know will be investigated and we will see what turns up.
Den mördande konkurrensen i luften verkar leda till lägre säkerhetsnormer och vi har sett många olyckor på senare tid, som jag vet kommer att undersökas, men vi får se vad som kommer ut av dem.