EN decline
volume_up
{noun}

decline (also: decrease, descent, dip, down)
volume_up
nedgång {comm. gen.}
The agricultural sector is in decline, particularly in the new Member States.
Jordbrukssektorn präglas av nedgång, i synnerhet i de nya medlemsstaterna.
If these challenges are not met, the alternative is economic and social decline.
Om vi inte klarar dessa utmaningar så är alternativet en ekonomisk och social nedgång.
Subject: Dramatic decline in the income of cotton producers in Greece
Angående: Dramatisk nedgång i de grekiska bomullsodlarnas inkomster
decline
The agricultural sector is in decline, particularly in the new Member States.
Jordbrukssektorn präglas av nedgång, i synnerhet i de nya medlemsstaterna.
If these challenges are not met, the alternative is economic and social decline.
Om vi inte klarar dessa utmaningar så är alternativet en ekonomisk och social nedgång.
Subject: Dramatic decline in the income of cotton producers in Greece
Angående: Dramatisk nedgång i de grekiska bomullsodlarnas inkomster
decline (also: breakdown, case, collapse, cropper)
" there is clear evidence of the continuing progressive decline in 1999 of BSE in the UK.
" Det finns klara bevis på fortsatt ökad minskning under 1999 av fall av BSE i Förenade kungariket.
In these cases, as always, the scaremongers talk of a race to the bottom or, in other words, a decline in quality.
I dessa fall målas som alltid skräckbilden om ett race to the bottom upp, det vill säga en försämrad kvalitet.
According to the U.N., new cases of HIV declined by 90 percent, and according to the World Bank, 7.7 million lives were saved.
Enligt FN, gick nya fall av HIV ned med 90 procent. ~~~ Och enligt Världsbanken, sparades 7,7 miljoner liv.
decline (also: abatement, cut, decrease, falling-off)
volume_up
minskning {comm. gen.}
Armed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Utrustade med sådana uppgifter måste vi granska orsakerna till denna minskning.
Public pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
Allmänhetens påtryckningar har redan vid ett tidigare tillfälle lett till en minskning av förföljelsen.
The Eurobarometer showed a steep decline in Hungary.
Eurobarometern visade en kraftig minskning i Ungern.
decline (also: falling-off, remission)
volume_up
tillbakagång {comm. gen.}
This will cause the decline of the institutional history of Europe.
Också här kan vi se en tillbakagång i Europas institutionella historia.
These challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Dessa utmaningar utgörs av en demografisk tillbakagång och Europas åldrande befolkning.
It creates jobs in an area which has suffered from industrial decline.
Det skapar arbetstillfällen i ett område som drabbats av industrins tillbakagång.
This leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
Det leder till förfall och sedan till ett direkt hot mot demokratin.
They have extensive nuclear installations which we know are already in a very serious state of decline.
De har omfattande kärnkraftsanläggningar som vi vet redan är i ett allvarligt tillstånd av förfall.
It is a disgrace of today's world and a grave sign of our decline.
Det är en skam i dagens värld och ett allvarligt tecken på vårt förfall.
decline
At the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Jag jämförde då kurvan för den årliga minskningen med ett fallande löv.
The trend may be declining, but not in a straight line.
Tendensen är alltså fallande, men minskningen är inte linjär.
Both agree that ageing and declining birth rates are the result of social and economic development.
I båda enas man om att åldrande och fallande födelsetal är en följd av social och ekonomisk utveckling.
So a lot of economists look at declining population and expect to see stagnation, maybe depression.
Så många ekonomer ser på avtagande befolkning och väntar sig stagnation, kanske depression.
The decline of economic output in various EU countries has led to a dramatic rise in unemployment and a growth in the debts of European countries.
I en rad EU-länder har den avtagande ekonomiska produktionen utlöst en drastisk arbetslöshetsökning, och EU-ländernas skuldsättning har ökat.
Nor is it acceptable that EU-wide women only occupy 3 % of top jobs, and the rate is declining.
Det får inte heller vara så att kvinnor över hela EU bara innehar 3 procent av de ledande posterna, och att tendensen är avtagande.
decline (also: ascent, declivity, descent, escarpment)
volume_up
sluttning {comm. gen.}
decline

Context sentences for "decline" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.
Tillbakagången av utvecklingsinvesteringar och skuldkrisen är de stora hindren.
EnglishIn fact, it is in decline, and that programme has to be generally renegotiated.
Tvärtom går det utför med ekonomin. Programmet måste omförhandlas rent allmänt.
EnglishCertain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
I en del regioner som har stor biologisk mångfald går utvecklingen också bakåt.
EnglishMy second point is this: I am deeply concerned about the decline in our folk music.
Den andra punkten: Jag är mycket oroad över förfallet på folkmusikens område.
EnglishThere is a catastrophic decline in bees, and we must take action at European level.
Bibeståndet har minskat katastrofalt och vi måste vidta åtgärder på EU-nivå.
EnglishThere is a huge, ongoing decline in human rights and democracy in Tunisia.
Nej, det pågår en enorm försämring av mänskliga rättigheter och demokrati i Tunisien.
EnglishStocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
Glasålbestånden tilltar och avtar, även om trenden totalt sett är nedåtgående.
EnglishThere has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.
Den människorättsliga situationen i Tunisien har förvärrats på ett oroväckande sätt.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Ett samhälle som inte bedriver en organiserad forskning är på väg tillbaka.
EnglishMarxism-Leninism is in terminal decline, but other ideologies have survived.
Marxism-leninismen tog kål på sig själv. Andra ideologier lever dock vidare.
EnglishThe decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Den försämrade självförsörjningen på energiområde är en allvarlig utmaning för EU.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
Finanskrisens påverkan på världshandeln ser ut att ha minskat med 10 procent under 2009.
EnglishThis shows a general decline in working conditions in a number of important sectors.
Den visar på en allmän försämring av arbetsvillkoren inom ett antal viktiga sektorer.
EnglishContributions to social health insurance are rising while services decline.
Inbetalningarna till sjukförsäkringssystemet höjs medan tjänsterna minskar.
EnglishWhatever people say, there has been no serious decline in human rights in Colombia.
Vad som än påstås har inte de mänskliga rättigheterna förvärrats allvarligt i Colombia.
EnglishWe must ensure that this decline is not accelerated instead of remedied.
Vi måste se till att denna försämring inte förvärras i stället för att förbättras.
EnglishWhen stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
När lagren minskar, beror det både på ett minskat utbud och på en ökad efterfrågan.
EnglishOur demographic decline, like our future, must be a cause for concern.
Vår befolkningsminskning, liksom vår framtid, måste vara en anledning till oro.
EnglishThe decline of the railways is also linked to problems concerning finance.
Det minskande järnvägsutnyttjandet är också knutet till problem som rör finansiering.
EnglishHow do you plan to escape from this vice and how do you plan to stop the decline?
Man kan bara ta er politik på allvar om man bortser från verkligheten.