EN

dead {adjective}

volume_up
1. general
dead (also: dull, inanimate, pokey, poky)
Apparently no one at that meeting pronounced the Constitution dead.
Uppenbarligen förklarade ingen konstitutionen död vid mötet.
Ammohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.
Famagusta har varit en död stad i 30 år och är den enda döda staden i världen.
The Constitution is therefore formally dead following the French and Dutch ‘ no’ votes.
Konstitutionen är därför formellt död efter de franska och nederländska nejrösterna.
Mr President, I do not know the extent of this tragedy, but if children are dead, I would perhaps suggest to the House that we observe a minute' s silence.
Jag känner inte till om det inträffade var allvarligt men om det finns dödsfall bland barnen skulle jag kanske föreslå parlamentet att vi tar en tyst minut.
dead (also: asthenic, bad, dim, distant)
This building is full of dead spaces and blank walls which are extremely tedious and unfriendly and inhuman.
Denna byggnad är full av döda utrymmen och kala väggar som är extremt tråkiga, ovänliga och omänskliga.
The deeply distressing pictures of the dead, the injured and the devastation cast a giant shadow over the end of 2004 and the beginning of 2005.
De djupt uppskakande bilderna av döda, skadade och förödelse kastar en svart skugga över slutet av 2004 och början av 2005.
dead (also: blank, classic, clean, clear)
The concept of growth must once and for all be taken out of the dead end which is a purely quantitative meaning.
Tillväxtbegreppet måste äntligen hämtas fram ur den återvändsgränd där den haft en rent kvantitativ betydelse.
We do not believe that the Stability and Growth Pact is dead; it would be wrong to say that it were, for that would enable all those who break it to evade responsibility, both now and in the future.
Det vi rent generellt behöver i politiken är förtroende, och EU: s valuta, denna unga europeiska valuta, behöver en alldeles särskild form av förtroende.
dead (also: callous, chill, chilly, cool)
Children, women and old people were snatched from their homes in the dead of the winter night and herded into cattle trucks.
Barn, kvinnor och gamla rycktes bort från sina hem mitt i den kallaste vintern och föstes samman i boskapslastbilar.
A policy of complete isolation will just lead us up a dead end and also fails to find favour with many Iranians.
En fullständig isoleringspolitik leder bara in oss i en återvändsgränd och vinner inte gehör bland många iranier.
dead (also: dismal, drab, dull, gloomy)
It's a beautiful piece of filmmaking, but everything is desolate, everything is dead.
Det är en välgjord film, men allt är öde, allt är dött.
dead (also: deceased, late)
I have in the past always been a fanatical advocate of a single European regulatory authority but this idea is now dead and buried.
Jag var tidigare en livlig förespråkare av en enda europeisk tillsynsmyndighet, men den modellen har nu blivit inaktuell.
dead (also: deep, dull, hollow, muffled)
A year ago, it was 58 foreigners who were found dead in Dover; the year before, Yaguine and Fodé, two young Guineans, were found dead in the undercarriage of a Sabena plane.
För ett år sedan återfanns 58 utländska medborgare döda i Dover; året dessförinnan återfanns Yaguine och Fodé, två unga män från Guinea, döda på landningsstället på ett av Sabenas flygplan.
We believe that quarterly reporting is dead.
Vi anser att kvartalsrapportering är en ofruktbar idé.
dead (also: torpid)
2. sports
dead
volume_up
ute {adj.} [coll.]
Finally, let us turn to the ill-fated draft Constitutional Treaty, which has been a dead duck for some time now.
Låt oss slutligen ta upp det olyckliga konstitutionella fördraget, som har varit helt ute ganska länge nu.
3. electronics

Context sentences for "dead" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Vi har alla en skyldighet gentemot de döda att inte göra de levande till offer.
EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Jag skulle vilja avsluta med att säga att vi inte får låta de döda ha dött förgäves.
EnglishPressure is mounting on Russian to ratify Kyoto, as otherwise the treaty is dead.
Trycket ökar på Ryssland att ratificera Kyoto, eftersom fördraget dör annars.
EnglishWe have many dead rivers around the world which have not been touched by cyanides.
Det finns flera döda floder över hela världen som inte har berörts av cyanid.
EnglishFifty thousand people dead, thousands still missing and three million homeless.
Femtiotusen människor dog, tusentals saknas fortfarande och tre miljoner är hemlösa.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Det finns hundratals döda vars bortgång vi beklagar, och många fler sårade därtill.
EnglishIt is completely unknown how many dead there are under the rubble in Jenin.
Man vet överhuvudtaget inte hur många döda som ligger under husresterna i Jenin.
EnglishThe Kyoto protocol is not dead, as President Bush has stated, but alive and kicking.
Kyoto-protokollet har inte dött som president Bush har sagt, det är livs levande.
EnglishWe have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
Vi har tvingats se dessa bilder av strandsatta och döda människor på nyheterna.
EnglishA great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.
Den framstående grekiske filosofen Platon sade att bara de döda har sett krigets slut.
EnglishThousands dead, many tens of thousands fleeing, hundreds of churches burned, fear.
Tusentals döda, tiotusentals på flykt, hundratals kyrkor nedbrända, rädsla.
EnglishWe, the living dead of Troy, shall pay his debt...... in the years of siege to come.
Vi, Trojas levande döda, skall betala skulden...... under år av belägring framöver.
EnglishIt evens states that the now dead Constitution is to be ratified in 2009.
Man slår rentav fast att den nu döda konstitutionen ska ratificeras under 2009.
EnglishI have seen victims of repression, women and men wounded, dying and dead.
Jag har sett offer för förtrycket, kvinnor och män, skadade, döende eller döda.
EnglishIt would have been democratic if the EU Constitution had been pronounced dead.
Det skulle ha varit demokratiskt om EU: s konstitution hade dödförklarats.
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
När allt kommer omkring kan vi ju inte återuppväcka barnen och de civila från de döda.
EnglishTo give an example, all our attempts to help Mr Anwar al-Bunni have led to a dead end.
Exempelvis har allt vårt arbete för att hjälpa Anwar al-Bunni varit förgäves.
EnglishIt was only a very long time later that we learned that he was among the dead.
Det var först mycket senare som vi fick veta att han fanns bland de döda.
EnglishOne should bury the dead, and doing so cannot be deferred or postponed.
Man bör begrava de döda, och begravningen kan inte skjutas upp eller bordläggas.