"danger" translation into Swedish


Did you mean: dänga
EN

"danger" in Swedish

SV

EN danger
volume_up
{noun}

1. general

danger (also: fear, hazard, menace, risk)
volume_up
fara {comm. gen.}
It should be international institutions that identify impending danger.
Det bör internationella institutioner som varsnar en överhängande fara göra.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Det fanns också en fara att en bedömning skulle identifieras med en viss nationalitet.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
Detta handlar inte om inblandning, utan om hjälp till ett folk i fara.
danger (also: adventure, hazard, jeopardy, peril)
volume_up
risk {comm. gen.}
The simple and short answer from this Parliament is that no such danger exists.
Det enkla och korta svaret från detta parlament är att ingen sådan risk föreligger.
There is a danger that these structural imbalances will become even more marked.
Det finns risk för att den strukturella obalansen förstärks.
There is a danger that Ireland will no longer be perceived as neutral.
Det finns en risk för att Irland inte längre kommer att uppfattas som neutralt.

2. business

danger (also: peril, risk)
volume_up
fara {comm. gen.}
It should be international institutions that identify impending danger.
Det bör internationella institutioner som varsnar en överhängande fara göra.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Det fanns också en fara att en bedömning skulle identifieras med en viss nationalitet.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
Detta handlar inte om inblandning, utan om hjälp till ett folk i fara.

Synonyms (English) for "danger":

danger
English

Context sentences for "danger" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLocal media have also reported on the danger of contamination with heavy metals.
Lokala medier har också rapporterat om risker för föroreningar från tungmetaller.
EnglishIt threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.
Det hotar löntagarnas rättigheter, och det riskerar att leda till social dumpning.
EnglishColleagues here, federalist or Euro-sceptic, should all be aware of the danger.
De federalistiska och euroskeptiska kollegerna här bör vara medvetna om faran.
EnglishBut this right was always in danger of being changed, restricted or abolished.
Emellertid var denna rätt alltid hotad att justeras, inskränkas eller upphävas.
EnglishSo long as nuclear weapons exist, there is a danger of them being used in error.
Risken för att kärnvapen används av misstag kvarstår så länge kärnvapen finns kvar.
EnglishConsequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
Risken för en upplösning och åternationalisering fortsätter följaktligen att öka.
EnglishThis is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
Detta är obestridligen en högriskteknik som utsätter befolkningen för faror.
EnglishThis is the great danger that will affect the final decision on this project.
Det kommer att vara den stora faran som hotar det slutliga beslutet om projektet.
EnglishPrime Minister, you warn of the danger in maybe building a wall against Turkey.
Herr statsminister! Ni varnar för faran med att eventuellt bygga en mur mot Turkiet.
EnglishNot wanting to regulate migratory flows constitutes a danger to the future of Europe.
Att välja att inte reglera migrationsströmmarna är att äventyra Europas framtid.
EnglishThe bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.
Ju större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.
EnglishHe faces the danger of an Iran which is coming ever closer to being a nuclear power.
Han står inför faran med ett Iran som alltmer närmar sig att bli en kärnvapenmakt.
EnglishWe are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.
Vi riskerar att hamna på efterkälken som en till hälften avskuren del av unionen.
EnglishThe so-called fast food provided for school pupils on outings and trips is a danger.
Den så kallade snabbmaten som skolelever får på utflykter och skolresor är farlig.
EnglishThey are now in danger of being tried and sentenced to lengthy prison terms.
De riskerar att ställas inför domstol och dömas till fleråriga fängelsestraff.
EnglishThat is the danger of your strategy: the banality that will result from it.
Det är faran med er strategi: den banalitet som kommer att bli följden av den.
EnglishHow does the Council rate the danger that Greece will be further downgraded?
Hur bedömer rådet risken för att Greklands kreditvärdighetsbetyg sänks ytterligare?
EnglishIslam is picked out yet again as the greatest potential danger for the West.
Islam utpekas återigen som den viktigaste potentiella faran för västerlandet.
EnglishIf we do too little, too late, the postal sector as a whole will be in danger.
Om vi gör för lite, för sent, kommer postsektorn som helhet att äventyras.
EnglishAnd to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
Och för att hantera den faran tvingas den att visa hälften så stor öppenhet.