"degradation" translation into Swedish

EN

"degradation" in Swedish

EN degradation
volume_up
{noun}

1. general

This results in land degradation, deforestation and the exploitation of water resources.
Det leder till försämring, skogsskövling och utnyttjande av vattenresurser.
What will be the consequences of this degradation, this pollution, for our environment and health?
Vad blir konsekvenserna för miljö och hälsa av denna försämring, denna förorening?
Environmental degradation in our towns and cities is as widespread as the problem of social dislocation.
Miljömässig försämring i våra städer är lika utbredd som problemet med social utslagning.
degradation (also: abasement, descent)
volume_up
förnedring {comm. gen.}
We should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Vi bör inte stå oberörda när det gäller förnedring av våra barn, eller för deras smärta och förödmjukelse.
(FR) Mr President, 150 deaths and countless instances of sexual degradation have been recorded today.
Fram till i dag har det registrerats 150 döda och otaliga exempel på sexuell förnedring.
We cannot put a stop to misery and human degradation if we can only offer, as an alternative, misery and human degradation.
Vi kan inte få slut på misären och mänsklig förnedring om det enda alternativet vi har att erbjuda är detsamma, misär och mänsklig förnedring.
degradation (also: decadence, decline, dilapidation, waste)
Only by seeking inspiration in the Cross can Europe rise above chaos and moral degradation.
Endast genom att söka inspiration i korset kan Europa höja sig över kaos och moraliskt förfall.
We do not have three planets; we have just one planet, and it is already showing signs of major degradation.
Vi har inte tre planeter; vi har bara en, och den visar redan tecken på allvarligt förfall.
The legacy of environmental degradation, especially round the Aral Sea and the nuclear test ground of Semipalatinsk should also be tackled with an adequate response from the EU.
Det miljömässiga förfall man fått i arv, speciellt runt Aralsjön och området för kärnvapenprover i Semipalatinsk måste också angripas med tillräckliga åtgärder från EU.
degradation (also: demotion, relegation, bump)
volume_up
degradering {comm. gen.}
Is it not rather a sign of dehumanisation and degradation, and a threat to civilisation?
Är det inte snarare ett tecken på avhumanisering och degradering och ett hot mot civilisationen?
A place where many thousands of people, many of them children, suffered, and where hundreds of them died, must no longer be allowed to be the scene of such degradation.
En plats där flera tusen människor, många av dem barn, led och där hundratals av dem dog, får inte längre tillåtas vara föremål för degradering på detta sätt.
Rational and responsible doctors and researchers have observed with horror the manipulation and degradation of science taking place in laboratories and under the microscope.
Förnuftiga och ansvarskännande läkare och forskare har med fasa observerat den manipulation med och degradering av vetenskapen som äger rum vid laboratoriemikroskopen.
degradation (also: circulation, deposition, ejection, market)
volume_up
avsättning {comm. gen.}
degradation
volume_up
urartning {comm. gen.}

2. chemistry

degradation
volume_up
nedbrytning {comm. gen.}
The aim is to develop knowledge of cracking and degradation of the wooden structures of various influencing factors.
Syftet är att ta fram kunskap om sprickbildning och nedbrytning i träkonstruktioner för olika påverkande faktorer.
The degradation of ecosystems will cause a severe blow to the health of our economies and of European citizens.
Ekosystemens nedbrytning kommer att utgöra ett hårt slag mot hälsan i våra ekonomier och hos de europeiska medborgarna.
I find it very satisfying that soil degradation is recognised as a grave problem that must be overcome.
Det är mycket tillfredsställande att nedbrytning av marken har erkänts som ett allvarligt problem som måste övervinnas.

Synonyms (English) for "degradation":

degradation

Context sentences for "degradation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Côte d ' Ivoire the degradation has been dramatic in terms of the economy.
I Elfenbenskusten har denna nedrustning varit dramatisk, vad gäller ekonomin.
EnglishCurrent European legislation does not appear to prevent degradation of the soil.
Gällande europeisk lagstiftning tycks inte förhindra markförstörelse.
EnglishIn addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
Dessutom har fördomarna mot och förnedringen av dessa människor pågått länge nog.
EnglishThe degradation of the environment which has already occurred poses great dangers.
Dess förstöring är likväl en realitet som kan innebära stora faror.
EnglishWe know that many degradation products can sometimes be more dangerous than the initial product.
Vi vet att många nedbrytningsprodukter ibland är farligare än ursprungsprodukten.
EnglishThe June List is opposed to complicated tax systems, social exclusion and environmental degradation.
Junilistan är emot komplicerade skattesystem, social utslagning och miljöförstöring.
EnglishThe degradation does not affect just business turnover but also valuable parts of our heritage.
Förstörelsen avser inte endast företagens omsättning, utan vårt kulturarv och dess värden.
EnglishWe know of the environmental degradation suffered particularly by powerless indigenous peoples.
Vi känner till den miljöförstörelse som i synnerhet maktlösa lokalbefolkningar drabbas av.
EnglishOther factors that contribute to the degradation of the Black Sea are excessive fishing and waste materials.
Andra faktorer som bidrar till förstöringen av Svarta havet är utfiskning och avfall.
EnglishThis has led to the degradation of marine habitats, which is why a new approach is crucial.
Detta har medfört att naturliga miljöer i havet förfallit, och därför behövs ett nytt tillvägagångssätt.
EnglishRightly so, as eight of the twelve essential environmental items show a degradation.
Det finns det också alla skäl till, eftersom åtta av de grundläggande miljöfrågorna har varit med om en nedgång.
EnglishEnvironmental degradation of many upland and less-favoured areas will result from diminishing sheep farming.
Minskad fårskötsel ger försämrad miljö i många inlandsområden och mindre gynnade områden.
EnglishDegradation of the soil is often the result of inappropriate human activity in the areas of agriculture and forestry.
Markförstöring beror ofta på olämplig mänsklig verksamhet inom jordbruk och skogsbruk.
EnglishThere are, however, serious problems of governance (corruption), resulting in environmental degradation.
Det finns emellertid allvarliga problem med förvaltningen (korruption), vilket resulterar i miljöförstöring.
EnglishIt is important to underline that tackling global deforestation and forest degradation is a complex issue.
Det är viktigt att understryka att den globala avskogningen och skogsdegraderingen är en komplicerad fråga.
EnglishIn Ireland, some of the problematic policies in terms of soil degradation have come top-down from Europe.
I Irland har en del av problemen i politiken om markförstöring kommit uppifrån-och-ned från Europeiska unionen.
EnglishParliament underlines that soil degradation processes are progressive and often go unnoticed, sometimes for many decades.
En markstrategi som omfattar många olika funktioner och flera olika sektorer är av största betydelse.
EnglishIt shares Parliament's concerns about the connection between environmental degradation and future risks in terms of security.
Den delar parlamentets oro för sambanden mellan försämringen av miljön och framtida säkerhetsrisker.
EnglishIt involves both social dumping, the destruction of productive strength, and environmental dumping, the degradation of the environment.
Det innebär social utslagning, ödelagd produktionskraft, miljödumpning och miljönedbrytning.
EnglishApart from environmental issues, oceanic pollution and European coastal degradation present an economic problem.
Vid sidan av miljöaspekterna orsakar föroreningen av haven och nedbrytningen av kustområdena ett ekonomiskt problem.