EN to deepen
volume_up
[deepened|deepened] {verb}

to deepen (also: to immerse)
It is also possible further to deepen intergovernmental cooperation in this area.
Det är också möjligt att ytterligare fördjupa det mellanstatliga samarbetet på detta område.
It is therefore not sufficient to deepen the internal market.
Det är därför inte tillräckligt att fördjupa den inre marknaden.
Libya has shown its strong will to deepen relations with the European Union.
Libyen har visat en stark vilja att fördjupa förbindelserna med Europeiska unionen.
to deepen
There is always a debate before each and every enlargement about how much the European Union should deepen.
Före varje utvidgning finns det alltid en debatt om hur mycket EU bör fördjupas.
Enough time needs to be set aside for this for dialogue to deepen.
Tillräcklig tid bör avsättas för att denna dialog ska kunna fördjupas.
Det arbetet måste fördjupas och utökas.
to deepen (also: to be aggravated)
On the contrary: it could serve to deepen the economic and social problems facing us.
Tvärtom, det kan leda till att de ekonomiska och sociala problem vi står inför förvärras.
Furthermore, the problem will only deepen with the cuts imposed on the Community budget.
Dessutom kommer problemet bara att förvärras i och med nedskärningarna i gemenskapsbudgeten.
Conflicts also deepen because the Airport Users Committee does not establish areas for ground handling service providers.
Konflikterna förvärras dessutom eftersom användarkommittén inte fastställer områdena för marktjänstleverantörerna.
to deepen (also: to intensify)
to deepen (also: to deteriorate)
to deepen (also: to become worse)
to deepen
to deepen (also: to darken)
to deepen
to deepen
to deepen
to deepen
to deepen
to deepen
to deepen
to deepen
to deepen

Context sentences for "to deepen" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should also focus on measures which will deepen the social integration of women.
Vi bör också inrikta oss på åtgärder som fördjupar kvinnors integration i samhället.
EnglishIt will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
Detta skapar bara missnöje och nya rekryter till terroristverksamhet.
EnglishThat is why, in my opinion, we need to deepen our institutions in this pre-accession strategy.
Det är därför vi måste förstärka våra institutioner inför anslutningen.
EnglishThe meetings will allow an opportunity to deepen our dialogue and to discuss issues of mutual concern.
Landet har en särskilt betydelsefull roll att spela i sin egen sydafrikanska region.
EnglishHe was in Brussels on Monday in order to begin to further and deepen that relationship for the future.
Han kom till Bryssel på måndagen för att inleda våra framtida fördjupade förbindelser.
EnglishI think that we can learn some lessons here as we deepen the debate over the future of Europe next year.
Jag tror att vi kan lära oss något här då vi fördjupar debatten om EU:s framtid nästa år.
EnglishWhat are we doing to deepen the process begun with EMU?
Vad gör vi åt fördjupningen av den process som har inletts med EMU?
EnglishThe third point I wish to make: we have tried to deepen and broaden the debate with Turkey.
Den tredje punkten som jag vill ta upp är att vi har försökt att få djupare och bredare diskussion med Turkiet.
EnglishWe think that we have to deepen some aspects.
Vi anser att det måste göras en fördjupning i fråga om vissa aspekter.
EnglishIn Greek tragedy, actors often deepen their own plight while believing that their actions will help them to escape it.
I grekiska tragedier är det åtminstone tillåtet för publiken att förstå vad som händer.
EnglishThis substance is then usually that which the student deepen their licentiate or doctorate.
Detta ämne blir sedan vanligtvis det som den forskarstuderande fördjupar för sin licentiat- eller doktorsavhandling.
EnglishNot only this will jeopardise prosperity; it will also deepen the democratic deficit of the EU as a whole.
Inte bara detta kommer att äventyras. Det kommer också försämra EU:s demokratiska underskott i helhet.
EnglishThere are plans to reconstruct the channel at this point, or in other words to widen and deepen it.
Det finns planer på att bygga om kanalen i detta område eller med andra ord att göra den bredare och djupare.
EnglishThis is bad news, and it means that the gulf between the democratic and wealthy Europe and Eastern Europe can and will deepen.
Detta är inte bara dåliga nyheter för dem, utan också för Europeiska unionen.
EnglishWe still do not know if the crisis will act to deepen the differences between different regions of Europe.
Vi vet fortfarande inte om krisen kommer att leda till att skillnaderna mellan olika regioner i Europa ökar.
EnglishIt is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.
Det är härligt att se demokrati börja slå rot och blomstra och växa sig djupare, och detta måste vi stödja.
EnglishUniversity of Oulu and Luleå University of Technology have also similar topics that are in interest to deepen.
University of Oulu and Luleå University of Technology have also similar topics that are in interest to deepen.
EnglishIn any case, I have to say that if we deepen the European Union we must respect what the different States want.
I vilket fall som helst, måste jag säga att unionens fördjupandeprocess måste ske med respekt för ländernas vilja.
EnglishThese are new forms of integration, which I call new convergences, which broaden and deepen the unifying processes.
Det är fråga om nya former för integration, som jag kallar konvergenser, vilka vidgar och fördjupar enhetsarbetet.
EnglishI believe that it would be wiser to develop some sort of special partner status, and deepen the neighbourhood policy.
Grannskapspolitiken bör begränsas till frågor som rör samarbete om handel och demokrati samt mänskliga rättigheter.